814/2002

Given i Helsingfors den 25 september 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning den 20 december 2001 om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (1440/2001) nya 4 a och 4 b § samt bilaga 4 som följer:

4 a §
Tillämplig tobakslagstiftning

I denna förordning avses med tobakslagen den lag om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning som gavs den 13 augusti 1976 (693/1976) jämte ändringar.

4 b §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt tobakslagen

Produkttillsynscentralen uppbär de fasta avgifter som anges i bilaga 4 för följande prestationer enligt tobakslagen:

1) godkännande av provningslaboratorium för tobaksprodukter; och

2) ändring av beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till den 31 december 2004.

Denna förordning tillämpas också på beslut som fattas utgående från en ansökan som har gjorts innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 september 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

BILAGA 4

FASTA AVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV 25 § TOBAKSLAGEN

1. Beslut om godkännande av provningslaboratorium

Av ett laboratorium, som i enlighet med 6 a § tobakslagen hos Produkttillsynscentralen ansöker om att godkännas som provningslaboratorium för halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som en cigarett innehåller eller som uppstår vid rökning därav, uppbärs i avgift 170 euro.

2. Ändring av beslut

Av ett laboratorium uppbärs för behandling av ett ärende som gäller ändring av ett existerande godkännande i avgift 84 euro.

3. Avslag på och återtagande av en ansökan

För avslag på en ansökan uppbärs samma avgift som för ett godkännande beslut.

Om en ansökan som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas eller på annat sätt blir upplöst innan ärendet har slutbehandlats, uppbärs i handläggningsavgift hälften av det belopp som annars skulle ha debiterats sökanden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.