511/2002

Given i Helsingfors den 13 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av 46 § och 48 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 46 § 1 mom. och 48 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning 781/2001, som följer:

46 §
Avgasutsläpp från person- och paketbilar

1. Fordon i kategorierna M1 och N1 samt andra bilar försedda med ottomotor som drivs med annat än natur- eller flytgas skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG, 91/441/EEG och 93/59/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG, 96/69/EG, 98/69/EG, 2001/1/EG och 2001/100/EG samt kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG, 98/77/EG och 1999/102/EG, eller godkända enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 eller nr 83 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.


48 §
Avgasutsläpp från tunga diesel- och ottomotorer

3. Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte typgodkänts i enlighet med 1 mom., skall motorn vara EG-godkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2001/63/EG.1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2002 med de undantag som anges nedan.

2. Förordningens 46 §, som gäller avgasutsläpp från person- och paketbilar, träder i kraft som följer och det typ VI-prov som avses i det i paragrafen nämnda direktivet 2001/100/EG skall utföras på:

a) nya fordonstyper i kategori M1 och kategori N1, klass I, med ottomotor som använder bensin som bränsle, utom fordonstyper som är konstruerade för fler än sex passagerare och fordon vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2002,

b) nya fordonstyper med ottomotor som använder bensin som bränsle och som är

i) fordon i kategori N1, klasserna II och III,

ii) fordon i kategori M1 som är konstruerade för fler än sex passagerare och

iii) fordon i kategori M1 vars största massa överstiger 2 500 kg, men dock är högst 3 500 kg,

från och med den 1 januari 2003.

3. Kraven enligt direktiv 98/69/EG, vilket nämns i den 46 § som gäller avgasutsläpp från person- och paketbilar, tillämpas dock som följer:

a) de gränsvärden som fastställs i rad A (EURO 3) i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga I till direktivet på nya fordonstyper i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2 500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med den 1 januari 2000, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M1 vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2001, samt alla sådana fordon som första gången tas i bruk för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 2001, från och med den 1 januari 2002,

b) de gränsvärden som fastställs i rad B (EURO 4) i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga I till direktivet på nya typer av fordon i kategori M1, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2 500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med den 1 januari 2005, alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk och nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt fordonstyper i kategori M, vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2006, samt alla fordon som första gången tas i bruk och för vilka kraven gällande typgodkännande i enlighet med det som angivits ovan träder i kraft år 2006, från och med den 1 januari 2007,

c) de gränsvärden som fastställs i rad A i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga I till direktivet på sådana fordon i kategorierna M1 och N1, klass I, som första gången tas i bruk och som avses i direktiv 96/69/EG, utom fordon som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren och vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2001, samt fordon i kategori N1, klasserna II och III, som första gången tas i bruk och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren samt vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2002,

d) med dieselmotor försedda fordon i kategori M1 vars totala massa överstiger 2 000 kg och som har sittplatser för fler än fem passagerare utöver föraren eller som är terrängfordon jämställs vid tillämpningen av a-punkten med fordon i kategori N1.

4. Det system för omborddiagnos (OBD) som kontrollerar utsläpp och som avses i direktiv 1999/102/EG och 2001/1/EG, vilka nämns i 46 § 1 mom. som gäller avgasutsläpp från person- och paketbilar, skall monteras på

a) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder bensin som bränsle, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2 500 kg, och fordonstyper i kategori N1 , klass I, från och med den 1 januari 2000,

b) alla fordon med ottomotor avsedda i a-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2001,

c) nya fordonstyper i kategori N1 klasserna II och III med ottomotor som använder bensin som bränsle samt fordonstyper i kategori M1 vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2001,

d) alla fordon med ottomotor avsedda i c-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2002,

e) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis, utom fordonstyper vars största massa överstiger 2 500 kg, och fordonstyper i kategori N1, klass I, från och med den 1 januari 2003,

f) alla fordon med ottomotor avsedda i e-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2004,

g) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis samt fordonstyper i kategori M1 vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2006,

h) alla fordon med ottomotor avsedda i g-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2007,

i) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, utom

― fordonstyper som har konstruerats för flera än sex passagerare föraren inberäknad,

― fordonstyper vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2003,

j) alla fordon med dieselmotor avsedda i i-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2004,

k) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, som i-punkten inte gäller, utom fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor vars största massa överstiger 2 500 kg, samt fordonstyper i kategori N1, klass I, med dieselmotor, från och med den 1 januari 2005,

l) alla fordon med dieselmotor avsedda i k-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2006,

m) nya fordonstyper i kategori N1, klasserna II och III, samt M1 med dieselmotor vars största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2006,

n) alla fordon med dieselmotor avsedda i m-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2007.

Kommissionens direktiv 2001/63/EG (32001L0063); EGT nr L 227, 23.8.2001, s. 41, europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG (32001L0100); EGT nr L 16, 18.1.2002, s. 32

Helsingfors den 13 juni 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.