821/2002

Given i Helsingfors den 27 september 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 55 § lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter (1195/1996), 1 § förordningen den 30 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter (1336/1996) samt 4 § förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på kött och köttvaror som är avsedda som livsmedel och som levereras till Finland från Europeiska unionens andra medlemsstater eller från Finland till andra medlemsstater samt att förhindra att djursjukdomar sprids genom dessa.

I förordningen anges på vilka villkor kött och köttprodukter får levereras från Finland till en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till Finland.

Vad som föreskrivs i denna förordning om Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska gemenskapens område gäller, om inget annat särskilt anges, även

1) Norge och Liechtenstein och

2) de tredje länder med vilka Europeiska unionen har ett gällande avtal om de omständigheter som hänför sig till denna förordnings tillämpningsområde.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på kött och köttvaror som enskilda inför eller utför för eget bruk eller som skickas till en enskild för att användas i hans privata hushåll. Skyddsbesluten kan dock gälla också kött och köttprodukter som är avsedda sådant privat bruk.

3 §
Samband med andra bestämmelser

Föreskrifter om tillsyn över och kontroll av kött och köttvaror som levereras från andra medlemsstater till Finland ingår i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997).

Föreskrifter om kraven på kött och köttvaror som levereras från tredje land via Finland till andra medlemsstater ingår i jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (785/1999).

Föreskrifter om återsändningsförfarandet i fråga om sådana kött- eller köttproduktpartier som härrör från en annan medlemsstat och som skall transiteras genom Finland till tredje land men som avvisats tillbaka till Finland av myndigheterna i tredje land i fråga, finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (785/1999).

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött (1203/2001) föreskrivs om märkningen av nötkött.

Föreskrifter om märkning av gelatin som är avsett som människoföda och om handelsdokument för gelatinråvaror i handeln på den inre marknaden finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda (11/VLA/2000).

Bestämmelser om krav som uppställs för kött och köttvaror fins dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) leverans från en medlemsstat till en annan leverans av kött och köttvaror från Finland till en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan medlemsstat till Finland. Med leverans från en medlemsstat till en annan avses också leverans av sådana produkter som härstammar från tredje land vilka har godkänts i den veterinära gränskontrollen och lagrats eller hanterats i en annan medlemsstat innan de levereras till Finland,

2) kött alla för livsmedel lämpliga delar av följande djur: som husdjur hållna nötkreatur och hovdjur, svin, får, getter, fjäderfä, renar, kaniner, frilevande och hägnat vilt samt kräldjur,

3) inälvor slaktbiprodukter från bröst-, buk- och bäckenhålan inklusive luft- och matstrupen,

4) fjäderfä vad som enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996), nedan hygienlagen, är avsett som fjäderfä (höns, kalkon, pärlhöns, ankor och gäss),

5) hägnat vilt vilda arter av landdäggdjur och fåglar som uppföds i fångenskap,

6) frilevande vilt vilda landdäggdjur och fåglar som jagas,

7) malet kött malet eller på annat sätt finfördelat kött. Med malet kött avses också malet eller på annat sätt finfördelat kött som formats till biffar,

8) rå köttberedning en sådan otillredd köttvara som helt eller delvis är tillverkad av kött eller malet kött och som inte har behandlats genom upphettning, fermentation, torkning eller rökning eller en kombination av dessa. I råköttberedningen har tillsatts salt, kryddor, tillsatsämnen eller andra livsmedel,

9) köttprodukt en sådan köttvara som har behandlats genom upphettning, fermentation, torkning eller rökning eller genom en kombination av dessa och vars snittyta inte längre har det färska köttets egenskaper. En köttprodukt kan även innehålla andra livsmedel än kött.

