723/2002

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 56, 56 a, 65 a och 65 b §, av dessa lagrum 56 a § sådan den lyder i lag 39/1988 samt 65 a och 65 b § sådana de lyder i lag 1204/1996,

ändras 30 § 1 mom., 30 a, 30 b, 37, 38 d och 39 §, 47 § 3 mom., 53 § 6 mom., 53 c § 2 och 6 mom., 53 g § 3 mom. samt 55, 64, 64 a, 64 b och 65 §,

av dessa lagrum 30 § 1 mom. och 47 § 3 mom. sådana de lyder i lag 483/2001, 30 a, 30 b, 37, 64, 64 a, 64 b och 65 §, sådana de lyder i nämnda lag 1204/1996, 38 d § sådan den lyder i lag 1086/1996, 39 § sådan den lyder i lagarna 738/1966, 495/1995 och 526/1981, 53 § 6 mom. sådant det lyder i lag 297/1999 samt 53 c § 2 och 6 mom. och 53 g § 3 mom. sådana de lyder i lag 893/1994, samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1204/1996 och 483/2001, ett nytt 6 mom., till lagen nya 30 c och 30 d §, till 31 §, sådan den lyder i nämnda lag 1204/1996, ett nytt 3 mom., till 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1642/1992 och i nämnda lag 1204/1996, ett nytt 6 mom., till lagen en ny 45 § i stället för den 45 § som upphävts genom nämnda lag 1204/1996, till 53 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 893/1994, 297/1999 och 483/2001 ett nytt 7 mom. samt till lagen nya 64 c―64 i § som följer:

8 §

Arbetarskyddsmyndigheten skall övervaka att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsplikt enligt denna lag. Arbetarskyddsmyndigheten skall för vidtagande av de åtgärder som nämns i 36 § utan dröjsmål underrätta Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund om försummelser som gäller försäkringsplikten.

12 §

Arbetsgivaren skall betala ersättning enligt 1 och 2 mom. utan dröjsmål efter det att försäkringsanstalten genom ett beslut har ansett att olycksfallet skall ersättas enligt denna lag.

30 §

I de fall där staten är ersättningsskyldig med anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom skall ersättningen betalas av Statskontoret. Angående Statskontoret gäller då i tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om försäkringsanstalter. På Statskontoret tillämpas dock inte 29 § 3 mom., 41 b § 2 och 4―6 mom. eller 64 h § 1 och 2 mom.


30 a §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund sköter de uppgifter som förutsätts av samarbetet mellan försäkringsanstalter vilka bedriver försäkring enligt denna lag.

Utöver vad som i denna eller någon annan lag bestäms om uppgifterna skall Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund

1) i anslutning till olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden sköta de uppgifter som försäkringsanstalten på bonings- eller vistelseorten skall handha enligt internationella författningar om social trygghet,

2) i anslutning till olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden vara kontaktorgan enligt sådana avtal om social trygghet som är bindande för Finland samt delta i förhandlingar om dessa avtal mellan Finland och andra stater,

3) meddela försäkringsanstalterna anvisningar om verkställigheten av försäkring enligt denna lag,

4) utföra uppgifter i samband med beräkning, debitering och redovisning av sådana förhöjningar och ersättningar som avses i 60 § 6 mom.,

5) sörja för att hos försäkringsanstalterna tas ut medel för täckande av olycksfallsnämndens kostnader,

6) för utjämnande av stora skador fungera som gemensamt organ för de försäkringsanstalter som så önskar,

7) informerar om försäkringen enligt denna lag.

När Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund sköter verkställighetsuppgifter enligt denna lag iakttas i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), språklagen (148/1992) och lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991). När förbundet handhar ärenden som gäller ersättnings- och försäkringsplikt enligt denna lag iakttas dessutom det som i denna lag bestäms om försäkringsanstalter.

30 b §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har ett allmänt möte och en styrelse, vilka är förbundets organ. Förbundets verksamhet leds av verkställande direktören, som är underställd styrelsen. I förbundet finns dessutom en ersättningsnämnd för olycksfallsärenden.

