534/2002

Given i Helsingfors den 19 juni 2002

Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 61 § 1 mom. lagen den 12 april om privata säkerhetstjänster (282/2002):

1 §
Ansökan om auktorisation av bevakningsföretag

Auktorisation av bevakningsföretag söks skriftligen. I ansökan skall nämnas

1) sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid,

2) sökandens företags- och organisationsnummer enligt företags- och organisationsdatalagen (244/2001),

3) namnen på de personer som hör till den juridiska personens förvaltningsorgan, verkställande direktören, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag samt deras adresser och personbeteckningar eller födelsetider, samt

4) det huvudsakliga verksamhetsstället och verksamhetsställena samt deras adresser.

Till ansökan skall fogas

1) stadgarna för den juridiska personen samt senast fastställda resultaträkning och balansräkning,

2) den juridiska personens verksamhetsberättelse eller någon annan utredning av dess verksamhet,

3) en utredning om sökandens organisation, personal, lokaler, materiel och ekonomiska situation, samt

4) bevakningsföretagets verksamhetsanvisningar.

Auktorisationsmyndigheten kan yrka att sökanden även lämnar in andra utredningar som gäller förutsättningarna för givande av auktorisation.

2 §
Beslut om auktorisation av bevakningsföretag

I beslutet om auktorisation av bevakningsföretag skall nämnas

1) namnet på den som innehar auktorisation samt innehavarens adress, personbeteckning eller födelsetid, eller sökandens företags- och organisationsnummer,

2) namnen på de personer som nämns i 1 § 1 mom. 3 punkten samt deras adresser och personbeteckningar eller födelsetider,

3) det huvudsakliga verksamhetsstället och verksamhetsställena samt deras adresser, samt

4) eventuella tillståndsvillkor och begränsningar.

I beslutet kan även göras andra nödvändiga anteckningar.

3 §
Ansökan om godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare

Godkännande som ansvarig föreståndare eller som tillfällig ansvarig föreståndare för ett bevakningsföretag söks skriftligen. I ansökan skall nämnas

1) sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid,

2) sökandens företags- och organisationsnummer,

3) namnet på den person som föreslås bli ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare samt personens adress och personbeteckning eller födelsetid,

4) förslag till de ansvariga föreståndarnas eller tillfälliga ansvariga föreståndarnas antal, ansvarsområden och uppgiftsfördelning, samt

5) förslag till den tid godkännandet som tillfällig ansvarig föreståndare skall vara i kraft.

Till ansökan skall fogas en utredning

1) om sådan på godkänt sätt fullgjord utbildning som ansvarig föreståndare som avses i 20 § 1 mom. 2 punkten lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002),

2) i fråga om den person som föreslås bli ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare om personens tjänstgöring i bevakningsföretaget,

3) om samtycke av den person som föreslås bli godkänd som ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare, samt

4) om existensen av en oförutsebar omständighet som gäller förutsättningarna för godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare.

Auktorisationsmyndigheten kan yrka att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

4 §
Intyg över godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare

I intyget över godkännande som ansvarig föreståndare och som tillfällig ansvarig föreståndare skall nämnas

1) namnet på den som godkänts som ansvarig föreståndare samt personens personbeteckning eller födelsetid,

2) namnet på det bevakningsföretag i vilket personen har godkänts som ansvarig föreståndare,

3) antalet ansvariga föreståndare och tillfälliga ansvariga föreståndare samt deras ansvarsområde och uppgiftsfördelning,

4) giltighetstiden för godkännandet som tillfällig ansvarig föreståndare, samt

5) eventuella villkor och begränsningar.

I intyget kan även göras andra nödvändiga anteckningar.

5 §
Ansökan om godkännande som väktare och som tillfällig väktare

Godkännande som väktare och som tillfällig väktare söks skriftligen. I ansökan skall sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid nämnas.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om sådan på godkänt sätt fullgjord utbildning för väktare som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten eller för tillfälliga väktare som avses i 25 § 1 mom. lagen om privata säkerhetstjänster,

2) en utredning om sådan på godkänt sätt fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel som avses i 29 § 2 mom. lagen om privata säkerhetstjänster och om sådan lydnadskontroll för en hund som avses i 31 § 2 mom. i nämnda lag och som den hund som medförs vid utförandet av uppgifterna har genomgått på godkänt sätt, samt

3) två fotografier av sökanden.

Auktorisationsmyndigheten kan yrka att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

6 §
Intyg över godkännande som väktare och som tillfällig väktare

I intyget över godkännande som väktare och som tillfällig väktare skall finnas ett fotografi av den godkända personen. I intyget skall nämnas

1) den godkända personens namn och födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet,

3) uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel,

4) uppgifter om en lydnadskontroll som den hund som medförs vid utförandet av uppgifterna har genomgått på godkänt sätt, samt

5) eventuella villkor och begränsningar.

I intyget kan även göras andra nödvändiga anteckningar.

