666/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) nya 4 c―4 e § som följer:

4 c §

Statens konstkommissioner kan ställa som villkor för statens konstnärsstipendium eller projektstipendium att mottagaren inte har avlönat arbete under stipendieperioden.

4 d §

Statens konstnärsstipendier betalas ut kalendermånadsvis och i tillämpliga delar med iakttagande av bestämmelserna om utbetalning av lön till statens tjänstemän, om inte den konstkommission som saken gäller av särskilda skäl bestämmer något annat.

4 e §

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001). På ett sådant beslut av centralkommissionen för konst och statens konstkommission som gäller beviljande av stipendier och understöd tillämpas dock inte lagens 34 §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002
KuUB 3/2002
RSv 81/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.