633/2002

Given i Nådendal den 26 juli 2002

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 20 § 1 mom. 2 punkten underpunkt c och i 22 a § 1 mom. det inledande stycket,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 1271/1999, samt

fogas till 22 §, sådan den lyder i lagarna 697/1964, 1487/1995, 837/1998 och 70/2002, ett nytt 7 mom. samt till 22 c §, sådan den lyder i lag 53/1985 och i nämnda lag 1271/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

20 §

I folkpension betalas


2) invaliditetspension:


c) i de fall som avses i 22 a § i form av individuell förtidspension till personer som är födda före 1944 när de fyllt 58 år, men inte ännu 65 år, eller


22 §

Utöver vad som i denna paragraf bestäms om faktorer som skall beaktas vid bedömningen av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt skall arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär betonas vid bedömningen av rätt till invaliditetspension för en person som fyllt 60 år. Folkpensionsanstalten meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av detta moment.

22 a §

Utan hinder av 22 § har en person som är född före 1944 rätt att när han eller hon fyllt 58 år få invaliditetspension i form av individuell förtidspension, om arbetsförmågan, med beaktande av sjukdom, lyte eller skada, faktorer förknippade med åldrandet, lång tid i yrket, ett för honom eller henne påfrestande och slitsamt arbete samt arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas att han eller hon skall fortsätta med sitt förvärvsarbete. Ett villkor för pension är dessutom att den försäkrade antingen har upphört med förvärvsarbete eller att hans eller hennes förvärvsinkomst per månad kan uppskattas understiga det belopp som tillämpas enligt 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare. Arbetet skall ha upphört eller förvärvsinkomsten ha nedgått tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den arbetsoförmåga som berättigar till individuell förtidspension eller till partiell pension enligt de pensionsstadgor eller lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid beaktas inte de dagar då den försäkrade


22 c §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. beviljas arbetslöshetspension i de fall som avses i 4 c § 12 och 13 mom. lagen om pension för arbetstagare räknat från ingången av den månad som följer efter ansökan om arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002. Bestämmelserna i 20 § 1 mom. 2 punkten underpunkt c och 22 a § 1 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2004.

RP 45/2002
ShUB 18/2002
RSv 104/2002

Nådendal den 26 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.