10) kött från ben, dvs. kött som avskiljs maskinellt kött som fås genom att man avskiljer köttet från benen mekaniskt genom att krossa benen,

11) vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur köttextrakt, uppsmält djurfett avsett som livsmedel, äggviterester som erhållits vid smältning av fett, köttmjöl, svålpulver, saltat eller torkat blod, saltad eller torkad blodplasma samt magar, tarmar eller urinblåsor som är rengjorda och antingen upphettade eller oupphettade och saltade och torkade samt andra motsvarande produkter,

12) köttvara malet kött, råa köttberedningar, köttprodukter, kött från ben, vissa andra livsmedel som erhålls från slaktdjur och gelatin. Om det vid beredningen av livsmedlet används vissa livsmedel som erhålls från slaktdjur eller gelatin anses livsmedlet vara en köttvara endast om det vid beredningen dessutom används antingen kött, malet kött, rå köttberedning eller en köttprodukt,

13) medlemsstat medlemsstat i Europeiska unionen,

14) tredje land en stat utanför Europeiska unionen, dock inte Norge och Liechtenstein i den omfattning som avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) förutsätter,

15) anläggning ett slakteri och en annan enhet där kött och köttvaror hanteras. Med anläggning avses dock inte i denna förordning sådana småskaliga anläggningar som är särskilt fastställda med stöd av hygienlagen,

16) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat eller i tredje land där köttet eller köttprodukter slaktats, styckats, beretts, inslagits och/eller förpackats och vars godkännandenummer finns på kött, omslaget och/eller förpackningen,

17) avsändande anläggning en anläggning i en medlemsstat från vilken köttet eller köttprodukterna sänds till en annan medlemsstat,

18) ursprungsland den medlemsstat eller det tredje land där ursprungsanläggningen är belägen,

19) avgångsland den medlemsstat i vilken den avsändande anläggningen är belägen,

20) destinationsland den medlemsstat till vilken köttet eller köttvarorna sänds,

21) tjänsteveterinär beträffande Finland en av staten eller kommunen förordnad tjänsteveterinär som utövar tillsyn över en anläggning och beträffande en annan medlemsstat en veterinär som förordnats av den behöriga centralmyndigheten i respektive land,

22) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission,

23) transportmedel frakttransportavdelningar i motorfordon, tåg och flygplan, fartygs lastrum samt transportcontainrar för kött och köttvaror,

24) djur som är mottagligt för sjukdom djur som kan drabbas av en viss smitta oberoende av om det insjuknar eller inte, och med

25) skyddsbeslut beslut av kommissionen eller ett särskilt beslut av jord- och skogsbruksministeriet vilket begränsar rörligheten för animaliska livsmedel och vilket tillkommit med anledning av en hälsorisk som hotar djur eller människor.

2 kap.

Djursjukdomskrav

5 §
Villkor som gäller klöv- och hovdjurs ursprung

Kött av klöv- eller hovdjur vilket levereras från en medlemsstat till en annan skall uppfylla följande krav då de djur från vilka köttet härrör har slaktats inom Europeiska gemenskapens område:

1) de får, getter och hovdjur från vilka köttet härrör har tillbringat hela tiden sedan födseln eller minst tre veckor omedelbart före slakten inom Europeiska unionens område och

2) de nötdjur, svin och hägnade klövdjur och renar från vilka köttet härrör har tillbringat hela tiden sedan födseln inom Europeiska gemenskapens område eller de har införts till gemenskapens område med iakttagande av gemenskapens rättsakter om import från tredje land.

6 §
Begränsningar som gäller leverans av kött av klöv- och hovdjur

Från en medlemsstat till en annan får inte levereras

1) kött av klöv- och hovdjur vilket kommer från

a) en sådan gård eller ett sådant område som när djuren sänds till slakt omfattas av spärrbestämmelser på grund av mul- och klövsjuka, svinpest, swine vesicular disease eller teschensjuka. Detta gäller djurarter som är mottagliga för sjukdomen i fråga, eller

b) ett slakteri vid vilket vid slakttillfället konstaterats fall av mul- och klövsjuka, svinpest, swine vesicular disease eller teschensjuka,

2) svinkött eller av svinkött framställda varor om afrikansk svinpest har konstaterats i medlemsstaten i fråga under de 12 senaste månaderna. Genom beslut av kommissionen kan exportförbudet dock begränsas att gälla endast en del av medlemsstatens område.

