790/2002

Given i Helsingfors den 19 september 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (792/1995) 5, 16 och 17 §, av dem 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 272/1997, som följer:

5 §
Förnyat godkännande

Godkännandets giltighetstid kan förlängas på ansökan. Ansökan om förnyat godkännande skall göras senast ett år innan det godkännande som är i kraft upphör. Om en ansökan om förnyat godkännande av ett bekämpningsmedel har lämnats in inom föreskriven tid och bekämpningsmedelsnämnden inte har behandlat ärendet innan giltighetstiden för godkännandet har upphört är godkännandet dock fortfarande i kraft sex år efter den tid som avses i 4 § 1 mom., om inte något annat bestäms vid behandlingen av den här avsedda ansökan inom den nämnda tiden om sex år.

I fråga om förnyat godkännande gäller i övrigt vad som i detta kapitel föreskrivs om ansökan om registrering och behandling av ansökan. Bekämpningsmedelsnämnden skall kontrollera att det fortfarande finns förutsättningar för godkännande.

16 §
Bekämpningsmedelsnämndens sammansättning

Till bekämpningsmedelsnämnden hör en ordförande och en vice ordförande samt sex andra medlemmar. Varje medlem, förutom ordföranden och viceordföranden, har en personlig suppleant.

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande och vice ordförande skall kunna anses opartiska i ärenden som gäller bekämpningsmedel. Ordföranden och vice ordföranden utses av statsrådet i samband med att nämnden tillsätts. Nämndens medlemmar skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, Kontrollcentralen för växtproduktion, social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Livsmedelsverket och Finlands miljöcentral.

Bekämpningsmedelsnämnden är beslutsför när ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av de andra medlemmarna är närvarande på mötet.

Till bekämpningsmedelsnämndens ordförande och vice ordförande kan betalas månadsarvode enligt de grunder som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

Bekämpningsmedelsnämnden kan ha sekreterare med tjänsten som bisyssla.

17 §
Behandling av ärenden

Nämndens beslut fattas genom omröstning, om nämnden inte kan enas om avgörandet. Vid omröstningen skall den mening gälla som omfattas av mer än hälften av medlemmarna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattar. Om omröstning gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om omröstning i allmänna domstolar.

Bekämpningsmedelsnämnden fastställer en arbetsordning, som innehåller bestämmelser om handläggningen av ärendena och ordnandet av verksamheten i övrigt.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

För de bekämpningsmedel för vilka giltighetstiden för godkännandet upphör år 2003 skall ansökan om förnyat godkännande alltjämt göras senast sex månader innan det godkännande som är i kraft upphör.

Om giltighetstiden för godkännande av ett bekämpningsmedel har löpt ut när denna förordning träder i kraft och ansökan om förnyat godkännande av bekämpningsmedlet har lämnats innan denna förordning träder i kraft men nämnden inte har avgjort ärendet när förordningen träder i kraft, tillämpas på ansökan vad som föreskrivs i 5 §. På ett bekämpningsmedel, vilket sökanden har bett att Kontrollcentralen för växtproduktion avlägsnar ur bekämpningsmedelsregistret tillämpas inte 5 §. Detta bekämpningsmedel får alltjämt marknadsföras och användas till och med det datum som nämnts i det beslut Kontrollcentralen för växtproduktion givit i ärendet.

Det arvode som nämns i 16 § 4 mom. kan betalas retroaktivt från den 1 mars 2002.

Helsingfors den 19 oktober 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Leo Forss

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.