800/2002

Given i Helsingfors den 20 september 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid verkställighet av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och rådets förordning (EG) nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött samt den EG-lagstiftning som kompletterar nämnda förordningar, till den del den gäller

1) största antal (kvot) individuella bidragsrättigheter för dikor och tackor (bidragsrättighet),

2) överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrättigheter, samt

3) nationella reserver.

2 §
Beviljande av kvot för dikobidrag

För producenter som idkar eller inleder dikoproduktion fastställs på ansökan en kvot för dikobidrag. För en och samma producent kan fastställas endast en kvot för dikobidrag.

Vid ansökan om kvot och tilläggskvot för dikobidrag beaktas vid fastställande av kvoterna det antal dikor och kvigor som producenten har innehaft då ansökan om fastställande av en kvot lämnades in och för vilket producenten samma år som han ansöker om kvoten också ansöker om Europeiska gemenskapens dikobidrag.

Utan hinder av 2 mom. kan bidragsrättigheter för dikor beviljas en producent som har gjort eller planerat att göra investeringar för att inleda dikoproduktion eller utvidga den befintliga produktionen och en producent vars kvot för dikobidrag på grund av särskilda omständigheter inte motsvarar lägenhetens faktiska situation när det gäller dikoproduktionen. När bidragsrättigheter beviljas skall i sådana fall dock beaktas vad som vid respektive tidpunkt bestäms om procenten för det årliga kvotutnyttjandet.

De investeringar eller planer för inledande av produktion eller utvidgning av produktionen som avses i 3 mom. skall visas genom en byggnadsplan, en plan för utökning av djurbeståndet, ett avtal om anskaffning av djur eller tillskottsmark eller på något annat sätt som arbetskrafts- och näringscentralen godkänner.

3 §
Utnyttjande av kvoten för dikobidrag

Producenten skall varje kalenderår utnyttja minst 70 procent av de bidragsrättigheter som han innehar. Om producenten inte utnyttjar den ovan nämnda procentsatsen av sina bidragsrättigheter, skall den del som inte använts skäras ned och överföras till den nationella reserven med undantag av vederbörligen motiverade specialfall.

Med utnyttjande av kvot avses det antal dikobidrag från Europeiska gemenskapen som producenten ansöker om kalenderårsvis och som godkänns för betalning. Också tillfällig upplåtelse (uthyrning) av bidragsrättigheter betraktas som användning. Bidragsrättigheter som överförts eller tillfälligt upplåtits till en producent skall läggas till den kvot som fastställts för producenten. Samtidigt skall överförarens eller upplåtarens kvot sänkas med ett antal som motsvarar det antal bidragsrättigheter som överförts eller tillfälligt upplåtits samt återgått till den nationella reserven i samband med upplåtelsen.

Utnyttjandet av kvoten kontrolleras varje kalenderår. Under det år kvoten beviljats kontrolleras dock inte användningen av kvoten när det gäller producenter som har beviljats högst sju bidragsrättigheter. Utan hinder av 1 mom. skall en sådan producent använda minst 70 procent av sina bidragsrättigheter under det ena av två på varandra följande kalenderår. Om producenten inte under någotdera av två på varandra följande kalenderår utnyttjar minimiprocentsatsen av sina bidragsrättigheter, överförs den del av bidragsrättigheterna som inte använts under det senare kalenderåret utan ersättning till den nationella reserven.

4 §
Överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrättigheter för dikor

Om en producent gör en bestående överföring av bidragsrättigheter utan att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet överlåts, överförs en procent av bidragsrättigheterna utan ersättning till den nationella reserven av bidragsrättigheter för dikor. Om resultatet av de kalkyler som gjorts för tillämpningen av detta moment inte är ett heltal skall endast den första decimalen beaktas.

En producent kan tillfälligt upplåta en sådan del av sina bidragsrättigheter som han inte själv använder. Upplåtelsen skall omfatta minst 0,1 bidragsrättigheter. Bidragsrättigheter som upplåts tillfälligt övergår i sin helhet till mottagaren.

