749/2002

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

Lag om ändring av 2 § lagen om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 december 1999 om utstationerade arbetstagare (1146/1999) 2 § 5 mom., sådant det lyder i lag 74/2001, som följer:

2 §
Tillämpliga bestämmelser om anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Utan hinder av 2 mom. tillämpas på arbete som utförs av utstationerade arbetstagare bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 2 § arbetsavtalslagen, 6 och 7―9 § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen, arbetarskyddslagen (738/2002), lagen om företagshälsovård (1383/2001) samt lagen om unga arbetstagare (998/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002
AbUM 4/2002
RSv 110/2002

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President
TARHA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.