Styrelsen för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har högst 13 ordinarie medlemmar. Högst sju av dem företräder Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds medlemsanstalter samt tre arbetsgivarnas och tre arbetstagarnas och tjänstemännens viktigaste centralorganisationer. Styrelsen väljer inom sig en ordförande, och valet fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Till styrelsen hör dessutom högst fem ersättare, av vilka en skall företräda de viktigaste arbetsgivarcentralorganisationerna, en de viktigaste arbetstagar- och tjänstemannacentralorganisationerna och en den mest representativa organisationen för bevakning av lantbruksföretagarnas ekonomiska intressen.

Samtliga försäkringsanstalter som bedriver försäkring enligt denna lag skall höra till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och delta i kostnaderna för dess uppgifter, så som bestäms i denna lag. Till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund hör dessutom Statskontoret och lantbruksföretagarnas i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare avsedda olycksfallsförsäkringsanstalt. Statskontoret deltar i Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds verksamhet och kostnader endast till den del dessa hänför sig till verkställigheten av Statskontorets uppgifter enligt denna lag. I fråga om lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalts deltagande i Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds verksamhet och kostnader bestäms särskilt genom lag.

Närmare bestämmelser om Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds förvaltning och uppgifter ges i förbundets stadgar, som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

30 c §

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har till uppgift att främja ett enhetligt ersättningsförfarande i enlighet med denna lag genom att ge allmänna anvisningar och utlåtanden. Nämnden ger dessutom Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund utlåtanden i ärenden som gäller försäkringsplikten enligt denna lag.

En försäkringsanstalt skall innan den avgör ett ersättningsärende som grundar sig på denna lag be ersättningsnämnden för olycksfallsärenden om ett utlåtande om beslutsförslaget, i fall ärendet gäller en principiell medicinsk eller rättslig fråga eller om det annars med tanke på en enhetlig ersättningspraxis är nödvändigt att behandla ärendet i nämnden. Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund skall be nämnden om utlåtande även i sådana ärenden som avses i 11 a § och som gäller tillämpningen av denna lag. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de ärenden i vilka ett utlåtande av nämnden skall begäras.

En försäkringsanstalt har rätt att be nämnden om ett utlåtande även i andra ärenden än förslag till ersättningsbeslut som avses i 2 mom. Även en besvärsinstans enligt denna lag kan vid behandlingen av ett besvärsärende begära nämndens utlåtande om tillämpningspraxisen.

30 d §

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har en ordförande, tre juristmedlemmar, fyra arbetsmarknadsmedlemmar, fem medicinskt sakkunniga och ett behövligt antal ersättare, som social- och hälsovårdsministeriet utser för högst tre år i sänder. Medlemmarna skall vara förtrogna med lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomar. Ordföranden och juristmedlemmarna skall ha avlagt juris kandidatexamen. De medicinskt sakkunniga skall vara i Finland legitimerade läkare som är förtrogna med försäkringsmedicin.

Till ordförande i ersättningsnämnden för olycksfallsärenden utses en medlem som företräder social- och hälsovårdsministeriet. Juristmedlemmarna och två av de medicinskt sakkunniga samt deras ersättare utses på förslag av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Av arbetsmarknadsmedlemmarna utses två på förslag av arbetsgivarnas och två på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens viktigaste centralorganisationer. Av arbetsmarknadsmedlemmarnas ersättare utses hälften på förslag av arbetsgivarnas och hälften på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens viktigaste centralorganisationer. Av de medicinskt sakkunniga utses en på förslag av arbetsgivarnas och en på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens viktigaste centralorganisationer. Nämnden, som också kan arbeta indelad i sektioner, utser ett behövligt antal vice ordförande bland sina juristmedlemmar.

Blir ordföranden, en medlem, en medicinskt sakkunnig eller en ersättare i ersättningsnämnden för olycksfallsärenden permanent förhindrad att sköta sina uppgifter, skall social- och hälsovårdsministeriet i dennes ställe för den återstående mandatperioden utse en ny ordförande, medlem, medicinskt sakkunnig eller ersättare, med beaktande av bestämmelserna i 1 och 2 mom.