7 §
Ansökan om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter söks skriftligen. I ansökan skall sökandens namn och adress samt personbeteckning eller födelsetid nämnas.

Till ansökan skall fogas

1) en utredning om utförande av säkerhetsskyddsuppgifter eller om att personen har sökt till utbildning som ger beredskap för säkerhetsskyddsuppgifter, samt

2) två fotografier av sökanden.

Auktorisationsmyndigheten kan yrka att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

8 §
Intyg över godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

I intyget över godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter skall finnas ett fotografi av den godkända personen. I intyget skall nämnas

1) den godkända personens namn och födelsetid,

2) giltighetstiden för godkännandet, samt

3) eventuella villkor och begränsningar.

I intyget kan även göras andra nödvändiga anteckningar.

9 §
Märken och texter på väktardräkten

På en väktardräkt skall på bröststyckets vänstra sida märkas ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". Den större texten skall märkas med minst 15 millimeter höga och den mindre texten med minst 8 millimeter höga, tydligt urskiljbara bokstäver. Dessutom skall på bröststyckets vänstra sida märkas bevakningsföretagets namn eller namnförkortning eller etablerade firmamärke. Bevakningsföretagets namn skall märkas med minst 6 millimeter höga och namnförkortningen med minst 15 millimeter höga, tydligt urskiljbara bokstäver. Firmamärket skall tydligt urskiljas på dräkten och vara minst 50 millimeter i genomskärning. På överrockens, overallens och regnklädernas ryggsida skall dessutom märkas texten "VARTIJA" eller "VÄKTARE" eller ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". Den större texten skall skrivas med minst 50 millimeter höga och den mindre texten med minst 25 millimeter höga, tydligt urskiljbara bokstäver. På den huvudbonad som hör till väktardräkten skall märkas texten "VARTIJA" eller "VÄKTARE", ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija" eller bevakningsföretagets namn, namnförkortning eller etablerade firmamärke.

På väktardräkten eller på den huvudbonad som hör till dräkten får, med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom., utöver texten "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija" eller ordet "VARTIJA" eller "VÄKTARE" märkas ordet väktare också på något annat språk. Ordet på något annat språk skall i fråga om storleken vara minst lika stort som den mindre texten i ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". På väktardräkten får på bröststycket fästas en löstagbar platta som visar väktarens identitet och ställning. Eventuella gradbeteckningar som används på väktardräkten skall fästas på axelklaffarna. På axelklaffarna på dräkten för en väktare som har avlagt yrkesexamen för väktare skall fästas en minst 15 millimeter hög bokstav A.

På väktardräkten får inte andra märken eller texter än de som nämns ovan i denna paragraf finnas synliga.

10 §
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal som gäller utförande av bevakningsuppgifter skall uppgöras i två exemplar, av vilka det ena blir hos bevakningsföretaget och det andra hos uppdragsgivaren. I uppdragsavtalet skall nämnas åtminstone

1) uppdragsgivarens namn och adress,

2) bevakningsföretagets namn och adress,

3) de bevakningsuppgifter som avtalet gäller,

4) bevakningsområdena och bevakningsobjekten,

5) den ersättning som skall betalas för uppdraget eller grunderna för hur ersättningen fastställs tillräckligt specificerade, samt

6) dagen när uppdraget börjar och dess giltighetstid.

11 §
Händelserapport

Väktaren skall i händelserapporten nämna

1) sitt namn och det bevakningsföretag i vars tjänst han eller hon är,

2) tid och plats för händelsen,

3) huruvida han eller hon gripit någon person, utfört gripanden, säkerhetsvisitationer eller avlägsnat någon från bevakningsområdet,

4) huruvida han eller hon har använt gasspray, handbojor, batong, teleskopbatong eller hund eller dragit fram sitt skjutvapen eller använt det, samt

5) de skador som han eller hon eller den person som varit föremål för åtgärden ådragit sig i den aktuella situationen.

Bestämmelser om sådana personuppgifter gällande den som varit föremål för åtgärder som får antecknas i händelserapporten finns i 17 § 1 mom. lagen om privata säkerhetstjänster. I händelserapporten får såsom information om iakttagelser nämnas

1) kännetecknen på den person som varit föremål för åtgärden för identifiering av personen, samt

2) iakttagelser gällande personens beteende och tillstånd.

I händelserapporten skall dessutom ingå en noggrannare redogörelse för händelsen samt de åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen.

12 §
Tjänstgöringsintyg

I det tjänstgöringsintyg som ges vid utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som förutsätter godkännande skall nämnas

1) namnet på den näringsidkare och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som utfört en säkerhetsskyddsuppgift som förutsätter godkännande,

2) näringsidkarens adress- och kontaktuppgifter,

3) tid och plats för utförande av uppgiften, samt

4) näringsidkarens företags- och organisationsnummer.

I tjänstgöringsintyget skall dessutom ingå en redogörelse för den utförda uppgiften.

13 §
Ikraftträdelsebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Överinspektör
Janne Kerkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.