648/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) 7 § 4 mom. och 8 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 4 mom. i lag 981/1993 och 8 § 1 mom. i lag 319/1995, och

fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Det som i 12 §, 13 a § 2 och 3 mom. samt 13 b § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare bestäms om pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt den nämnda lagen skall på motsvarande sätt tillämpas på pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.


8 §

Har arbetsgivaren försummat att betala en försäkringspremie som avses i denna lag och rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, sin försummelse inom en av pensionskassan föreskriven skälig tid, kan pensionskassan på basis av inhämtad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie som förhöjts till högst det dubbla beloppet. Försäkringspremie får dock inte påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Pensionskassan har även rätt att för den tid som försäkringspremien försenats uppbära en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). En försäkringspremie som påförts av pensionskassan jämte en på premien för betalningsdröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).


11 §

Till den del pensionskassans verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om pensionskassans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a―165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs 1 § förordningen den 15 november 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (870/1985), sådan den lyder i förordning 1085/1997.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.