Behandlingen av utlåtandeärenden i nämnden är skriftlig och i fråga om behandlingen iakttas i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande, språklagen och lagen om användning av samiska hos myndigheter. Genom förordning av statsrådet bestäms om hur ärenden avgörs i nämnden, om nämndens beslutförhet och förvaltning samt om formen för nämndens utlåtanden. Nämnden fastställer de blanketter som skall användas vid begäran om utlåtanden. Utgifterna för nämndens verksamhet hänförs till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds kostnader.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter få de uppgifter av en försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund som de förfogar över och som är nödvändiga för avgörande av ett utlåtandeärende.

I fråga om sekretess för nämndens handlingar som har samband med verkställigheten av denna lag samt rätten att ta del av en handling gäller i tillämpliga delar det som bestäms i 64 h § och i 3 kap. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Över ett beslut av nämnden i ett ärende som gäller rätt att ta del av en handling får besvär anföras hos en i 12 § förvaltningsprocesslagen (586/1996) avsedd behörig förvaltningsdomstol på det sätt förvaltningsprocesslagen föreskriver.

31 §

När försäkringsanstalten beviljar en försäkring skall den ge försäkringstagaren en i 24 § 1 mom. personuppgiftslagen (523/1999) avsedd utredning om behandlingen av den skadades personuppgifter i anslutning till ett ersättningsärende enligt denna lag.

37 §

Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande av försäkring samt därefter årligen ge försäkringsanstalten för fastställande av försäkringspremien och skötseln av försäkringen nödvändiga uppgifter om sin bransch, mängden arbete som arbetsgivaren låtit utföra, utbetalda löner för varje art av arbete samt om företagets ägarförhållanden. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om uppgifternas innehåll samt om när och i vilken form uppgifterna skall lämnas.

Om en försäkringsanstalt inte har kunnat fastställa arbetsgivarens försäkringspremie på grund av att arbetsgivaren har lämnat oriktiga uppgifter eller försummat att lämna uppgifter som behövs för fastställandet av försäkringspremien, har försäkringsanstalten rätt att utifrån ett uppskattat ansvar hos arbetsgivaren ta ut en skälig försäkringspremie till högst det fyrfaldiga beloppet för den tid som försummelsen eller de oriktiga uppgifterna gäller.

38 d §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har efter det att ett försäkringsbolag försatts i likvidation eller konkurs rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter få den information av försäkringsbolagets administrations- eller konkursbo som förbundet behöver för att kunna sköta sina uppgifter enligt 38 a―38 c §.

39 §

En arbetstagare som drabbats av olycksfall skall genast lämna ett meddelande om detta till arbetsgivaren eller dennes företrädare, som på begäran skall utfärda bevis över meddelandet. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål till försäkringsanstalten anmäla ett olycksfall som kommit till arbetsgivarens kännedom och med anledning av vilket försäkringsanstalten kan vara ersättningsskyldig enligt denna lag. Anmälan skall göras på en blankett enligt formulär som godkänts av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.

I olycksfallsanmälan skall anges

1) namnet på den som skadats vid olycksfallet, personbeteckning och andra individualiserings- och kontaktuppgifter som är nödvändiga för ersättningshandläggningen,

2) arbetsgivarens namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om olycksfallets art, platsen och tidpunkten för olycksfallet, förhållanden under vilka olycksfallet inträffat och orsakerna till det,

4) uppgifter om den skadades arbete och om det vederlag som betalats för det,

5) uppgifter om den skadades arbete i andra anställningsförhållanden eller som företagare i den mån arbetsgivaren har kännedom om dem, samt

6) andra jämförbara uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ersättningsärendet, för statistikföring och forskning som avses i 64 § samt i övrigt för verkställigheten av denna lag.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som skall anges i olycksfallsanmälan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Arbetsgivaren skall utan dröjsmål till polisen anmäla ett olycksfall i arbetet som har lett till döden eller svår skada. Polisen skall utan dröjsmål verkställa undersökning på olycksplatsen. Arbetsgivaren eller dennes företrädare skall kallas till undersökningen. Om polisundersökningen skall även uppgift ges till behörig arbetarskyddsmyndighet samt till den som skadats vid olycksfallet eller dennes företrädare. En kopia av undersökningsprotokollet skall ges till försäkringsanstalten och den som begärt undersökningen samt på begäran till parterna.

