489/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 5 § 3 mom.,

ändras lagens rubrik, 3 § 3 mom. 2 och 5 punkten, 4 § 6 och 13 punkten, rubriken för 5 § och 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. 9 punkten samt 18 § 3 mom. 6 punkten, av dessa 3 § 3 mom. 5 punkten och 8 § 2 mom. 9 punkten sådana de lyder i lag 566/1999 och 18 § 3 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 314/2001, samt

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 566/1999, nya 6 och 7 punkter, till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 566/1999 och 314/2001, nya 3 a- och 3 b-punkter, till 7 § nya 7 och 8 mom., till 8 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 566/1999 och 314/2001, nya 10 och 11 punkter, till 18 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, nya 7―9 punkter samt till lagen nya 9 d och 10 a § som följer:

Kommunikationsmarknadslag

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte


2) användning av radioanläggningar för annan än allmän televerksamhet,


5) televerksamhet som är av ringa betydelse med tanke på syftet med lagen, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av kommunikationsministeriet,

6) analoga markbundna televisions- och radionät med undantag av 5 § 5 mom. som gäller betydande marknadsinflytande och 5 kap. som gäller teleavgifter,

7) sändning eller tillhandahållande av televisionsprogramutbud via satellit.


4 §
Definitioner

I denna lag avses med


3 a) televisions- och radionät ett telenät som i huvudsak används för sändning eller tillhandahållande av televisions- och radioprogramutbud,

3 b) markbundet televisions- och radionät ett televisions- och radionät i vilket televisions- och radioprogramutbud sänds eller tillhandahålls med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt,


6) teletjänst tjänst vars tillhandahållande helt eller delvis består av överföring av meddelanden eller routing i telenätet eller av sändning eller tillhandahållande av televisions- och radioprogramutbud i televisions- och radionät,


13) teletjänstföretag ett teleföretag som tillhandahåller teletjänster i televisions- eller radionät eller som med hjälp av de teleutrustningar det besitter tillhandahåller teletjänster och som har rättslig och faktisk möjlighet att tillhandahålla anslutningar för sina tjänster samt stänga en anslutning eller annars hindra access till dessa tjänster,


5 §
Rätt att utöva televerksamhet

Tillhandahållande av telenättjänster i allmänna mobiltelenät och markbundna televisions- och radionät är beroende av koncession enligt 7 §.


7 §
Koncession

Till koncession som gäller tillhandahållande av telenättjänster i markbundna televisions- eller radionät (nätkoncession) kan dessutom fogas villkor som gäller

1) sändningstekniken,

2) sådan kapacitet som avses i 8 § 2 mom. 10 punkten och reservering av den för den som idkar verksamheter,

3) annan användning enligt 8 § 2 mom. 11 punkten av kapacitet, samt

4) kommunikationstekniska frågor i anslutning till användningen och förvaltningen av ett nät eller andra liknande frågor i anslutning till förvaltningen av ett kanalknippe.

Koncessionsvillkoren kan med koncessionshavarens samtycke ändras under den tid koncessionen är i kraft och även i övrigt, om det till följd av den tekniska utvecklingen eller en väsentlig ändring i verksamhetsbetingelserna för den koncessionsberoende verksamheten finns särskilda skäl för detta. Koncessionsvillkoren kan dock inte ändras om detta inte är nödvändigt med avseende på de syften som nämns i 1 §.

8 §
Teleföretagets skyldigheter

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. skall teleföretaget


9) lämna ut sådana uppgifter vilka de användare som ingått anslutningsavtal med företaget har uppgett för publicering i en abonnentkatalog, i en med tanke på publiceringen användbar form på lika och skäliga villkor, så att de avgifter som tas ut för utlämnandet är skäliga i förhållande till kostnaderna för prestationen, med beaktande av bestämmelserna i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet,

10) då företaget har nätkoncession enligt 7 § för sin del sörja för att Rundradion Ab och innehavare av programkoncession enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) på lika villkor får tillgång till sådan kapacitet som behövs för att idka verksamheten,

11) då företaget har nätkoncession enligt 7 § upplåta ledig kapacitet för andra teleföretag.


9 d §
Skyldighet att hyra ut televisions- och radionät

Ett teleföretag som äger eller besitter ett markbundet televisions- eller radionät är skyldigt att hyra ut markbundet televisions- eller radionät till ett annat teleföretag.

Ett teleföretag som äger eller besitter ett annat än ett markbundet televisions- eller radionät är skyldigt att hyra ut en ledig programkanal till ett annat teleföretag.

Någon skyldighet att hyra ut finns dock inte, om ett sådant televisions- eller radionät som avses i 1 och 2 mom. eller en ledig programkanal behövs för ägarens eller innehavarens nuvarande eller rimliga framtida behov.

3 kap.

Sammankoppling av telenät och teletjänster

10 a §
Undantag från sammankopplingsskyldigheten

Bestämmelserna om sammankopplingsskyldigheten tillämpas inte på markbundna televisions- och radionät.

18 §
Teleföretagens inbördes avgifter

De i 1 och 2 mom. avsedda avgifterna mellan teleföretagen skall vara rättvisa och rimliga med hänsyn till kostnaderna för framställande av prestationen, om


6) Europeiska gemenskapernas lagstiftning förutsätter att vissa teleavgifter regleras på detta sätt,

7) avgift tas ut för en prestation enligt 8 § 2 mom. 10 eller 11 punkten,

8) en sådan ägare eller innehavare av ett analogt markbundet televisions- och radionät som har ett betydande marknadsinflytande tar ut en avgift för användningen av televisions- och radionätet,

9) en sådan ägare eller innehavare av ett televisions- och radionät som har ett betydande marknadsinflytande tar ut en avgift för en prestation enligt 9 d §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Gällande koncession enligt 7 § lagen om televisions- och radioverksamhet, till den del koncessionen medför rätt att sända och tillhandahålla televisions- och radioprogramutbud i markbundna televisions- och radionät samt att utöva televerksamhet med hjälp av ledig kapacitet (nätkoncession), är i kraft tills koncession enligt denna lag beviljas för den aktuella frekvensen och det aktuella kanalknippet.

Om koncession enligt denna lag inte beviljas en koncessionshavare som avses i 3 mom., har koncessionshavaren rätt att av staten få full ersättning för skada som orsakas av att utrustning som anskaffats för den koncessionsberoende verksamheten inte kan användas för televerksamhet eller annars på ett sätt som medför skälig nytta. I fråga om grunderna för och bestämmandet av ersättningen skall iakttas vad som föreskrivs om inlösningsersättning i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977).

Bestämmelser om koncession som behövs för utövande av televisions- och radioverksamhet (programkoncession) finns i lagen om televisions- och radioverksamhet.

Särredovisningsskyldigheten för teleföretag som tillhandahåller telenättjänster eller teletjänster i televisions- och radionät uppkommer vid ingången av den räkenskapsperiod som börjar efter att lagen trätt i kraft.

RP 241/2001
GrUU 8/2002
TrUB 5/2002
RSv 66/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.