668/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 4 och 8 § lagen om främjande av filmkonsten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000) 4 § samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

När filmstiftelsen beviljar understöd som avses i 2 § skall den i ärenden som gäller understöd tillämpa statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av denna lag. Filmstiftelsen skall också tillämpa lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954), arkivlagen (831/1994), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (148/1922) och lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), om inte något annat bestäms i statsunderstödslagen.

8 §

För beviljande av understöd skall Finlands filmstiftelse ha understödsanvisningar som godkänts av stiftelsens styrelse.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002
KuUB 3/2002
RSv 81/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.