41 §

En läkare skall ge utlåtande om skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom på en blankett enligt formulär som godkänts av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.

45 §

Den som får olycksfallspension, menersättning och familjepension enligt denna lag skall på försäkringsanstaltens begäran och på egen bekostnad årligen tillställa försäkringsanstalten ett av en befolkningsregistermyndighet givet intyg eller annan tillförlitlig utredning över att han eller hon varit vid liv under den tid för vilken ersättning betalas. Försäkringsanstalten kan också kräva att den som får efterlevandepension på motsvarande sätt tillställer anstalten ett av en befolkningsregistermyndighet givet intyg eller annan tillförlitlig utredning över att han eller hon inte har ingått nytt äktenskap eller att förutsättningarna för utbetalning av efterlevandepension har upphört med stöd av 23 d § 2 mom.

Den som får ersättning enligt denna lag skall omedelbart underrätta försäkringsanstalten om följande förändringar i förhållandena som påverkar ersättningen:

1) den som får olycksfallspension att arbetsförmågan förbättrats och att arbetsinsatsen och arbetsinkomsterna ökat,

2) den som får efterlevandepension faktorer som enligt 23 d § 2 mom. kan leda till att efterlevandepensionen dras in,

3) den som enligt andra meningen i 23 b § 1 mom. får barnpension att studierna eller utbildningen upphört innan personen i fråga fyllt 25 år,

4) den som får mentillägg att ett sådant hjälpbehov eller exceptionellt men som avses i 20 § avtagit, samt

5) den som får rehabilitering enligt denna lag och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring att rehabiliteringen avbrutits.

47 §

Ersättningen betalas på försäkringsanstaltens bekostnad in på ett av ersättningstagaren uppgivet konto i ett penninginstitut som är verksamt i Finland. Ersättningen kan dock betalas också på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in det på ett konto eller om ersättningstagaren anger någon orsak som försäkringsanstalten godkänner.


53 §

Vid behandlingen av ärenden i olycksfallsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat bestäms särskilt. För att ett ärende skall kunna utredas hålls vid behov muntlig behandling i olycksfallsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. På muntlig behandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden där tystnadsplikt gäller eller i vilka olycksfallsnämnden har beslutat att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig behandling ske inom stängda dörrar.

Närmare bestämmelser om olycksfallsnämnden och kostnaderna för denna utfärdas genom förordning av statsrådet.


53 c §

Om försäkringsanstalten inte kan ändra det överklagade beslutet så som anges i 1 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskrivelsen, de handlingar som gäller besvärsärendet och sitt utlåtande till olycksfallsnämnden eller, om besvären avser olycksfallsnämndens beslut, till försäkringsdomstolen. Försäkringsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till den del den bifaller ett yrkande som framförts i besvären. Om ärendet redan har sänts till besvärsinstansen skall försäkringsanstalten genast meddela besvärsinstansen ändringen av beslutet. En försäkringsanstalts interimistiska beslut får inte överklagas.


På en försäkringsanstalts, olycksfallsnämndens och försäkringsdomstolens beslut skall antecknas det datum då beslutet har postats samt mottagarens namn och adress. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress ändringssökanden hade uppgett, om inte något annat visas.

53 g §

En grundlöst utbetald ersättning får återkrävas också genom kvittning mot andra framtida ersättningsposter än sådana som avses i 63 § 1 mom. andra meningen. Utan ersättningstagarens samtycke får dock inte från den ersättningspost som var gång skall betalas dras av mer än en sjättedel av den del av ersättningen som återstår då på ersättningsposten verkställts förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller innehållits källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978).

