782/2002

Given i Helsingfors den 6 september 2002

Inrikesministeriets förordning om medförande av hund i bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 61 § 2 mom. lagen den 12 april 2002 (282/2002) om privata säkerhetstjänster och 9 a § 4 mom. lagen den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999):

1 §
Registrering och märkning av hund

En hund som medförs i bevaknings- eller ordningsövervakningsuppgifter skall vara registrerad i det hundregister som förs av Finska Kennelklubben. Hunden bör för identifiering identifikationsmärkas genom tatuering eller genom ett chips under huden så att den på ett tillförlitligt sätt kan individualiseras.

2 §
Innehållet i den lydnadskontroll som hänför sig till bevakningsuppgiften

Den lydnadskontroll som avses i 31 § 2 mom. lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) består av följande delar:

1) ett tillgänglighetsmoment,

2) ett kontrollmoment,

3) ett skyddsmoment, samt

4) markering av person.

I bilagan till denna förordning föreskrivs om innehållet i lydnadskontrollen och om de rörelser som hänför sig till de olika momenten samt om prestationskraven.

3 §
Innehållet i den lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift

Den lydnadskontroll som avses i 9 a § 1 mom. lagen om ordningsvakter (533/1999) består av följande delar

1) ett tillgänglighetsmoment,

2) ett kontrollmoment, samt

3) sådant skydd av föraren som avses i punkt 5 i bilagan.

I bilagan till denna förordning föreskrivs om innehållet i lydnadskontrollen och om de rörelser som hänför sig till de olika momenten samt om prestationskraven.

4 §
Ordnande och dömande av lydnadskontroll

Polisskolan svarar för ordnandet av kontrollen.

De polishundsförare som polisskolan godkänt för uppgiften verkar som domare vid kontrollen.

5 §
Villkor för deltagande i lydnadskontrollen

I den lydnadskontroll som avses i 2 § skall den person som verkar som hundförare inneha ett giltigt godkännande som väktare och i den lydnadskontroll som avses i 3 § skall den person som verkar som hundförare inneha ett giltigt godkännande som ordningsvakt.

En hund som deltar i en kontroll skall vara frisk, vara vaccinerad enligt Finska Kennelklubbens regler och vara minst två men högst 10 år gammal. En tik får inte delta i kontrollen senare än 30 dygn före beräknad valpning och inte tidigare än 42 dygn efter valpningen.

En hund som deltar i kontrollen skall med godkänt resultat ha avlagt ett uppförandeprov för brukshundar ordnat av Finska Kennelklubben.

6 §
Utförande av lydnadskontroll

Under kontrollen har hundföraren ansvaret för hundens beteende.

Hunden skall vid kontrollen ha en sådan halskedja av metall som inte dras åt. I rörelser som utförs medan hunden är kopplad används ett koppel eller en lina. Hundens munkorg får inte vara av metall.

Domaren får avbryta kontrollen om hunden

1) saknar färdigheter,

2) inte förmår klara av sin uppgift,

3) är skadad eller sjuk,

4) inte kan kontrolleras av sin förare,

5) beter sig aggressivt, eller

6) visar tydlig skygghet.

Domaren kan avbryta kontrollen om föraren behandlar hunden våldsamt eller med tvång.

7 §
Bedömning av lydnadskontrollen

Ett godkänt utförande av kontrollen förutsätter att de moment som avses i 2 eller 3 § utförs med godkänt resultat. Lydnadskontrollens olika moment bedöms i fråga om de moment som avses i 2 §, med undantag av det moment som hänför sig till tillgänglighet, med vitsordet utmärkt, godkänd eller underkänd samt i fråga om de moment som avses i 3 § och i fråga om det moment som avser tillgänglighet och som hänförs till 2 § med vitsordet godkänd eller underkänd.

För att bli godkänd måste en hund uppnå minst hälften av poängen för den rörelse som ingår i varje moment. En utmärkt prestation förutsätter minst 90 procent av poängen för den rörelse som ingår i varje moment. Bedömningsgrunderna för kontrollen samt poängsättningen av de olika momenten och rörelserna fastställs av polisskolan.

Över kontrollen uppgörs i två exemplar ett protokoll, varav skall framgå hundens identifikationsuppgifter, namnet på den väktare som verkat som hundens förare, domaren vid kontrollen samt vitsorden för de olika momenten. Den ena delen av protokollet överlämnas till den väktare som verkat som hundförare vid kontrollen och den andra blir hos polisskolan. Domaren gör en anteckning om godkänd kontroll i säkerhetsbranschens tillsynsuppgifter.

8 §
Omtagning av lydnadskontrollen

Ett underkänt moment i kontrollen skall tas om senast inom sex månader efter den första underkända prestationen. Om samma moment av kontrollen underkänns tre gånger skall alla moment i kontrollen tas om.

9 §
Övergångsbestämmelse

En hund som när denna förordning träder i kraft har godkänts i lydnadsprov i nybörjarklass eller i lydnadsprov för tjänstehundar får medföras i bevakningsuppgifter utan avlagd kontroll enligt denna förordning till och med den 31 december 2003.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 september 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Överinspektör
Janne Kerkelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.