775/2002

Given i Helsingfors den 30 augusti 2002

Lag om ändring av 10 kap. 7 och 13 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 10 kap. 7 § 2 mom. och 13 § 1 mom., sådana de lyder i lag 197/1996, som följer:

10 kap.

Sökande av ändring i utmätningsmannens förfarande

7 §
Besvärsskriftens innehåll och bilagor

Beträffande besvärsskriftens innehåll och bilagor gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i 8 kap. 2 § rättegångsbalken bestäms om ansökan. Av besvärsskriften och de handlingar som fogats till den behöver inte kopior lämnas in.

13 §
Behandling i tingsrätten

Vid behandlingen av en ändringsansökan i tingsrätten iakttas bestämmelserna i 8 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. Tingsrättens sammanträde kan vid behov hållas på sammanträdesplatsen för en annan tingsrätt inom den domkrets som avses i 2 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

När ett ärende som har blivit anhängigt innan denna lag trätt i kraft behandlas i domstol skall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet iakttas.

RP 32/2001
LaUB 12/2002
RSv 97/2002

Helsingfors den 30 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.