55 §

Om en arbetsgivare, arbetsgivarens företrädare eller en person som tecknat en försäkring enligt 57 § 1 mom. uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter enligt 37 och 64 a § eller uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter skall denne, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot skyldigheten att lämna uppgifter enligt lagen om olycksfallsförsäkring dömas till böter.

En arbetsgivare eller dennes företrädare som uppsåtligen försummar arbetsgivarens försäkringsplikt enligt denna lag eller uppsåtligen låter bli att utan dröjsmål göra i 39 § 1 mom. nämnd olycksfallsanmälan eller i 4 mom. i samma paragraf nämnd anmälan till polisen skall, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen om olycksfallsförsäkring dömas till böter. I fråga om brott mot tystnadsplikt gäller 35 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

I 1 och 2 mom. avses med

1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett anställningsförhållande eller i ett tjänsteförhållande eller en därmed jämförbar offentligrättslig anställning samt den som faktiskt utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren,

2) arbetsgivarens företrädare en medlem i ett lagbestämt eller annat beslutande organ hos en juridisk person som är arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens ställe leder eller övervakar arbetet.

Till straff för en arbetsgivares eller dennes företrädares förfarande som är straffbart enligt denna paragraf döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Vid bedömningen av detta skall beaktas dennes ställning, arten och omfattningen av hans eller hennes uppgifter och befogenheter samt även i övrigt hans eller hennes andel i att den lagstridiga situationen uppkommit och fortgått.

64 §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund skall föra statistik över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt göra undersökningar som främjar förebyggandet av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, utredningar om förebyggande insatser och deras effekter samt undersökningar om sambandet mellan försäkringspremierna och risken för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Förbundet kan också göra andra undersökningar och kalkyler som behövs för verkställigheten, uppföljningen och utvecklandet av denna lag.

För förebyggande av olycksfall i arbetet och för verkställighet och utveckling av denna lag för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund register över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som avses i denna lag, yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990) samt över försäkringar och ersättningar enligt denna lag (register över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar).

För verkställighet av de uppgifter som avses i 1 mom. skall varje försäkringsanstalt och Statskontoret utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter kalenderårsvis lämna Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund behövliga uppgifter om

1) arten och omfattningen av det arbete som försäkringstagaren låtit utföra, de löner som anmälts för försäkringen samt de debiterade försäkringspremierna,

2) försäkringstagarens bransch och hemort,

3) försäkringspremiesystemet,

4) tidpunkten och platsen för ett olycksfall samt de förhållanden under vilka olycksfallet inträffat och orsakerna till det,

5) tidpunkten då en yrkessjukdom framträtt och exponeringsförhållandena samt orsakerna till exponeringen,

6) arten av den skada eller yrkessjukdom som olycksfallet orsakat,

7) det arbete som den skadade utförde,

8) de ersättningar som betalas ur försäkringen, särskilt för varje ersättningstagare och varje ersättningsslag,

9) faktorer som inverkar på ersättningens storlek, och

10) försäkringsgrenen.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att utöver uppgifterna i 2 mom. utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter av försäkringsanstalten och Statskontoret på begäran få även andra uppgifter som behövs för undersökningar och kalkyler enligt 1 mom. Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att även av Institutet för arbetshygien, arbetarskyddsmyndigheten och polisen få sådana uppgifter om orsakerna till och följderna av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som behövs för de undersökningar och kalkyler som avses i 1 mom. Innan förbundet fattar beslut om vilka uppgifter som skall samlas in på basis av uppgiftsskyldigheten och om vilka tidsfrister och procedurer som skall tillämpas då uppgifterna lämnas, skall det samråda med uppgiftslämnarna.

