582/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av virkesmätningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 3 § 1 mom. 9 punkten, 5 och 24 §, 32 § 1 mom., 37 e § 1 mom., 37 f §, 37 g § 1 mom. samt 41, 43, 44 och 47 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. 9 punkten, 5 och 24 §, 32 § 1 mom., 37 e § 1 mom., 37 f §, 37 g § 1 mom. samt 43, 44 och 47 § i lag 159/1997 och 41 § delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

3 §

I denna lag avses med


9) arbetsgivare både en arbetsgivare enligt arbetsavtalslagen (55/2001) och en entreprenadgivare som erlägger betalning till entreprenören enligt storleken av det virkesparti som entreprenaden gäller, och med


5 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt). Ministeriet tillsätter ett behövligt antal mätningsnämnder och fastställer deras verksamhetsdistrikt.

24 §

Begäran om officiell mätning skall göras skriftligen eller muntligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde det virke finns som skall mätas eller inom vars verksamhetsområde det virke som skall fabriksmätas har avverkats. Över en muntlig begäran skall skogscentralen ge parten ett intyg av vilket framgår när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta den andra parten och Skogsforskningsinstitutet om att officiell mätning har begärts.

32 §

En part som är missnöjd med en mätningsförrättning som har verkställts av en officiell mätare skall inom fem dagar från delfåendet av den officiella mätarens beslut hos den skogscentral som avses i 24 § begära att ärendet skall avgöras av mätningsnämnden. Begäran kan framställas skriftligen eller muntligen. Om begäran framställs muntligen, skall skogscentralen ge parten ett bevis om när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta Skogsforskningsinstitutet om begäran.


37 e §

Ändring i mätningsnämndens beslut enligt 37 b § 3 mom. får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars område inspektionsmätningen har förrättats. På sökande av ändring tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996).


37 f §

Fabriksmätaren skall innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan till Skogsforskningsinstitutet för varje mätningsplats. Av anmälan skall framgå

1) fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter och mätningsplats,

2) den mätningsmetod och mätanläggning som används på mätningsplatsen, samt

3) tiden för inledande av mätningen.

Fabriksmätaren skall underrätta Skogsforskningsinstitutet om ändringar i de omständigheter som nämns i 1 mom.

37 g §

Jord- och skogsbruksministeriet kan, efter att ha hört virkesmätningsdelegationen, meddela närmare anvisningar och tekniska föreskrifter om förrättande av inspektionsmätning.


41 §

En part som är missnöjd med den officiella mätarens beslut enbart till den del det är fråga om förrättningsavgiften kan söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars område den officiella mätningen helt eller i huvudsak har förrättats, inom 30 dagar från delfåendet av det mätningsbevis som har utfärdats i ärendet. På motsvarande sätt kan ändring sökas i mätningsnämndens beslut till den del det är fråga om förrättningsavgiften. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Parten skall senast den dag besvärstiden utgår tillställa den skogscentral som avses i 24 § sin till förvaltningsdomstolen riktade besvärsskrift. Skogscentralen skall utan dröjsmål till förvaltningsdomstolen sända besvärsskriften jämte bilagor, handlingarna i ärendet och det utlåtande som den officiella mätaren eller mätningsnämnden har avgett samt underrätta Skogsforskningsinstitutet om besvärsskriften.

När ändring söks skall förvaltningsprocesslagen iakttas i tillämpliga delar.

43 §

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet. Den praktiska handledningen av de officiella mätarnas och mätningsnämndernas verksamhet hör till Skogsforskningsinstitutets uppgifter.

44 §

Skogsforskningsinstitutet betalar arvoden, dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till mätningsnämndernas ordförande och övriga medlemmar samt kostnaderna för de biträden som de officiella mätarna eller mätningsnämnderna anställer.

47 §

Mätningsnämnden skall vid skötseln av uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar iaktta förvaltningsprocesslagen.

Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid (150/1930) och vid delgivning lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966).

I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft överförs för handläggning i Skogsforskningsinstitutet de vid jord- och skogsbruksministeriet anhängiga ärenden som med stöd av denna lag eller någon annan lag eller med stöd av en förordning som utfärdas med stöd av lag hör till Skogsforskningsinstitutets uppgifter.

De tjänster för officiella mätare som finns vid jord- och skogsbruksministeriet och de personer som utnämnts till dessa tjänster blir när denna lag träder i kraft tjänster och tjänstemän vid Skogsforskningsinstitutet. För överförandet av de officiella mätarnas tjänster behövs inte de berörda tjänstemännens samtycke.

RP 69/2002
JsUB 8/2002
RSv 99/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.