684/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 10 § 2 mom. och 14 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 2 mom. i lag 887/1994 och 14 § i lagarna 830/1996 och 725/2001, samt

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 112/1982, 56/1985, 590/1986, 127/1988, 473/1991, 985/1994, 981/1996, 915/1998 och 1421/2001, en ny 5 a-punkt samt till lagen nya 13 a―13 c § som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


5 a) ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle;


10 §

I fråga om sökande av ändring iakttas i övrigt i tillämpliga delar 8 kap. folkpensionslagen. En framställning eller ansökan som gäller undanröjande av ett laga kraft vunnet beslut om bostadsbidrag prövas av den i 74 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda försäkringsdomstolen, om undanröjandet av beslutet framförs samtidigt som ett undanröjande av ett beslut om folkpension eller efterlevandepension. I annat fall skall en framställning eller ansökan som gäller undanröjande av ett beslut om bostadsbidrag prövas av prövningsnämnden, som efter att ha berett de andra parterna tillfälle att bli hörda kan undanröja beslutet eller bestämma att ärendet skall behandlas på nytt.

13 a §

Utöver vad som annars bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende. Uppgifterna skall lämnas av

1) hyresvärdar samt bostadsaktie- eller fastighetsbolag,

2) arbetsplatskassor,

3) penninginstitut i fråga om personer som ansöker om eller får bostadsbidrag, deras makar samt dödsbon där personer som ansöker om eller får bostadsbidrag eller deras makar är delägare, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter och om han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls; begäran om att få uppgifterna skall framföras skriftligen och innan begäran framförs skall sökanden eller mottagaren underrättas om detta.

13 b §

För verkställigheten av bostadsbidraget har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av befolkningsregistermyndigheterna få nödvändiga byggnads- och lägenhetsuppgifter samt ändringar i dessa.

13 c §

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning på de villkor som anges i momentet få sekretessbelagda uppgifter enligt 13 a § 1 och 2 punkten och 13 b §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

14 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 och 46 b §, 46 c § 2―4 mom., 46 d, 46 f, 46 i, 46 j, 67, 74 b och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―82, 84―86 och 88 a § folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/1979) 2, 8 och 9 §, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i förordning 1218/1996.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.