De uppgifter som avses i 3 mom. 1―3 punkten skall ges särskilt för varje försäkring samt uppgifterna i 4―10 punkten särskilt för varje skada och specificerade med hjälp av den skadades personbeteckning. Även de uppgifter som avses i 4 mom. skall på begäran ges specificerade med hjälp av den skadades personbeteckning.

Utöver det som i övrigt bestäms om hemlighållande av uppgifter skall de personuppgifter som erhållits för uppdrag som avses i 1 mom. hållas hemliga och får inte användas eller lämnas ut för att användas när beslut som gäller den försäkrade fattas med undantag för fall enligt 64 d § 3 punkten. I övrigt tillämpas personuppgiftslagen på behandlingen av personuppgifter.

Närmare bestämmelser om innehållet i de uppgifter som avses i denna paragraf samt om hur och när uppgifterna skall ges in kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 a §

En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagbestämd försäkring och av myndigheter och andra instanser på vilka tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet få de uppgifter om arbetstagarens arbetsförhållanden, företagsverksamhet och inkomster, förmåner som utbetalts och andra faktorer som är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt ärende eller som annars är nödvändiga vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i avtal om social trygghet som är bindande för Finland eller i internationella författningar om social trygghet,

2) av arbetsgivaren få de uppgifter om olycksfallet, de förhållanden under vilka olycksfallet inträffat, orsakerna och följderna, arbetstagarens arbete, arbetsgivarens vederlag till arbetstagaren och grunderna för dem samt även andra uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt ärende eller som annars är nödvändiga vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i avtal om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet,

3) av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), av sådana verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt av den som verkställer rehabiliteringen av den skadade och andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården, socialserviceproducenter eller vårdinrättningar på begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga uppgifter om den skadades journalhandlingar, hälsotillstånd, arbetsförmåga, vård och rehabilitering.

När till arbetsgivaren lämnas en begäran om uppgifter som behövs för behandlingen av arbetstagarens ersättningsärende, får till arbetsgivaren utan arbetstagarens samtycke ges endast de sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att specificera de uppgifter som behövs i ersättningsärendet och för avgörandet av ersättningsärendet.

64 b §

En försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som omfattas av arbetsgivarens skyldighet enligt denna lag att lämna uppgifter. En försäkringsanstalt och Olyksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt att få handräckning av polisen och övriga myndigheter för att få de ovan avsedda uppgifterna.

En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om de i 64 a § 1 mom. avsedda uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, skall kostnaderna dock ersättas. Dessutom har en yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården rätt att få skälig ersättning för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 64 a § 1 mom. 3 punkten.

64 c §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har en försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, ge uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till behöriga myndigheter och organ får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppgifter enligt ett avtal om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet,

2) till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagbestämda socialförsäkringssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en ersättning enligt denna lag får i fråga om en person som fått ersättning enligt denna lag lämnas ut personbeteckning och övriga individualiseringsuppgifter, uppgifter om utbetalade ersättningar, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för sådan samkörning av personuppgifter och annan övervakning av engångskaraktär som görs för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet, samt till polis- och åklagarmyndigheten ovan nämnda uppgifter som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal; dock inte uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård,

3) till en försäkringsanstalt som verkställer försäkring i enlighet med denna lag, trafikförsäkringslagen (279/1959) eller patientskadelagen (585/1986), till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen får utlämnas uppgifter om brott som riktats mot dem i samband med verkställigheten av denna lag, uppgifter om anmälda skador och utbetalda ersättningar samt uppgifter om ersättningssökandenas och ersättningstagarnas personbeteckning och andra individualiseringsuppgifter, om detta är nödvändigt för att förebygga brottslighet som riktas mot dem och om datasekretessnämnden har beviljat tillstånd enligt 43 § personuppgiftslagen att behandla uppgifterna.

