724/2002

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 7 § 3 mom., 9 § och 22 § 1―3 mom., av dessa lagrum 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 977/1993, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1274/1997 och 22 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1206/1996, samt

fogas till lagen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom lag 330/1985, samt en ny 19 §, i stället för den 19 § som upphävts genom lag 36/1987, som följer:

7 §

I fråga om delfående som avses i 1 mom. 4 punkten tillämpas på motsvarande sätt 53 c § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring.

8 §

Ansökan om ersättning enligt denna lag för arbetsskada söks med en skadeanmälan. Lantbruksföretagaren skall ge in skadeanmälan till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt. I skadeanmälan skall anges den skadades namn, personbeteckning och andra individualiserings- och kontaktuppgifter. I anmälan skall dessutom lämnas uppgift om arbetsskadans art, förhållanden kring och orsakerna till arbetsskadan, uppgift om annan företagsverksamhet och den skadades arbetsförhållanden samt andra uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ersättningsärendet. Närmare bestämmelser om de uppgifter som skall ges i skadeanmälan kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt formuläret för blanketten för skadeanmälan.

9 §

I fråga om sökande av ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, handläggning av ersättningsärenden, förande av talan, tystnadsplikt och brott mot den, rätt att erhålla uppgifter, rätt och skyldighet att lämna uppgifter, underställning av olycksfallsförsäkringsanstaltens beslut, deltagande i kostnaderna för olycksfallsnämndens verksamhet, sökande av ändring i olycksfallsförsäkringsanstaltens beslut och i debitering av försäkringspremie, olycksfallsförsäkringsanstaltens regressrätt och återkrav av ogrundad ersättning gäller i tillämpliga delar, om inte något annat följer av denna lag, vad som föreskrivs i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991). Vad som i dessa lagar föreskrivs om arbetstagare och försäkringsanstalt tillämpas på motsvarande sätt på lantbruksföretagare och lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt. På ärenden som avses i denna lag tillämpas dock inte vad som i 14 § 1 mom. 1 punkten och 17 a § lagen om olycksfallsförsäkring bestäms om ersättning för inkomstbortfall som uppkommit på grund av fysikalisk behandling eller vad som bestäms i 30 c och 30 d § och 41 b § 2 och 4―6 mom. i nämnda lag.

Vid bestämmande av en i annan lag föreskriven ersättning beaktas förmånerna enligt denna lag på samma sätt som förmånerna enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

19 §

Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt har rätt att vid behandlingen av ett försäkrings- eller ersättningsärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av övriga åligganden som föreskrivits den, om det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar avgörandet av ärendet och uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt också annars särskilt har rätt till dessa uppgifter. Den vars uppgifter det är fråga om skall på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

22 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar dessutom 16 och 19 § lagen om pension för arbetstagare, 16 och 17 § lagen om pension för lantbruksföretagare samt 30 a och 30 b §, 55 § 1 mom. samt 61 a, 63, 64 h och 64 i § lagen om olycksfallsförsäkring. Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt är skyldig att delta i den verksamhet som Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund bedriver och som nämns i 30 a och 30 b § lagen om olycksfallsförsäkring samt i kostnaderna för denna verksamhet till den del dessa hänför sig till verkställigheten av denna lag. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt de grunder enligt vilka ovan nämnda kostnader skall räknas ut.

Vid tillämpningen av 19 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare och 55 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring jämställs lantbruksföretagare med en i nämnda lagar avsedd arbetsgivare.

Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt skall föra och publicera statistik över arbetsskador som avses i denna lag och över ersättningar som utbetalas för dem. Anstalten har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter ge Statistikcentralen uppgifter som avses i 64 d § 1 punkten lagen om olycksfallsförsäkring för däri angivet ändamål. Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta moment kan utfärdas genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Denna lag tillämpas även på arbetsskador som inträffat före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 2―5 § och 10 § förordningen den 21 maj 1982 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982).

RP 42/2002
ShUB 13/2002
RSv 88/2002

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.