681/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 april 1999 om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) 3 § 13 punkten, 6 §, 18 § 4 mom., 23 och 24 §, 25 § 1 mom., 27 § 1 mom. 2 punkten och 28 §,

av dessa lagrum 18 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1148/2001 och 27 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1120/2001, samt

fogas till 3 § en ny 4 a-punkt och till lagen en ny 26 a § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4 a) kränkning av dataskyddet en gärning eller händelse till följd av vilken konfidentialiteten, integriteten eller tillgängligheten i fråga om information, telekommunikation eller datasystem äventyras,


13) ministeriet kommunikationsministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet.

6 §
Teleföretagets skyldigheter

Teleföretaget skall sörja för dataskyddet inom den televerksamhet som det bedriver. Teleföretaget skall, vid behov i samarbete med andra teleföretag, upprätthålla en med beaktande av den tekniska utvecklingen tillräcklig och med hänsyn till kostnaderna skälig säkerhetsnivå.

Teleföretaget skall informera abonnenterna om de särskilda risker som hänför sig till säkerheten i företagets teletjänster samt om möjligheterna att avhjälpa dem och kostnaderna för åtgärder i samband därmed.

Teleföretaget skall underrätta Kommunikationsverket om betydande kränkningar av dataskyddet när det gäller telenät och teletjänster och om sådana hot mot dataskyddet som riktas mot telenät och teletjänster och som teleföretaget känner till samt om betydande fel och störningar i telenät och teletjänster jämte åtgärder som vidtas för att hindra att sådana kränkningar, hot, fel och störningar upprepas. Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kränkningar av dataskyddet när det gäller telenät och teletjänster samt fel och störningar i telenät och teletjänster skall anmälas till Kommunikationsverket.

Teleföretaget skall anmäla betydande fel och störningar i telenät och teletjänster också till nödcentralen.

Genom förordning av ministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om vad som skall beaktas när frågan om vad som är skäliga kostnader och en tillräcklig säkerhetsnivå enligt 1 mom. bedöms.

18 §
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Bestämmelser om en myndighets rätt att vid förundersökning av ett brott få identifieringsuppgifter finns i tvångsmedelslagen (450/1987). Bestämmelser om en myndighets rätt att för förhindrande av brott få identifieringsuppgifter bestäms i polislagen (493/1995).

23 §
Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklingen av televerksamheten ankommer på ministeriet. Ministeriet skall i samarbete med Kommunikationsverket, datasekretessmyndigheterna, teleföretagen, den industri som tillverkar teleutrustning och de sammanslutningar som företräder användarna främja integritetsskyddet vid telekommunikation och dataskyddet inom televerksamhet.

Kommunikationsverket skall

1) övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter iakttas, till den del något annat inte följer av 3 mom.,

2) vid behov meddela tekniska föreskrifter om teleföretagens verksamhet samt om teleutrustningar, telenät och teletjänster på det sätt som denna lag förutsätter,

3) via de allmänna telenäten arbeta med insamling av uppgifter om och utredning av kränkningar av dataskyddet när det gäller datasystem och telekommunikation samt informera om frågor i anslutning till datasäkerheten.

Dataombudsmannen skall övervaka att bestämmelserna i 20 och 21 § om abonnentens förbudsrätt och förhandssamtycke iakttas.

Om ett ärende som Kommunikationsverket behandlar gäller ett förfarande som kan strida mot personuppgiftslagen (523/1999), kan Kommunikationsverket till denna del överföra ärendet för att behandlas enligt nämnda lag.

24 §
Rätt till upplysningar och utlämnande av uppgifter

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag bestäms om sekretess har ministeriet, Kommunikationsverket och dataombudsmannen rätt att, för utförande av uppgifterna enligt 23 §, av teleföretag, deras sammanslutningar, ägare och innehavare av telenät samt teleentreprenörer, den som publicerar abonnentkataloger och den som bedriver direktmarknadsföring få behövliga uppgifter om deras verksamhet enligt denna lag.

Kommunikationsverket har rätt att lämna ut identifieringsuppgifter som det erhållit vid insamling av uppgifter om och utredning av kränkningar av dataskyddet till de teleföretag vilkas nät eller tjänster har utnyttjats vid kränkning av dataskyddet. Uppgifterna får lämnas ut endast i den omfattning som är nödvändig för att förebygga kränkningar av dataskyddet.

25 §
Tvångsmedel

Om någon bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan Kommunikationsverket ålägga honom att rätta sitt fel eller sin försummelse. Kommunikationsverket kan förena åläggandet med vite eller med hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.


26 a §
Tillsynsavgift

För Kommunikationsverkets tillsyn och andra prestationer enligt 23 § 2 mom. 3 punkten tas av företag som gjort televerksamhetsanmälan eller beviljats koncession med stöd av 5 § kommunikationsmarknadslagen ut en tillsynsavgift som bestäms på basis av deras omsättning. Bestämmelser om storleken på tillsynsavgiften utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet så att avgifterna täcker kostnaderna för myndighetsverksamheten. I fråga om avgifterna gäller i övrigt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

27 §
Brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Den som uppsåtligen


2) försummar de förpliktelser i anslutning till dataskyddet inom televerksamhet som regleras i 6 § 1, 3 eller 4 mom.,


skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet dömas till böter.


28 §
Ändringssökande

I beslut som Kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall iakttas trots att det inte har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002. Lagens 26 a § träder dock i kraft först den 1 januari 2003.

RP 57/2002
TrUB 8/2002
RSv 83/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.