615/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 1 § 1 mom. och 5 kap. 10 § 1 mom., sådana de lyder, 1 kap. 1 § 1 mom. i lag 213/1995 och 5 kap. 10 § 1 mom. i lag 401/2002, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

1 §
Allmän rätt att gripa

Anträffas den som har begått brott på bar gärning eller flyende fot får han gripas av vem som helst, om fängelse kan följa på brottet eller om brottet är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrig bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, lindrig skadegörelse eller lindrigt bedrägeri.


5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

10 §
Förutsättningar för kroppsvisitation

Kroppsvisitation får företas för att eftersöka föremål som skall tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brott, om det finns skäl att misstänka att någon har begått ett brott för vilket det strängaste straffet är minst sex månaders fängelse. Kroppsvisitation får företas också om det brott som misstanken gäller är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrig bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, innehav av inbrottsredskap eller lindrigt bedrägeri.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 240/2001
LaUB 11/2002
RSv 79/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.