692/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 14 §, sådan den lyder i lag 344/2001, som följer:

14 §
Hänvisningsbestämmelse

Om något annat inte bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar vad lagen om studiestöd (65/1994) föreskriver om verkställighet, justering och inställelse av studiestöd, återkrav, självrättelse, rättelse av ett beslut som vunnit laga kraft, erhållande uppgifter, användning, utlämnande, utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering. En framställning eller ansökan om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut avgörs dock av besvärsnämnden för studiestöd i stället för av den i 31 § 1 mom. lagen om studiestöd nämnda försäkringsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.