655/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 31 och 64 a §,

sådana de lyder, 31 § i lag 1346/1990 och 64 a § i lag 1595/1993,

ändras 1 § 4 mom. 4 punkten, 3 b §, 12 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 16 e § 1 mom. 1 och 4 punkten, 36 § 1 och 2 mom. samt 62 och 64 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. 4 punkten i lag 1169/1996, 3 b §, 12 a § 1 mom. och 16 e § 1 mom. 1 och 4 punkten i lag 1745/1995, 12 a § 2 mom. 5 punkten i nämnda lag 1595/1993, 36 § 1 mom. i lag 1046/1999 och 36 § 2 mom. i lag 1309/1989, 62 § i lagarna 1038/1986, 623/1995 och 623/1999 samt 64 § delvis ändrad i lagarna 1/1981 och 1305/1989 samt i nämnda lagar 1595/1993 och 1169/1996, samt

fogas till 16 e § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1745/1995, en ny 5 punkt och till lagen en ny 63 b § i stället för den 63 b § som upphävts genom lag 880/1994 som följer:

1 §

Denna lag gäller inte en arbetstagare som


4) är anställd i ett arbetsförhållande som med stöd av 1 § 1 och 2 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) faller inom tillämpningsområdet för den nämnda lagen.


3 b §

För täckandet av det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar, skall den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) nämnda arbetslöshetsförsäkringsfonden till pensionsskyddscentralen betala en försäkringspremie för att vidare gottgöras pensionskassan, på det sätt som bestäms i 12 c § lagen om pension för arbetstagare. Den gottgjorda försäkringspremien beaktas vid fastställandet av den försäkringspremie som avses i 3 §.

12 a §

Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 dagar har förflutit efter att arbetsförhållandet upphörde, skall även tiden mellan arbetsoförmågans början och pensionsåldern (återstående tid) räknas såsom till pension berättigande tid när den invaliditetspension som beviljas på grundval av detta arbetsförhållande fastställs. En förutsättning är dock att arbetstagaren under det år då arbetsoförmågan började och de omedelbart föregående tio kalenderåren i minst 12 månader har haft ett förvärvsarbete som berättigar till grundpension enligt 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare och skall försäkras i Finland. När den ovan avsedda tiden på 12 månader räknas ut betraktas såsom till pension berättigande tid även en kalendermånad under vilken arbetstagaren har haft sådana inkomster som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, dock under förutsättning att inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till minst det belopp som nämns i lagens 5 § 2 mom. En kalendermånad under vilken arbetstagaren har haft sådana inkomster som avses i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare beaktas på motsvarande sätt, om inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till minst det belopp som nämns i den sistnämnda lagens 3 § 2 mom.

Vid beräkning av de 360 dagar som avses i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbetstagaren


5) har fått rehabiliteringspenning enligt en lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, eller


16 e §

Annan pension än deltidspension höjs med ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren har fått

1) dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa antingen såsom löntagare enligt den nämnda lagen eller såsom i 1 a § 1 mom. 1―3 punkten i den nämnda lagen avsedd person som idkar företagsverksamhet, dock inte om arbetstagaren har fått sådan dagpenning baserad på tilläggsförsäkring som avses i 16 b § i den nämnda lagen,


4) vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), eller

5) rehabiliteringspenning enligt en lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, dock inte om rehabiliteringspenningen har betalats som tillägg till pensionen.


36 §

Social- och hälsovårdsministeriet utnämner, med de undantag som anges nedan, för fyra kalenderår i sänder pensionskassans styrelse, som består av fem medlemmar och av de personliga suppleanter som har utsetts för dem. Av dessa är den medlem som ministeriet utser ordförande och samtidigt representant för staten, och denna medlems suppleant är vice ordförande. Av de övriga medlemmarna skall två företräda redarna och två sjöfolket. Av sjöfolkets representanter skall den ena företräda manskapet och den andra befälet. Den medlem som representerar befälet utses för ett kalenderår i sänder så att däcksbefälet och maskinbefälet turvis är företrädda i styrelsen.

Social- och hälsovårdsministeriet skall innan de medlemmar och de suppleanter för dem som företräder redarna och sjöfolket utses inhämta förslag från varje erkänd organisation inom respektive område. När styrelsen utses skall ministeriet följa förslagen. För att ett förslag skall bli beaktat skall det i fråga om varje särskild medlem och suppleant omfatta dubbelt så många kandidater som det antal som skall utses. Om en organisation inom den tid som ministeriet har utsatt inte framställer ett korrekt förslag, skall ministeriet likväl utse representanter för den.


62 §

En arbetsgivare eller dennes företrädare som uppsåtligen underlåter att sköta försäkringsskyldigheten enligt denna lag eller till någon som handhar uppdrag enligt denna lag lämnar felaktiga uppgifter som är nödvändiga enligt denna lag och som påverkar försäkringspremien eller vägrar att lämna ut dessa uppgifter eller uppsåtligen felaktigt innehåller en försäkringspremie som avses i 5 § 1 mom. skall, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen om sjömanspensioner dömas till böter.

En arbetsgivare eller dennes företrädare som i andra fall än de som avses i 1 mom. uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter skall, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot skyldigheten att lämna uppgifter enligt lagen om sjömanspensioner dömas till böter.

I denna paragraf avses med arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett arbetsförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande samt den som faktiskt utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren. Med arbetsgivarens företrädare avses en medlem i ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos en juridisk person som är arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens ställe leder eller övervakar arbetet.

Till straff för ett förfarande som är straffbart enligt denna paragraf döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Vid bedömningen av detta skall beaktas dennes ställning, arten och omfattningen av hans uppgifter och befogenheter samt även i övrigt hans andel i att den lagstridiga situationen uppkommit eller fortgått.

63 b §

Pensionskassan har rätt att på eget initiativ eller på anhållan av den som saken gäller för utredning av ett ärende som är under behandling låta höra vittnen vid en allmän underrätt.

64 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar dessutom 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom. samt 17 j § lagen om pension för arbetstagare.

Till den del pensionskassans verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om pensionskassans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a―165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs 7 § förordningen den 12 april 1991 om sjömanspensioner (654/1991).

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.