467/2002

Given i Helsingfors den 7 juni 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 11 januari 1995 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995) 11 § och 20 §, av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i förordning 517/2001, samt

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

11 §
Hundar och katter

Vid handel på den inre marknaden med hundar och katter som är äldre än tre månader skall följande bestämmelser iakttas:

1) djuren får inte vid tiden för avsändandet uppvisa symtom på smittsamma sjukdomar,

2) djuren skall för identifiering vara tatuerade eller ha ett mikrochips inopererat,

3) djuren skall åtföljas av ett intyg av en tjänsteveterinär eller av den veterinär som ansvarar för den avsändande gården av vilket framgår att de efter tre månaders ålder har vaccinerats mot rabies med en årlig boosterdos, eller med de mellanrum som godkänts för vaccinet i fråga, med ett inaktiverat vaccin, som tillverkats i enlighet med europeiska farmakopén,

4) vaccinets namn och batch-nummer skall framgå av det intyg som avses i 3 punkten,

5) hundar skall vara vaccinerade mot valpsjuka,

6) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg, av vilket framgår att de högst 30 dagar innan de anlände till Finland har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel mot bandmask som orsakar echinococcos,

7) av det intyg som avses i 6 punkten skall också framgå namnet på läkemedlet, doseringen och tillförselsätt,

8) av djuren krävs inte sådan medicinering som avses i 6 punkten om de förs in direkt från Sverige, Storbritannien, Irland eller Norge utom Spetsbergen eller om djuren införs till Finland inom 24 timmar från det att de har utförts från Finland, samt

9) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg i enlighet med artikel 10.2 i rådets direktiv 92/65/EEG eller av ett enskilt hund- eller kattpass, av vilket framgår uppgifterna om identifikation, vaccination och medicinering mot bandmask.

Vid handel på den inre marknaden med hundar och katter som är yngre än tre månader skall följande bestämmelser iakttas:

1) djuren skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 och 9 punkten,

2) djuren får inte härstamma från en gård som av myndigheterna pålagts restriktioner på grund av djursjukdomar, samt

3) djuren skall vara födda på den gård varifrån de avsänds och ha vistats endast där sedan födseln.

Hundar och katter som är äldre än tre månader och som enskilda personer inför från Sverige, Storbritannien, Irland eller Norge utom Spetsbergen skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 punkten. Djur som i motsvarande fall införs från övriga medlemsstater eller Spetsbergen skall uppfylla kraven i 1 mom. 1, 3, 4 och 6―8 punkten. Hundar och katter som är yngre än tre månader och som enskilda personer inför från vilken medlemsstat som helst och Norge skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 punkten. Bestämmelserna i detta moment tillämpas inte på djur som införs till Finland för försäljning, förmedling eller överlåtelse på något motsvarande sätt eller för idkande av näring.

Vid utförsel av hundar och katter till Sverige, Storbritannien, Irland och Norge skall bestämmelserna i artikel 10.3 i rådets direktiv 92/65/EEG iakttas.

20 §
Animaliskt lågriskavfall

Vid införsel av animaliskt lågriskavfall skall följande bestämmelser iakttas:

1) varan skall åtföljas av ett intyg, utfärdat av en tjänsteveterinär i exportlandet, av vilket framgår

a) att varan består av animaliskt lågriskavfall som avses i rådets direktiv 90/667/EEG,

b) det veterinära godkännande- eller registreringsnummer som veterinärmyndigheten tilldelat den avsändande anläggningen,

2) det i 1 punkten avsedda intyget skall i original överlåtas till den veterinär som övervakar den mottagande anläggningen,

3) varan skall transporteras i vattentäta och väl förseglade behållare eller fordon,

4) av följesedeln skall framgå varans användningsändamål och mottagare, samt

5) efter transporten skall fordonen, behållarna och de redskap och ytor som kommit i kontakt med varan rengöras och desinfekteras och det övriga förpackningsmaterialet destrueras enligt anvisningar av den veterinär som övervakar den mottagande anläggningen.

Animaliskt lågriskavfall skall omedelbart efter införseln föras för att behandlas till en anläggning som med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall (1022/2000) godkänts som anläggning för bearbetning av animaliskt högriskavfall, anläggning för bearbetning av animaliskt lågriskavfall, anläggning för framställning av foder för sällskapsdjur eller anläggning för framställning av tekniska eller farmaceutiska produkter. Animaliskt lågriskavfall som har upphettats eller syrabehandlats i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdoms- och hygienkrav för pälsdjursfoder (34/VLA/2001) kan omedelbart efter införseln föras för behandling till en fodercentral som godkänts med stöd av samma förordning. Bara av särskilda skäl och med tillstånd av den veterinär som övervakar den anläggning som tar emot varan får varan flyttas från den mottagande anläggningen till en annan anläggning där varan enligt de bestämmelser som nämns i detta moment får behandlas.

Jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att införa slaktavfall av ren, om slaktavfallet är animaliskt lågriskavfall och om det omedelbart efter införseln används till utfodring av pälsdjur.

20 a §
Döda djur och animaliskt högriskavfall

Införsel av döda vilda klövdjur och fåglar samt obearbetade delar av dem är tillåten endast om jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa beviljar tillstånd för införseln.

Införsel av animaliskt högriskavfall är tillåten endast med ett importtillstånd som avdelningen beviljat. Tillstånd kan beviljas endast om Finland har ingått avtal om behandling av det animaliska högriskavfallet med den medlemsstat från vilken det animaliska avfallet införs.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på döda djur eller delar av dem som är beredda eller uppstoppade eller har behandlats på något sådant sätt som säkerställer hållbarheten i rumstemperatur. Bestämmelser om jakttroféer ingår i 22 §.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2002. Kraven i 20 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 december 2002 på varor som införs till Finland.

Helsingfors den 7 juni 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärinspektör
Sirpa Kemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.