477/2002

Given i Helsingfors den 5 juni 2002

Lag om ändring av 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. lagen den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) som följer:

6 §
Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter

Offentliga är uppgifterna om

1) den kalkylerade fastighetsskatten för en fastighet samt den fastighetsskattskyldiges namn,

2) de handlingar om skatteklassificering som enligt 67 § beskattningslagen (482/1958) har framlagts till påseende, jämte uppdateringsanteckningar,

3) beskattningsvärdena för aktier, andelar och andra värdepapper som avses i 26―29 § förmögenhetsskattelagen (1537/1992),

4) namnet på samfund som beviljats skattelättnader med stöd av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) samt vilka skatteår skattelättnaden gäller,

5) namnet på ett bolag som godkänts som tonnageskattskyldigt med stöd av tonnageskattelagen (476/2002), när tonnageskatteperioden börjat samt återkallandet av godkännande.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 234/2001
FiUB 2/2002
RSv 45/2002

Helsingfors den 5 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.