541/2002

Given i Helsingfors den 19 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av 36 och 216 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 36 och 216 §,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning 280/2001, som följer:

36 §
Däck

1. Däcken på fordon i kategori M och N, dock inte regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 92/23/EEG om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant detta direktiv lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/43/EG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 30, 54 eller 64 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

2. På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu - Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

3. På slitbanan på en personbils däck får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

4. Kraven gällande däckbuller i det direktiv som nämns i 1 mom. tillämpas inte på

a) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som första gången registrerats före den 1 oktober 1980,

b) däck avsedda för hastigheter under 80 km/h,

c) däck med en nominell fälgdiameter som är högst 254 mm eller minst 635 mm eller

d) reservdäck av T-typ som är avsedda för tillfälligt bruk.

216 §
Däck

På däcken på en släpvagn till bil tillämpas det som i 36 § bestäms om däcken på fordon i kategorierna M och N.


1. Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2002 med de undantag som anges nedan.

2. På typgodkännandet, typbesiktningen och ibruktagandet av fordon och släpvagn till bil i kategorierna M och N samt på EG-typgodkännandet och ibruktagandet av däck tillämpas de tidtabeller för ikraftträdande som anges i artikel 10 a i det i 36 § nämnda direktivet 2001/43/EG samt de gränsvärden för däckbuller och tillämpningstider som anges i punkt 4.2 i bilaga V i direktivet.

3. Utan hinder av de krav på däck som bestäms i 36 § får andra än de fordon och tekniska enheter som avses i 2 mom. tas i bruk, om de uppfyller de krav som gällde vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/43/EG (32001L0043); EGT nr L 211, 4.8.2001, s. 25

Helsingfors den 19 juni 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.