3) kött av svin, får och getter från en sådan gård som omfattas av spärrbestämmelser på grund av brucellos. Spärrbestämmelserna skall gälla minst sex veckor från det sist officiellt bekräftade sjukdomsfallet.

7 §
Villkor som gäller ursprung i fråga om fjäderfä och vissa hägnade fåglar

Kött av fjäderfä och vissa hägnade fåglar (and, vaktel, duva, fasan, rapphöns, struts, emu och nandu) vilket levereras från en medlemsstat till en annan skall uppfylla följande krav, om fåglarna har slaktats inom Europeiska gemenskapens område:

1) fåglarna har vistats inom Europeiska gemenskapens område från kläckningen eller

2) de har importerats till Europeiska gemenskapens område med iakttagande av gemenskapens bestämmelser om import från tredje land.

8 §
Begränsningar som gäller leverans av kött av fjäderfä och vissa hägnade fåglar

Från en medlemsstat till en annan får inte levereras kött av fjäderfä eller vissa hägnade fåglar (and, vaktel, duva, fasan, rapphöns, struts, emu, nandu) vilket härrör från fåglar som

1) kommer från en gård eller ett område som omfattas av spärrbestämmelser gällande fågelkött när fåglarna sänds till slakt, eller

2) under transport till slakteriet har kommit i kontakt med fjäderfä som lider av Newcastlesjuka eller hönspest. Transport till slakteriet genom ett område som har förklarats vara smittat med Newcastlesjuka eller hönspest är förbjuden utom när det fråga om transitering.

Kött av fjäderfä och ovan nämnda hägnade fåglar skall komma från ett slakteri där besiktningsveterinären inte har konstaterat något fall av Newcastlesjuka eller hönspest vid slakttillfället. Köttet får inte smittas ned i slakteriet eller styckningsanläggningen eller under lagring eller transport.

9 §
Leverans av kött av fjäderfä och vissa hägnade fåglar till andra medlemsstater i samband med en Newcastlesjukeepidemi

Från en medlemsstat till en annan får inte levereras kött av fjäderfä och vissa hägnade fåglar (and, vakter, duva, fasan, rapphöns, struts, emu, nandu) vilket kommer från en skyddszon som inrättats på grund av Newcastlesjukan.

Sådant kött av fjäderfä och ovan nämnda hägnade fåglar som kommer från en övervakningszon som inrättats för bekämpning av Newcastlesjukan, kan dock levereras från en annan medlemsstat till Finland, om fåglarna kommer från en gård

1) som efter den epidemiologiska undersökningen inte varit i kontakt med någon smittad gård,

2) där det fjäderfä som skall slaktas genomgått en virologisk undersökning som gett negativt resultat. Tjänsteveterinären skall ta prov fem dagar innan fåglarna sänds till slakt,

3) där tjänsteveterinären inte har kunnat fastställa symptom på Newcastlesjuka inom 24 timmar innan fåglarna sänds till slakt, och

4) från vilken fåglarna har transporterats direkt till slakteriet i ett fordon som en tjänsteveterinär har förseglat. Fordonet skall rengöras och desinficeras före och efter varje transport. Vid ante och post mortem-undersökningen får inte heller finnas tecken på Newcastlesjuka hos fåglarna.

10 §
Villkor som gäller leverans av köttvaror

Köttvaror som framställts av kött som enligt 6―10 § inte som sådant får levereras från en medlemsstat till en annan, kan dock levereras om köttvaran i exportlandet behandlas enligt bilaga 1.

Behandlingen skall uppges i sundhetsintyget enligt bilaga 9.

3 kap.

Livsmedelshygieniska krav

11 §
Allmänna krav

Kött och köttvaror som levereras från en medlemsstat till en annan skall överensstämma med hygienlagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt vara godkända för leverans till en annan medlemsstat.

