682/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 69 och 83 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 69 § i lag 827/1996 samt 83 § i lagarna 103/1982, 886/1994, 116/1995 och 827/1996,

ändras 35 § 1 mom., 42 § 1 mom. och 79 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 35 § 1 mom. i nämnda lag 827/1996, 42 § 1 mom. i lag 738/1989 och 79 § 3 mom. i lag 1250/1989, samt

fogas till lagen ett nytt 4 a kap. som följer:

35 §

Förmån enligt denna lag skall sökas hos Folkpensionsanstalten. I ansökan skall ingå de uppgifter som enligt lagen skall beaktas när en förmån beviljas. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall uppges i ansökan.


42 §

För verkställighet av straff inställs utbetalningen av pension till en pensionstagare som är intagen i straffanstalt eller internerad i tvångsinrättning enligt 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953), sedan tre månader har avtjänats av ett fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som avtjänas utöver det. Om tid i rannsakningsfängelse omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, inställs utbetalningen av pensionen på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet skall börja avtjänas.


4 a kap.

Erhållande och utlämnande av uppgifter

46 a §

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att

1) av befolkningsregistermyndigheterna få de behövliga uppgifter samt ändringar i dem som avses i 4 § 1 mom. 1-4 punkten och 2 mom. 1 punkten befolkningsdatalagen (507/1993),

2) av utlänningsverket få identifieringsuppgifter samt uppgifter om familjejuridisk ställning och uppehållstillstånd om de utlänningar jämte familjemedlemmar som flyttat till Finland och som finns i utlänningsverkets register samt ändringar i uppgifterna,

3) av pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller annan ersättning få uppgifter om pensions- och ersättningsbeslut samt om ändring av beloppet av pensioner eller ersättningar; sådana uppgifter är personuppgifter, pensions- och ersättningsslag, bestämningsgrunder, grunden för en förhöjning samt belopp och tid för vilken pension eller ersättning betalas; uppgifter behöver dock inte lämnas om indexjustering som baserar sig på 9 § lagen om pension för arbetstagare,

4) av pensionsskyddscentralen få uppgifter om att en person med stöd av en för Finland bindande mellanstatlig överenskommelse omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland,

5) av utbildnings- och avgångsbidragsfonden få personuppgifter och identifieringsuppgifter om dem som ansökt om vuxenutbildningsstöd samt uppgifter om arten av de lösningar i fråga om vuxenutbildningsstöd som gäller dem, uppgifter om tidpunkten för beviljande av stöd och stödbelopp samt ändringar i uppgifterna.

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningsmyndigheterna årligen få uppgifter om förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag för inkomstens förvärvande, naturliga avdrag, grunder för skogsavkastning och förmögenhet samt särskilt uppgifter om bostadsaktier och fastigheter jämte beskattningsvärden samt övriga för förmånerna behövliga uppgifter som skatteförvaltningsmyndigheterna förfogar över.

46 b §

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få de upplysningar som är nödvändiga för avgörandet av en pension eller förmån eller sådana nödvändiga upplysningar som annars skall beaktas vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet. Uppgifterna skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller annan ersättning,

3) patientförsäkringscentralen och trafikförsäkringscentralen,

4) arbetsgivare och arbetslöshetskassor.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag rätt att på begäran för avgörande av en pension eller förmån av läkare eller andra yrkesutbildade personer enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller av socialserviceproducenter eller andra vårdinrättningar få ett utlåtande och nödvändiga uppgifter ur journalhandlingarna för den som söker en förmån samt uppgifter om hans eller hennes rehabilitering, hälsotillstånd, vård samt arbetsförmåga, om inte den som ansöker om pension eller förmån själv tillhandahåller uppgifterna.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i 1 mom. och 46 a §. Om uppgifterna enligt 46 a § behövs i en bestämd form och detta medför väsentliga merkostnader för den som utlämnar uppgifterna, skall kostnaderna dock ersättas. En yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och en socialserviceproducent har dessutom rätt att få ett skäligt arvode för de utlåtanden han gett på grundval av den skyldighet att lämna upplysningar som föreskrivs i 2 mom.

46 c §

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag skall pensionsskyddscentralen utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter tillställa Folkpensionsanstalten uppgifter om det uppskattade beloppet av arbetspension för ansökningsförfarandet i fråga om invaliditetspension samt beträffande dem som fyllt 65 år personbeteckning, tiden för ansökan om arbetspension samt uppgifter om arbetspensionsanstalten för översändning av meddelande om ålderdomspension.

