548/2002

Given i Nådendal den 28 juni 2002

Lag om ändring av 7 § trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 7 § 3 mom., sådant det lyder i lag 656/1994, som följer:

7 §

Har någon åsamkat sig personskada vid framförande av fordon i sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 1,2 promille eller han hade minst 0,60 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, eller har han förorsakat skadan då han annars har framfört fordon under sådan påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel att hans förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, betalas ersättning från fordonets försäkring endast om synnerligt skäl därtill föreligger. Ersättningen till en passagerare kan dock på basis av hans egen medverkan till skadan nedsättas enligt vad som anses skäligt, om han när skadan inträffade befann sig i fordonet med den förare som avses i detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 73/2002
TrUB 9/2002
RSv 93/2002
Rådets direktiv 72/166/EEG (31972L0166); EGT nr L 103, 2.5.1972, s. 1
Rådets direktiv 84/5/EEG (31984L0005); EGT nr L 8, 11.1.1984, s. 17
Rådets direktiv 90/232/EEG (31990L0232); EGT nr L 129, 19.5.1990, s. 33

Nådendal den 28 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.