12 §
Begränsningar som gäller leverans av kött och köttvaror

Från en medlemsstat till en annan får inte levereras följande produkter:

1) malet kött som framställts av kött från häst, ren, kanin, fjäderfä, hägnat eller frilevande vilt eller kräldjur,

2) malda inälvor,

3) råa köttberedningar som framställts av hästkött, och inte heller

4) sådant icke upphettat kött från ben som härrör från fjäderfä och hägnat vilt.

Dessutom får vattenkylt ofruset kött av fjäderfä inte levereras från Finland till en annan medlemsstat utan medgivande av staten i fråga.

13 §
Krav som gäller ursprung

Från en medlemsstat till en annan får levereras endast kött och köttvaror som producerats inom Europeiska gemenskapens område och som härstammar från en anläggning som medlemsstaten har godkänd att vara en sådan anläggning från vilken kött och köttvaror får levereras till andra medlemsstater.

Kött och köttvaror som producerats i tredje land och som levereras från en annan medlemsstat till Finland skall uppfylla de villkor som gäller ursprung och importtillstånd i förordningen om kött och köttvaror som importeras från tredje land (17/2001).

14 §
Krav som gäller den avsändande anläggningen

Den avsändande anläggningen skall vara en anläggning som medlemsstaten har godkänd att vara en sådan anläggning från vilken kött och köttvaror får levereras till andra medlemsstater.

15 §
Krav på salmonellaundersökning

Kött från nötdjur, svin och fjäderfä samt malet kött från nötdjur och svin vilket levereras till Finland skall uppfylla de krav som ställts med avseende på salmonella i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997).

16 §
Frilevande vilt

Från en medlemsstat till en annan får utöver kött från frilevande vilt även levereras genom jakt nedlagda och icke urtagna och oflådda eller oplockade vilda hardjur och vildfåglar, om de har märkts så att deras ursprung kan utredas.

Dessutom får från en medlemsstat till en annan levereras oflådda, urtagna vilda klövdjur på följande villkor:

1) djuren härrör från ett område som inte på grund av djursjukdomar är underkastat spärrbestämmelser för djurarten i fråga,

2) tjänsteveterinären har besiktigat kroppen visuellt för att upptäcka förändringar och för att försäkra sig om att djuret har dött under jakt,

3) tjänsteveterinären har besiktigat inälvorna i viltslakteriet,

4) med kroppen följer tjänsteveterinärens intyg över att inälvorna har konstaterats vara tjänliga som människoföda och

5) kroppen har förvarats högst sju dygn i en temperatur på -1 ― +7°C eller högst 15 dygn i en temperatur på -1 ― +1°C.

Kroppen får förses med hälsomärke först efter att den har flåtts i slakteriet eller på slaktplatsen och tjänsteveterinären har inspekterat och godkänt den som livsmedel.

4 kap.

Märkning och dokument

17 §
Märkning av kött och köttvaror

Kött och köttvaror eller deras förpackningar skall förses med det hälsomärke som avses i hygienlagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Om en förpackning innehåller fler än en emballerad produkt skall även emballaget förses med hälsomärke. Av hälsomärket skall framgå namnet på det land eller den förkortning som används för landet där varorna framställts, anläggningens nummer samt någon av bokstavskombinationerna CE/CEE – EF/EØF – EG/EWG – EK/EOK – EG/EEC – EG/EEG – EY. För hälsomärkning av kött och köttvaror som levereras från Norge och Liechtenstein skall bokstavskombinationen dock vara EFTA.

Om köttet eller köttvarorna emellertid har emballerats och förpackats i tredje land skall köttet och köttvarorna eller deras emballage och förpackningar märkas med namnet på tredje landet i fråga eller den förkortning som används för landet samt anläggningens nummer.

