520/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av 16 och 18 § skogslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skogslagen av den 12 december 1996 (1093/1996) 16 § 1 mom. och 18 §, av dessa lagrum 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1224/1998, som följer:

16 §
Behandlingsförbud

Om förhandlingar som avses i 15 § inte har fåtts till stånd av andra orsaker än sådana som beror på skogscentralen eller om förhandlingarna inte har lett till resultat och om det finns grundad anledning att misstänka att en planerad eller en påbörjad avverkning eller åtgärd av annat slag strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan skogscentralen förbjuda åtgärden (behandlingsförbud) tills vidare eller för en viss tid. Behandlingsförbud kan utfärdas också när anmälan om användning av skog inte har lämnats in inom den tidsfrist som föreskrivs i 14 § eller när säkerhet enligt 15 § 2 mom. krävs.


18 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för skogsbrott finns i 48 a kap. 3 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att lämna in en anmälan om användning av skog enligt 14 § eller gör sin anmälan efter tidsfristen på 14 dygn,

2) bryter mot bestämmelserna i 5 § om beståndsavverkning eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den,

3) bryter mot bestämmelserna i 8 § om åstadkommande av återväxt eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den,

4) i strid med 10 § eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller utan tillstånd eller i strid med tillståndsvillkor sköter eller använder en livsmiljö som är särskilt viktig för skogarnas mångfald,

5) bryter mot bestämmelserna i 12 § 1 och 2 mom. om skogsbruk i skyddsskogar eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av dem, eller

6) bryter mot bestämmelserna i 13 § om skyddsområden eller mot föreskrifter som utfärdats med stöd av den,

skall, inte om strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för skogsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001
LaUB 7/2002
RSv 62/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.