En inrättning enligt 42 a § i denna lag och ett organ enligt 6 § socialvårdslagen (710/1982) skall i enlighet med 1 mom. underrätta Folkpensionsanstalten om att en förmånstagare blivit intagen för anstaltsvård och om att vården har upphört. Uppgifter skall lämnas om sådan vård som beräknas pågå i minst tre månader eller som har pågått i två månader och alltjämt fortsätter.

En straffanstalt och en tvångsinrättning enligt 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare skall i enlighet med 1 mom. underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar och slutar. Uppgifter skall lämnas om pensionstagare som börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som avtjänas utöver det samt om pensionstagare som internerats i tvångsinrättning för längre än tre månader. Uppgifter skall också lämnas då sådan tid i rannsakningsfängelse som omedelbart har föregått straffverkställigheten avdras från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader. Anmälan om dem som får arbetslöshetspension skall göras genast när de intagits i en straffanstalt eller tvångsinrättning.

Folkpensionsanstalten har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som nämns i denna paragraf.

46 d §

För det förhandlingsförfarande som avses i 42 a § har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran avgiftsfritt få för avgörandet av ett ärende behövliga uppgifter om verksamhetsenhetens verksamhet, lokaliteter, antalet anställda, innehållet i vården, dess art och omfattning, avtal som ingåtts om vården och ersättning som betalas för vården. Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att vid nämnda förhandlingsförfarande på begäran få för avgörandet nödvändiga sekretessbelagda uppgifter ur journalhandlingarna, uppgifter om hälsotillståndet för den som får vård samt om hans eller hennes läkemedel och inkomster. Uppgifterna skall lämnas av myndigheter eller inrättningar inom kommunens social- och hälsovårdsväsen eller av ifrågavarande statliga eller privata verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Vad som ovan bestäms om Folkpensionsanstaltens rätt att få sekretessbelagda uppgifter gäller även social- och hälsovårdsministeriet.

46 e §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om erhållande av uppgifter rätt att lämna

1) sådana uppgifter om pensionsbeslut enligt folkpensionslagen till pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter eller andra som beviljar eller betalar ut pension eller ersättning som är nödvändiga för verkställigheten av de förmåner de sköter,

2) sådana uppgifter till pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter samt till myndigheter och inrättningar i länder som ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland och i länder som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 som är nödvändiga för verkställigheten av överenskommelserna om social trygghet, genomförandet av förordningen samt verkställigheten av andra sociala förmåner som de sköter.

46 f §

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt.

46 g §

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att vidareöverlåta uppgifter som erhållits med stöd av 46 a § 1 mom. 1 och 3 punkten till en sådan mottagare som med stöd av lag har rätt att få uppgifterna.

46 h §

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i momentet öppna en teknisk anslutning till sådana sekretessbelagda uppgifter i sina register som den med stöd av 46 e, 46 g och 79 § i denna lag har rätt att lämna till de mottagare som avses i paragraferna.

Vad som i denna paragraf bestäms om öppnande av en teknisk anslutning och om lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 46 a §, 46 b § 1 mom. och 46 b § 2 mom., till den del det gäller en i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning. Detsamma gäller sekretessbelagda uppgifter enligt 46 c och 46 d §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall mottagaren lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

46 i §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag lämna personbeteckningen och övriga individualiseringsuppgifter i fråga om den som erhållit förmåner eller ersättningar enligt denna lag, uppgifter om utbetalda förmåner och ersättningar och övriga därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal, dock inte uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård.

46 j §

Folkpensionsanstalten skall på förhand på lämpligt sätt informera pensionssökanden om varifrån uppgifter om honom eller henne kan skaffas och vart de i regel kan utlämnas.

79 §

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att för utmätning, på begäran av en behörig myndighet utlämna uppgifter om beloppen av förmåner enligt denna lag, dock inte om sådana förmåner som inte beaktas vid beräkningen av det skyddade beloppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen (37/1895). Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att uppge vilka andra inrättningar som veterligen betalar ut pensioner och andra sociala förmåner.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 61, 62, 62 a, 68 samt 70―74 §, av dessa lagrum 61 § sådan den lyder i förordning 859/1989, 62 § sådan den lyder i förordning 743/1982, 62 a § sådan den lyder i förordning 418/1995 samt 70 § sådan den lyder i förordningarna 885/1982 och 1138/2001.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.