683/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 b § 3 mom. 12 punkten, 37 § 1 mom. och 38 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 b § 3 mom. 12 punkten i lag 916/1998, 37 § 1 mom. i lag 1369/1999 och 38 § i lag 828/1996, samt

fogas till 15 b § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 54/1985 och 982/1996 samt i nämnda lag 916/1998, en ny 9 a-punkt som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


9 a) ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle;


12) pension och ersättning som betalas från utlandet, om så följer av internationella avtal som är bindande för Finland, samt förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2―5, 7―9, 9 a och 11 punkten.


37 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 35, 37―39, 39 b, 40―42, 43 och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 och 46 b §, 46 c § 2―4 mom., 46 d―46 f, 46 i, 46 j, 67, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79―82, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen (347/1956). Om mottagaren av barnpension innan pensionen börjar inte har varit bosatt i Finland den tid på 10 år som förutsätts i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen utan hinder av boende utomlands betalas om barnets vårdnadshavare uppfyller bosättningskravet.


38 §

Utöver vad som annars bestäms i denna lag har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag på begäran och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende. Uppgifter skall lämnas av

1) läroanstalter i de fall som avses i 8 § 1 mom. och 20 § 1 mom. om studier eller yrkesutbildning i fråga om barn som får barnpension,

2) arbetsplatskassor,

3) penninginstitut om en pensionssökande eller en pensionstagare samt ett dödsbo där denne är delägare, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter och om han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls; begäran om att få uppgifterna skall framföras skriftligen och innan begäran framförs skall sökanden eller mottagaren underrättas om detta.

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning på de villkor som anges i momentet få sekretessbelagda uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall mottagaren lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i familjepensionsförordningen av den 4 juli 1969 (449/1969) 4 och 5 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 539/1990.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.