563/2002

Given i Nådendal den 28 juni 2002

Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Villkoren för att fastställa könstillhörigheten

Det fastställs att en person har en annan könstillhörighet än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet enligt befolkningsdatalagen (507/1993), om personen i fråga

1) visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga,

2) är myndig,

3) inte är gift eller lever i ett registrerat partnerskap, och

4) är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

2 §
Undantag från villkoren

Utan hinder av 1 § 3 punkten kan det fastställas att den som är gift eller lever i ett registrerat partnerskap har en annan könstillhörighet än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet, om maken eller den andra parten i det registrerade partnerskapet personligen har gett sitt samtycke till detta till magistraten efter att av denna ha informerats om verkningarna enligt 2 mom.

När könstillhörigheten fastställs i ett fall som avses i 1 mom., förvandlas ett äktenskap utan särskilda åtgärder till ett registrerat partnerskap och ett registrerat partnerskap till ett äktenskap.

Den ändring som avses i 2 mom. antecknas i befolkningsdatasystemet när en anteckning enligt 3 § görs.

3 §
Myndigheter

Könstillhörigheten fastställs på grundval av sökandens egenhändigt undertecknade ansökan av den magistrat inom vars område sökanden har sin hemkommun eller folkbokföringskommun eller, om sökanden saknar hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, av magistraten i Helsingfors. När magistraten har fastställt sökandens könstillhörighet enligt 1 §, skall magistraten omedelbart införa fastställelsen i befolkningsdatasystemet.

Det som ovan bestäms om magistrat gäller i landskapet Åland länsstyrelsen.

4 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som avses i denna lag finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

5 §
Rättsverkan av fastställelse

Könstillhörighet som fastställts enligt denna lag skall, om inte något annat föreskrivs, gälla vid tillämpningen av annan lagstiftning.

6 §
Bemyndigande

Närmare bestämmelser om den medicinska utredning som avses i 1 § samt om ordnandet av sådan medicinsk undersökning och behandling som syftar till könsbyte utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, som dessutom kan meddela närmare anvisningar om dessa frågor.

7 §
Erkännande av ett utländskt beslut

När det genom ett lagakraftvunnet beslut i en främmande stat har fastställts att en person har en annan könstillhörighet än den som har antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet i Finland, skall beslutet anses giltigt i Finland utan särskild fastställelse, om personen när beslutet fattades var medborgare i staten i fråga eller bosatt där.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2001
ShUB 7/2002
RSv 49/2002

Nådendal den 28 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.