4) till skatteförvaltningen får lämnas ut de uppgifter som den behöver för uppfyllandet av övervakningsskyldigheten enligt lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin förskottsinnehållningsskyldighet,

5) till en annan försäkringsanstalt som idkar lagbestämd försäkring och till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att utreda vilket deras ansvar är för en och samma skada,

6) till en annan försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och den som åsamkat skadan får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att förverkliga den regressrätt som en försäkringsanstalt som idkar försäkring enligt denna lag eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund har,

7) till en arbetsgivare som tecknat en försäkring enligt denna lag får för bedömning av grunderna för försäkringspremien nödvändiga uppgifter lämnas ut om ersättning som betalats ur försäkringen samt namnet på skadade som fått ersättning, personbeteckning och andra uppgifter som är nödvändiga för att specificera de ersatta skadorna,

8) till en registeransvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut uppgifter om en med stöd av denna lag utsökningsbar fordran på försäkringstagaren och den försäkringspliktige.

En försäkringsanstalt och dess ombud har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter till ett annat företag som hör till samma koncern som försäkringsanstalten, till samma i 14 b kap. lagen om försäkringsbolag avsedda försäkringsgrupp eller till samma i 18 kap. 6 b § 2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda ekonomiska sammanslutning samt till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002) avsedda finans- och försäkringskonglomerat lämna ut sådana uppgifter som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt denna lag, eller om det finns särskilda bestämmelser om detta i lag.

En försäkringsanstalt får inte i annan verksamhet utnyttja uppgifter som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som omfattas av sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, om det inte finns särskilda bestämmelser om detta i lag. Sådana uppgifter får inte heller lämnas till försäkringsanstaltens bolagsstämma, representantskap eller delägare.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 och 3 mom. kan dock en försäkringsanstalt till ett annat företag som avses i 2 mom. lämna ut och i sin övriga försäkringsverksamhet använda de uppgifter om försäkringstagaren som behövs för kundbetjäning, skötseln av kundförhållanden och annan kundhantering. Sådana uppgifter är den försäkringstagande arbetsgivarens eller företagarens namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer och kundbeteckning, kontaktuppgifter, uppgifter om företagets ägarförhållanden och försäkringsarrangemang enligt denna lag och den lönesumma som ligger till grund för dem samt sådana uppgifter i anslutning till kundhanteringen som kan jämställas med dessa uppgifter.

64 d §

Utöver vad som bestäms i denna eller i någon annan lag har Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna ut uppgifter som erhållits av försäkringsanstalten och Statskontoret med stöd av 64 § enligt följande:

1) till Statistikcentralen får lämnas ut uppgifter om ersättningstagarens personbeteckning, tidpunkten och platsen för skadefallet, förhållandena under vilka skadefallet inträffat och orsakerna till det, skadans eller sjukdomens art samt uppgifter om arbetsoförmågans varaktighet liksom även andra uppgifter som baserar sig på olycksfallsanmälan och som är nödvändiga för uppgörandet av statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och som beskriver samhällsförhållandena och deras utveckling,

2) till Institutet för arbetshygien får lämnas ut i tredje meningen i 22 § 2 mom. lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) nämnda uppgifter för registret över arbetsrelaterade sjukdomar,

3) till Pensionsskyddscentralen får lämnas ut uppgifter om ersättning för inkomstbortfall som beviljats av försäkringsanstalten och som inverkar på arbetspensionstillägget.

64 e §

Om en försäkringsanstalt eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund lämnar enligt denna lag erhållna uppgifter vidare med stöd av 64 c och 64 d §, ansvarar de för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som de fick av den som gav dem.

Vad som i denna lag bestäms om tystnadsplikt och brott mot den gäller också dem som fått sekretessbelagda uppgifter med stöd av 64 c § 2 och 4 mom.

64 f §

Utöver vad som i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet bestäms om parternas rätt att få uppgifter ur en handling och om utlämnande av uppgifter skall försäkringsanstalten och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund på begäran och utan dröjsmål samt med beaktande av en arbetstagares boningsort och övriga förhållanden bereda arbetstagaren möjlighet att på lämpligt sätt ta del av de handlingar i försäkringsanstaltens och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds besittning som gäller arbetstagarens ersättningsärende. Om arbetstagarens rätt att granska uppgifter om sig själv i personregister bestäms i personuppgiftslagen.