18 §
Dokument

Vid leverans från en medlemsstat till en annan skall kött och köttvaror åtföljas av ett handelsdokument eller, i de fall som anges i 19 §, ett sundhetsintyg från den avsändande anläggningen fram till första ankomstplatsen. Dokumenten skall kunna kopplas samman med varupartiet i fråga.

Handelsdokumentet eller sundhetsintyget skall upprättas på minst ett av avgångslandets och minst ett av destinationslandets språk. I stället för dessa språk kan även engelska användas. Dokumenten skall upprättas på ett enda pappersark och de skall uppbevaras minst två år.

19 §
Handelsdokument

Handelsdokumentet skall vara numrerat och dess modell skall vara godkänd av den myndighet som övervakar den avsändande anläggningen. I dokumentet skall finnas antingen hälsomärket eller uppgifterna i hälsomärket. Av handelsdokumentet skall framgå åtminstone avsändande anläggning, avgångsland, ursprungsland, ursprungsanläggning, djurart samt produktionens art och mängd.

I det handelsdokument som gäller fruset kött och malet kött skall anges den månad och det år köttet frystes ned.

20 §
Sundhetsintyg

Med köttet och köttvarorna skall alltid följa ett sundhetsintyg, om det är fråga om

1) kött av hägnat vilt och renkött (modell för sundhetsintyg i bilaga 4),

2) kaninkött (modell för sundhetsintyg i bilaga 5) eller

3) rå köttberedning (modell för sundhetsintyg i bilaga 8).

Med köttet och köttvarorna skall dessutom följa ett sundhetsintyg, om

1) köttet eller det kött som använts till köttvaror kommer från ett område som med stöd av bestämmelserna om djursjukdomar omfattas av spärrbestämmelser på det sätt som bestämts särskilt. Detta krav gäller dock inte helkonserver (modeller för sundhetsintyg i bilagorna 2, 3, 6, 7 och 9) eller

2) köttet eller det kött som har använts till köttvaror levereras från en medlemsstat till en annan via tredje land. En sådan försändelse skall vara förseglad (modeller för sundhetsintyg i bilagorna 2, 3, 6, 7 och 9).

Om destinationslandets myndigheter så kräver skall sundhetsintyget användas också för kött av nöt- och hovdjur, svin, får och getter, om det av köttet i fråga i destinationslandet tillverkas köttprodukter eller malet kött för export till tredje land.

Sundhetsintyget undertecknas av den myndighet som övervakar anläggningen. Stämplarna och underskrifterna skall vara av annan färg än texten i dokumentet. Modeller för sundhetsintyg ingår som bilaga till denna förordning.

5 kap.

Övriga bestämmelser

21 §
Förändringar i djursjukdoms- och hälsotillståndet

Utöver bestämmelserna i denna förordning skall iakttas de skyddsbeslut som kommissionen, jord- och skogsbruksministeriet eller en annan medlemsstat meddelat på grund av förändringar i djursjukdoms- eller hälsotillståndet.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad (164/1997) jämte ändringar.

Rådets direktiv 64/433/EEG (31964L0433), EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 2012, rådets direktiv 71/118/EEG (31971L0118), EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23, rådets direktiv 77/99/EEG (31977L0099), EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85, kommissionens direktiv 83/201/EEG (31983L0201), EGT nr L 112, 28.4.1983, s. 28, rådets direktiv 91/495/EEG (31991L0495), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41, rådets direktiv 91/497/EEG (31991L0497), EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69, rådets direktiv 92/5/EEG (31992L005), EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1, rådets direktiv 92/45/EEG (31992L0045); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35, rådets direktiv 92/116/EEG (31992L0116) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1, rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118), EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 49, rådets direktiv 94/65/EG (31994L0065), EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 10, rådets direktiv 95/23/EG (31995L0023), EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 7, rådets direktiv 95/68/EG (31995L0068), EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 10, rådets direktiv 1999/90/EG (31999L0090), EGT nr L 300, 23.11.1999, s. 19.

Helsingfors den 27 september 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Bilagorna 1-9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.