463/2002

Given i Helsingfors den 5 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 68 och 68 a §, av dem 68 a § sådan den lyder i förordning 773/1994, samt

fogas till förordningen nya 222 a och 222 b § som följer:

68 §
Vindrutan och övriga rutor

1. Bilens vindruta skall vara av laminerat glas.

2. Vindrutan och övriga rutor skall vara av säkerhetsglas eller av annat sådant material så att det uppstår så litet vassa kanter som möjligt om glaset krossas. Vindrutan och övriga rutor skall motsvara kraven enligt rådets direktiv 92/22/EEG om säkerhetsglas och glasmaterial på motorfordon och släpvagnar till dessa, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2001/92/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 43 som motsvarar kraven enligt de nämnda direktiven.

68 a §
Värmesystem

1. I fordon i kategori M och N skall finnas ett värmesystem för passagerarutrymmet som motsvarar kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG.

2. Bilens förbränningsvärmare skall motsvara kraven enligt det direktiv som avses i 1 mom.

222 a §
Rutor

Rutorna skall vara av säkerhetsglas eller av annat sådant material så att det uppstår så litet vassa kanter som möjligt om glaset krossas. Rutorna skall motsvara kraven enligt det direktiv eller E-reglemente som nämns i 68 § 2 mom.

222 b §
Värmesystem

Om släpvagnen har ett värmesystem skall det motsvara kraven enligt det direktiv som nämns i 68 a §.


1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2002 med de undantag som anges nedan.

2. Förordningens 68 och 222 a §, som gäller vindrutan och övriga rutor, träder i kraft som följer och kraven i direktiv 2001/92/EG, vilket nämns i dem, tillämpas

a) på fordon som typbesiktas nationellt som hörande till en ny typ eller EG-typgodkänns den 1 oktober 2002 eller därefter, samt

b) på vindruta som en separat teknisk enhet och annan ruta som EG-typgodkänns eller typbesiktas nationellt för att användas i sådant fordon som avses i a-punkten och tas i bruk den 1 juli 2003 eller därefter.

3. Utan hinder av 68 och 222 a §, som gäller vindrutan och övriga rutor, får andra fordon än de som avses ovan i 2 mom. a-punkten samt vindrutor och andra rutor avsedda som reservdelar till dessa fordon tas i bruk samt dessa vindrutor och rutor även beviljas typgodkännanden enligt direktiv 92/22/EG, om de uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

4. Förordningens 68 a och 222 b §, som gäller värmesystem, träder i kraft som följer och kraven i direktiv 2001/56/EG, vilket nämns i dem, tillämpas

a) på fordon som typbesiktas som hörande till en ny typ eller EG-typgodkänns den 9 maj 2004 eller därefter,

b) på andra fordon än sådana som är utrustade med ett värmesystem som utnyttjar överskottsvärme där värmen överförs genom vatten och som första gången tas i bruk den 9 maj 2005 eller därefter, samt

c) på förbränningsvärmare som separat teknisk enhet, vilken typbesiktas nationellt eller EG-typgodkänns den 9 maj 2004 och därefter, samt på förbränningsvärmare som separat teknisk enhet som första gången tas i bruk den 9 maj 2005 eller därefter.

5. Övriga fordon än de som avses ovan i 4 mom. får utan hinder av 68 a och 222 b §, som gäller värmesystem, tas i bruk, om de uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG (32001L0056); EGT nr L 292, 9.11.2001, s. 21, kommissionens direktiv 2001/92/EG (32001L0092); EGT nr L 291, 8.11.2001, s. 24

Helsingfors den 5 juni 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.