480/2002

Given i Helsingfors den 6 juni 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 31 december 1994 om register för fiskerinäringen (1575/1994) 4 § 1 och 2 mom. samt 15 §, av dem 4 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i beslut (492/1998), samt

fogas till 18 § nya 2 och 3 mom. som följer:

4 §
Gruppering

Fartygen indelas enligt deras huvudsakliga användningssätt vid fiske i fem grupper enligt följande:

1) 4L1: fartyg som bedriver småskaligt kustfiske

2) 4L2: pelagiska trålare,

3) 4L3: bottentrålare,

4) 4L4: fartyg med passiva redskap; samt

5) S: insjöfartyg.

Användningssättet vid fiske för fartyg som hör till grupperna 1–4 bestäms i kommissionens beslut om godkännande av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottan i Finland. Fartyg som hör till grupp 5 får endast användas på insjöar. Ett fiskefartyg får användas för sådant fiske som har bestämts för den grupp i vilken fartyget placerats.


15 §
Uppgifter som skall registreras

I fångstregistret införs de uppgifter i fiskejournalen och de uppgifter om lossning av fångsten som avses i avdelning II i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken samt uppgifter om köparen.

Registret förs utgående från de anmälningar fiskarna och fiskefartygens befälhavare är skyldiga att inlämna enligt 1 mom. och 16 §.

18 §
Köparens anmälningsskyldighet

Den första köparen av kvoterade fiskarter är skyldig att anmäla sig till det fiskhandelsregister som upprätthålls av arbetskrafts- och näringscentralen.

Anmälan görs till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde köparen har hemvist. Av anmälan skall framgå köparens namn, adress- och kontaktuppgifter, namnet på företagets ägare, företagets FO-nummer samt företagets huvudsakliga näringsgren. En köpare som införs i fiskhandelsregistret ges ett registerbevis. Köparen är skyldig att till upprätthållaren av registret meddela om ändringar i de uppgifter som införs i registret eller om verksamhetens upphörande. När köparen upphör med sin verksamhet ges han ett intyg över avförandet ur registret.

Den i 2 mom. avsedda skyldigheten gäller inte sådana köpare som använder den köpta fisken i sitt eget hushåll.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2002.

1) Rådets förordning (EEG) nr 2847/93; EGT L 261, 20.10.1993, s. 1,
2) Kommissionens förordning (EG) nr 2091/98; EGT L 266, 1.10.1998, s. 36,
3) Rådets förordning (EG) nr 1543/00; EGT L 176, 15.7.2000, s. 1

Helsingfors den 6 juni 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Fiskeriråd
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.