Överföring eller tillfällig upplåtelse sker direkt från en producent till en annan. Den som överför eller upplåter bidragsrättigheter samt den som tar emot dem skall tillsammans underrätta den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen om överföringen eller den tillfälliga upplåtelsen.

Om inte kvoten överförs i form av arv, skall den anmälan som avses i 3 mom. göras inom 30 dagar och senast då producenten lämnar in ansökan om dikobidrag för kalenderåret i fråga.

5 §
Nationell reserv av bidragsrättigheter för dikor

Jord- och skogsbruksministeriet upprätthåller och administrerar en nationell reserv av bidragsrättigheter för dikor. Till den nationella reserven, som består av de bidragsrättigheter som inte har fördelats bland producenter, fogas kvotminskningar och bidragsrättigheter som överförts till reserven i enlighet med andra gemenskapsbestämmelser.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar bidragsrättigheter ur den nationella reserven till arbetskrafts- och näringscentraler att fördelas vidare bland producenter.

6 §
Beviljande av kvot för bidrag per tacka

För producenter som idkar eller inleder fårköttsproduktion fastställs på ansökan en kvot för bidrag per tacka. Kvoten för bidrag per tacka fastställs separat för varje enskild producent och för varje enskild medlem i en producentgrupp. För en och samma producent kan fastställas endast en kvot.

Vid ansökan om kvot och tilläggskvot för bidrag per tacka beaktas vid fastställande av kvoterna det antal sådana djur som berättigar till bidrag per tacka och som producenten har innehaft då ansökan om fastställande av en kvot lämnades in och för vilket producenten samma år som han ansöker om kvoten också ansöker om Europeiska gemenskapens bidrag per tacka.

Utan hinder av 2 mom. kan bidragsrättigheter för tackor beviljas en producent som har gjort eller planerat att göra investeringar för att inleda fårköttsproduktion eller utvidga den befintliga produktionen och en producent vars kvot för bidrag per tacka på grund av särskilda omständigheter inte motsvarar lägenhetens faktiska situation när det gäller fårköttsproduktionen. När bidragsrättigheter beviljas skall i sådana fall dock beaktas vad som vid respektive tidpunkt bestäms om procenten för det årliga kvotutnyttjandet.

De investeringar eller planer för inledande av produktion eller utvidgning av produktionen som avses i 3 mom. skall visas genom en byggnadsplan, en plan för utökning av djurbeståndet, ett avtal om anskaffning av djur eller tillskottsmark eller på något annat sätt som arbetskrafts- och näringscentralen godkänner.

7 §
Utnyttjande av kvot för bidrag per tacka

Producenten skall varje kalendersår utnyttja minst 70 procent av de bidragsrättigheter som han innehar. Om producenten inte utnyttjar den ovan nämnda procentsatsen av sina bidragsrättigheter, skall den del som inte använts skäras ned och överföras till den nationella reserven med undantag av vederbörligen motiverade specialfall.

Med utnyttjande av kvoten avses det antal bidrag per tacka från Europeiska gemenskapen som producenten ansöker om kalenderårsvis och som godkänns för betalning. Också tillfällig upplåtelse (uthyrning) av bidragsrättigheter betraktas som användning.

Bidragsrättigheter som överförts eller tillfälligt upplåtits till en producent skall läggas till den kvot som fastställts för producenten. Samtidigt skall överförarens eller upplåtarens kvot sänkas med ett antal som motsvarar det antal bidragsrättigheter som överförts eller tillfälligt upplåtits samt återgått till den nationella reserven i samband med upplåtelsen.

Utnyttjandet av kvoten kontrolleras kalenderårsvis. Under det år kvoten beviljats kontrolleras dock inte användningen av kvoten när det gäller producenter som har beviljats högst 20 bidragsrättigheter. Utan hinder av 1 mom. skall en sådan producent använda minst 70 procent av sina bidragsrättigheter under det ena av två på varandra följande kalenderår. Om producenten inte under någotdera av två på varandra följande kalenderår använder minimiprocentsatsen av sina bidragsrättigheter, överförs den del av bidragsrättigheterna som inte använts under det senare kalenderåret utan ersättning till den nationella reserven.

