518/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 111 §,

ändras 107―109 samt 112 och 113 §, av dessa lagrum 107 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1045/1996, samt

fogas till lagen en ny 110 § i stället för den 110 § som upphävts genom lag 877/2001 som följer:

107 §
Fiskebrott och miljöförstöring

Bestämmelser om straff för fiskebrott finns i 48 a kap. 2 § strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för miljöförstöring finns i 48 kap. 1 § strafflagen.

108 §
Fiskeförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) använder förbjuden fiskemetod eller förbjudet fångstredskap eller håller sådant redskap i båt eller fartyg eller i övrigt så att det är lätt åtkomligt för fångst,

2) olovligen fiskar i kungsådra eller i fiskled eller inom vattenområde där fiske är förbjudet eller inskränkt eller med överträdelse av bestämmelserna om fredningsområde,

3) under fredningstid eller annars otillåten tid fångar fisk eller kräfta eller under denna tid håller för fångst av sådana lämpat redskap utsatt i vatten,

4) fångar fisk eller kräfta som inte uppfyller minimimåtten enligt 35 §,

5) bedriver fångst av fisk eller kräfta utan att ha betalt fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift enligt 88 § till staten eller inte har med sig bevis över betald fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift och inte kan visa upp det inom sju dygn,

6) utan tillstånd enligt 94 § 2 mom. eller i strid med tillståndsvillkor för in andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftstammar eller könsceller därav,

7) utan tillstånd enligt 121 § eller i strid med tillståndsvillkor inom ett vattenområde utplanterar någon fisk- eller kräftart eller någon fisk- eller kräftstam som inte förekommer där förut eller inom området företar omplantering av fisk eller kräftor, eller

8) vid fiske orsakar onödig störning eller olägenhet i strid med 39 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för fiskeförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som påföljd vid försummelse att betala fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift eller vid försummelse att visa upp ett bevis över en sådan avgift inom utsatt tid finns i 2 a kap. 9 § 3 mom. strafflagen och i förordning som givits med stöd 4 mom. i nämnda paragraf.

109 §
Olovlig fångst

Bestämmelser om straff för olovlig fångst finns i 28 kap. 10 § strafflagen.

110 §
Förverkandepåföljd

Bestämmelserna om förverkandepåföljd tillämpas inte om en person har gjort sig skyldig till en gärning som nämns i 108 § 1 mom. 5 punkten och för gärningen föreläggs ordningsbot som påföljd.

112 §
Åtalsrätt

Har genom fiskeförseelse enbart en enskilds rätt kränkts, får allmänna åklagaren inte väcka åtal, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

113 §
Laga domstol

Åtal för överträdelse av bestämmelserna och föreskrifterna om fiskezonen skall väckas vid den allmänna underrätt som är laga domstol för handläggning av åtal som väckts för brott som förövats utanför Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001
LaUB 7/2002
RSv 62/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.