805/2002

Given i Helsingfors den 26 september 2002

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 18 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 2 § förordningen den 14 december 1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) ett nytt 6 mom. och till 18 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Behörighet för rektor

Behörig som rektor i en sådan läroanstalt som avses i 2 § 7 mom. lagen om fritt bildningsarbete är också den som har slutfört sådana studier enligt 21 §, vilka fordras av en lärare som ger undervisning som baserar sig på steinerpedagogik och vilka anses tillräckliga och har tillräcklig sådan arbetserfarenhet av läraruppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten och har avlagt sådan examen eller slutfört sådana studier som nämns i 4 punkten samma moment, eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

18 §
Behörighet för lärare i fritt bildningsarbete

Behörig som lärare i en sådan läroanstalt som avses i 2 § 7 mom. lagen om fritt bildningsarbete är också den som har slutfört sådana för uppgiften lämpliga studier enligt 21 §, vilka fordras av en lärare som ger undervisning som baserar sig på steinerpedagogik och vilka anses tillräckliga. Av en lärare som huvudsakligen arbetar inom lärarutbildningen krävs dessutom minst tre års arbetserfarenhet som rektor eller lärare i en läroanstalt som ger undervisning som baserar sig på steinerpedagogik.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Av en sådan rektor eller lärare i ett arbetsförhållande som gäller tillsvidare i en läroanstalt som avses i 2 § 7 mom. lagen om fritt bildningsarbete som är verksam i denna uppgift när denna förordning träder i kraft, fordras inte den behörighet som föreskrivs i 2 § 1 mom. och 18 § 1 mom. förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet, inte heller den behörighet som föreskrivs i denna förordnings 2 § 6 mom. och 18 § 2 mom. så länge han eller hon har denna uppgift.

Helsingfors den 26 september 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.