8 §
Överföring och tillfällig upplåtelse av bidragsrättigheter för tackor

Om en producent gör en bestående överföring av bidragsrättigheter utan att ägande- eller besittningsrätten till en gårdsbruksenhet överlåts, överförs en procent av bidragsrättigheterna utan ersättning till den nationella reserven av bidragsrättigheter för tackor. Antalet bidragsrättigheter som skall överföras till den nationella reserven är minst en bidragsrättighet.

Vid ändring av det största antalet bidragsrättigheter per lägenhet beaktas endast heltal. Om det slutliga resultatet av kalkylerna är ett annat tal än ett heltal skall det närmaste heltalet beaktas. Om detta andra tal dock ligger precis mellan två heltal skall det större heltalet beaktas.

En producent kan tillfälligt upplåta en sådan del av sina bidragsrättigheter som han inte själv använder. Bidragsrättigheter som upplåts tillfälligt övergår i sin helhet till mottagaren. Upplåtelsen skall omfatta minst en bidragsrättighet.

Överföring eller tillfällig upplåtelse sker direkt från en producent till en annan. Den som överför eller upplåter bidragsrättigheter samt den som tar emot dem skall tillsammans underrätta den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen om överföringen eller den tillfälliga upplåtelsen.

Om inte kvoten överförs i form av arv, skall den anmälan som avses i 4 mom. göras inom 30 dagar och senast då tiden för inlämnande av ansökan om bidrag per tacka för kalenderåret i fråga löper ut.

9 §
Nationell reserv av bidragsrättigheter för tackor

Jord- och skogsbruksministeriet upprätthåller och administrerar en nationell reserv av bidragsrättigheter för tackor. Till den nationella reserven, som består av de bidragsrättigheter som inte fördelats bland producenter, fogas kvotminskningar och bidragsrättigheter som överförts till reserven i enlighet med andra gemenskapsbestämmelser.

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar bidragsrättigheter ur den nationella reserven till arbetskrafts- och näringscentraler att fördelas vidare bland producenter.

10 §
Getköttsproduktion

Vad som i denna förordning bestäms om fårköttsproduktion och kvoter för bidrag per tacka iakttas i tillämpliga delar också i fråga om getköttsproduktion och kvoter för bidrag till getköttsproducenter.

11 §
Kvotregister

För uppföljning och övervakning av kvoter enligt denna förordning finns register för kvoterna för dikobidrag och bidrag per tacka.

12 §
Behörig myndighet

För verkställigheten av denna förordning svarar jord- och skogsbruksministeriet samt arbetskrafts- och näringscentralerna. De uppgifter som enligt denna förordning ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna sköts på Åland av länsstyrelsen.

Ett ärende som gäller kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka handläggs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftscentrumet på producentens gårdsbruksenhet är beläget, eller om producenten har flera produktionsenheter av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

13 §
Ansökan om kvot för dikobidrag och bidrag per tacka

Ansökan om kvot för dikobidrag och bidrag per tacka skall tillställas den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen senast den sista dagen av den ansökningstid som fastställts för ansökan om dikobidrag och bidrag per tacka för året i fråga. Vid ansökan om bidragsrättigheter skall jord- och skogsbruksministeriets anvisningar följas. Ansökan skall göras på en blankett för vilken jord- och skogsbruksministeriet fastställt formuläret och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

14 §
Övervakning och straff

Om övervakning och straff bestäms i 2 kap. lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994).

15 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i beslut av arbetskrafts- och näringscentralen och länsstyrelsen på Åland i ärenden som avses i denna förordning gäller vad som bestäms i 10 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

16 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 25 september 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 juni 2001 om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka (507/2001).

Helsingfors den 20 september 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.