491/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) 40 § 3 mom.,

ändras 3 § 2 mom., 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. och 25 § samt

fogas till 5 § ett nytt 5 mom. samt till 24 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Statens televisions- och radiofond och avgifter till den

Till statens televisions- och radiofond avsätts de televisionsavgifter som tas ut för användningen av en televisionsapparat, retroaktiva televisionsavgifter, dröjsmålsavgifter, kontrollavgifter samt de koncessionsavgifter som tas ut hos dem som utövar televisionsverksamhet.

5 §
Användningen av statens televisions- och radiofonds medel

På understöd som ur statens televisions- och radiofond beviljas för främjande av televisions- och radioverksamhet tillämpas dessutom vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

23 §
Skyldighet att betala koncessionsavgift

En koncessionshavare som med stöd av 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) har beviljats koncession för att utöva televisionsverksamhet är skyldig att betala en koncessionsavgift till statens televisions- och radiofond. Koncessionsavgiften betalas särskilt för varje koncession. En koncessionshavare som har beviljats koncession för att utöva televisionsverksamhet med digital signal är dock inte skyldig att betala koncessionsavgift före den 1 september 2010.


24 §
Omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften

Den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften omfattar alla sådana inkomster av reklam och sponsring i anslutning till televisionssändningar som sänds med stöd av koncessionen och är avsedda att tas emot i Finland samt andra inkomster av sändningsverksamhet i enlighet med koncessionen. Med den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften avses den ovan avsedda gemensamma omsättningen för de koncessionshavare som avses i 23 § 2 mom. minskad med bolagens motsvarande inbördes omsättning.


En koncessionshavare som har beviljats koncessioner för televisionsverksamhet både med analog och digital signal skall i sin fakturering och bokföring skilja åt omsättningen från de olika koncessionerna så att den kan tas som grund för fastställande av koncessionsavgiften. Om samma programutbud sänds med både analog och digital signal så att faktureringen inte kan skiljas åt på ett tillförlitligt sätt, fastställer Kommunikationsverket den andel som skall anses ha influtit av digital sändning. Då Kommunikationsverket fastställer andelen skall det beakta sebarhets- och hörbarhetsområdet för den digitala signalen samt antalet digitala mottagare.


25 §
Koncessionsavgiftens storlek

Koncessionsavgiften skall på basis av skalan i 2 mom. betalas för den i 24 § avsedda kalenderårsvis bestämda omsättningen av verksamhet i enlighet med koncessionen. Om koncessionsperioden inte är ett kalenderår, bestäms avgiften i enlighet med den omsättning av verksamheten under verksamhetsmånaderna vilken avses i 24 §.

Den progressiva skalan för koncessionsavgiften för televisionsverksamhet är följande:

Omsättning Koncessionsavgift vid den nedre gränsen Koncessionsavgift för den del av omsättningen som överskrider den nedre gränsen
1 000 euro 1 000 euro %
3 400― 5 000 0 5,00
5 000― 6 700 84 7,50
6 700―10 100 210 10,00
10 100― 547 12,25

Den lägsta koncessionsavgiften är 500 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Koncessionsavgiften för 2002 fastställs så att den beräknas separat för tiden 1.1― 30.6.2002 (nedan början av året) och 1.7―31.12.2002 (nedan slutet av året). I syfte att fastställa respektive avgiftsandel beräknas utgående från kalenderårets omsättning enligt 24 § den avgift som skulle fastställas om de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft skulle tillämpas hela året och den avgift som skulle fastställas om koncessionsavgiftsskalan enligt 25 § skulle tillämpas under hela året. På dessa grunder beräknas avgiftsprocenten för början av året enligt de bestämmelser som gäller då denna lag träder i kraft och avgiftsprocenten för slutet av året enligt koncessionsavgiftsskalan i 25 § i denna lag. Beloppet av koncessionsavgiften för 2002 fås genom att omsättningen under början av året multipliceras med avgiftsprocenten för början av året och avgiften under slutet av året genom att omsättningen under slutet av året multipliceras med avgiftsprocenten för slutet av året. De koncessionsavgiftsbelopp som på detta sätt erhålls för början och slutet av året räknas ihop.

De koncessionsavgifter för digital televisionsverksamhet som innan denna lag träder i kraft har tagits ut i enlighet med lagen om statens televisions- och radiofond betalas tillbaka till koncessionshavaren inom tre månader från ikraftträdandet.

RP 241/2001
GrUU 8/2002
TrUB 5/2002
RSv 66/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.