550/2002

Given i Helsingfors den 19 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredrag från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till bilaga 2 till statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (610/2000) 4-kloranilin, eldfasta keramiska fibrer och 6-(2-kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan som följer:

a. Kategori 2 i förteckningen över cancerframkallande ämnen (förteckning 2, kategori 2)

Ämne Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Anmärkning
4-kloranilin 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8
Eldfasta keramiska fibrer; specialfibrer förutom de som nämns på andra ställen i förteckningen över farliga ämnen; (syntetiska glasaktiga [silikat] fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) understiger eller är lika med 18 viktprocent) 650-017-00-8 R

c. Kategori 2 i förteckningen över reproduktionsstörande ämnen (förteckning 6, kategori 2)

Ämne Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Anmärkning
6-(2-kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; etacelasil 014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2002.

Förordningen bör tillämpas senast från och med den 18 januari 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/41/EG, EGT nr L 194, 18.7.2001, s. 36

Helsingfors den 19 juni 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Konsultativ tjänsteman
Juha Pyötsiä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.