64 g §

Arbetsgivaren skall se till att det för förebyggande av olycksfall och för utredning av ersättnings- och försäkringsärenden förs en olycksfallsförteckning. I förteckningen skall anges den skadade arbetstagarens personbeteckning och andra individualiseringsuppgifter, tidpunkten för olycksfallet i arbetet, förhållanden under vilka olycksfallet i arbetet inträffat och orsakerna till det, arbetets art, de skador och sjukdomar som olycksfallet i arbetet orsakat och, om möjligt, namn och adressuppgifter i fråga om åtminstone två personer som var närvarande när olycksfallet inträffade samt andra för ovan nämnda ändamål nödvändiga uppgifter.

Olycksfallsförteckningen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter på begäran uppvisas för arbetarskyddsmyndigheten, polisen och för den av arbetstagarna valda arbetarskyddsfullmäktigen för utförande av uppgifter som bestäms i lag.

Närmare bestämmelser om förande av olycksfallsförteckning och om de uppgifter som skall antecknas i den kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 h §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på offentligheten i försäkringsanstaltens och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds handlingar och verksamhet då de hänför sig till verkställigheten av denna lag till den del som föreskrivs i 4 § 2 mom. i nämnda lag, om inte något annat anges i denna eller i någon annan lag. På verkställigheten av denna lag tillämpas inte 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen om försäkringsbolag eller 79 § 1 och 4―8 mom. samt 80 § lagen om utländska försäkringsbolag.

På sekretessen som gäller handlingar och sådana uppgifter i dem som erhållits eller uppgjorts vid utförandet av uppdrag enligt denna lag eller uppdrag som hänför sig till verkställigheten av denna lag samt i fråga om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande i fråga om uppgifter som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag tillämpas 22―24 och 35 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet också när det inte är fråga om handlingar och uppgifter som uppgjorts eller erhållits för uppdrag som hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag. Beträffande utlämnande av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar 7 kap. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Utöver vad som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter sekretessbelagda som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller försäkringstagarens och arbetsgivarens ekonomiska ställning.

64 i §

Utöver vad som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har en försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund rätt att öppna en teknisk anslutning

1) för en sammanslutning eller inrättning som verkställer lagbestämd försäkring, till sådana uppgifter i sina personregister som sammanslutningen eller inrättningen med stöd av denna eller en annan lag har rätt att få för verkställigheten av sina uppgifter,

2) för myndigheter eller organ som nämns i 64 c § 1 mom. 1 punkten för utlämnande av uppgifter som avses i nämnda punkt.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen.

Innan en teknisk anslutning öppnas, skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

65 §

Arbetsgivaren skall se till att denna lag, uppgift om det försäkringsbolag som försäkrat arbetet och en av bolaget given, i 31 § 3 mom. avsedd utredning om behandlingen av personuppgifter, samt uppgift om försäkringen innehåller i 12 § 1 mom. avsedd självrisk hålls tillgängliga på arbetsplatsen. Arbetarskyddsmyndigheten skall övervaka att arbetsgivaren fullgör dessa skyldigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs

1) 3, 5, 7, 8, 10―15, 17―22 och 25 § förordningen den 3 december 1948 om verkställighet av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948), av dessa 3, 5, 11 och 25 § sådana de lyder i förordning 1314/1996, 7 och 17 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 917/1981, 12 § sådan den lyder i sistnämnda förordning, 13 § sådan den lyder i nämnda förordningar 917/1981 och 1314/1996 samt 18, 19 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 1314/1996,

2) 2 och 4 § förordningen den 30 december 1996 om stadgar för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (1312/1996), samt

3) 1 § förordningen den 30 december 1996 om stadgar för ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1313/1996).

Denna lag tillämpas även på olycksfall som har inträffat och på yrkessjukdomar som har framträtt före denna lags ikraftträdande.

RP 42/2002
ShUB 13/2002
RSv 88/2002

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.