649/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om temporär ändring av 9 och 17 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 9 § 4 mom. och 17 § 1, 4 och 5 mom.,

av dessa lagrum 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 393/1995 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 656/2000, och

fogas temporärt till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1485/1995 samt i nämnda lag 656/2000, nya 5, 6 och 8 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 7 mom. som följer:

9 §

En företagare svarar såsom för egen skuld för i hans företag arbetande familjemedlemmars försäkringspremie. Om företagarverksamhet som avses i denna lag bedrivs i form av en sammanslutning eller ett samfund, svarar även sammanslutningen eller samfundet för sina delägares på nämnda verksamhet grundade försäkringspremier såsom för egen skuld. Pensionsanstalten skall på begäran lämna personer, sammanslutningar och samfund som avses i detta moment de uppgifter som inverkar på ansvaret enligt momentet.


17 §

Om inte något annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 och 3 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a―4 h, 4 j―4 n §, 5 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten samt 3, 4 och 6 mom., 5 a―5 c, 7 g, 7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10, 10 b och 10 c §, 11 § 2 och 11 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom., 14 och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 g och 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom., 17 j §, 17 k § 2―4 mom. samt 18, 19, 19 b―19 e, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare.


Vid tillämpningen av 17 d § 3 mom., 17 f § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 17 k § 2―4 mom. lagen om pension för arbetstagare likställs en företagare med en arbetsgivare som avses i den nämnda lagen.

En företagare är skyldig att utan dröjsmål lämna pensionsanstalten uppgifter om inledande av företagarverksamhet enligt denna lag och om väsentliga förändringar i företagarverksamhetens art, omfattning eller form eller företagarens arbetsinsats. Likaså är en företagare skyldig att utan dröjsmål meddela pensionsanstalten om hans företagarverksamhet enligt denna lag upphör.

Oberoende av företagarens skyldighet enligt 5 mom., kan pensionsanstalten kräva att företagaren lämnar en utredning över de omständigheter som nämns i 5 mom. samt om motsvarande andra omständigheter, som kan inverka på försäkringsskyldigheten, försäkringspremien, skötseln av försäkringen, arbetsinkomsten och pensionsrätten enligt denna lag.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och övriga bestämmelser om rätten att få uppgifter har pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen rätt att av skattemyndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av denna lag. Pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen har rätt att få de nämnda uppgifterna avgiftsfritt, om de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt ärende. I annat fall skall den som begärt uppgifterna på yrkande av skattemyndigheterna betala skäliga kostnader för utlämnandet av uppgifterna.

Pensionsanstalten skall, utöver det som någon annanstans i lag bestäms om pensionsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter, lämna ut uppgifter till

1) Folkpensionsanstalten för beräknandet av förmåner enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

2) skatteförvaltningen för fastställandet av sjukförsäkringsavgiften enligt sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 februari 2002 om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare (150/2002) samt 2, 3, 3 a, 4 och 12 a § förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/1969), av dessa lagrum 3 a och 4 § sådana de lyder i förordning 1508/1995 och 12 a § sådan den lyder i nämnda förordning 1508/1995 samt i förordningarna 942/1972, 545/1990 och 1660/1995.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.