585/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 18 och 45 a § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 45 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1409/2001, och

ändras 18 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

18 §
Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 74,64 procent och statens andel 25,36 procent. Om det enligt 3 § 2 punkten statsandelslagen har beslutats att den årliga förändringen i kostnadsnivån under vissa år skall beaktas med mindre än det fulla beloppet, skall detta vid kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beaktas så att statens andel minskar så att den motsvarar den nedsatta justeringen av kostnadsnivån för åren i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Statsandelen för kommunernas social- och hälsovård höjs från och med ingången av 2002 så att den motsvarar statsandelsprocenten och kommunernas självfinansieringsandel enligt denna lag. Utan hinder av vad som bestäms i 17 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna och i 32 § 3 punkten i denna lag betalas skillnaden mellan de förhöjda månatliga posterna och de månatliga poster av statsandelen för 2002 som betalats redan före lagens ikraftträdande retroaktivt till kommunerna i samband med den första månatliga post av statsandelen som bestäms på de grunder som anges i denna lag.

RP 74/2002
ShUB 11/2002
RSv 84/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.