445/2002

Given i Helsingfors den 30 maj 2002

Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av sälar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 87 § jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993), sådant detta lagrum lyder i lag 1236/1999:

1 §
Tillämpningsområde

Fångstförluster orsakade av gråsäl och östersjövikare (sälskador) under åren 2000 och 2001 ersätts med högst 1 700 000 euro av statens budgetmedel enligt vad som bestäms nedan.

2 §
Ersättningstagare

Ersättning för sälskador betalas till en sådan yrkesfiskare som avses i 6 a § 1 mom. lagen om fiske (286/1982) och som är införd i yrkesfiskarregistret.

3 §
Skada som ersätts

Ersättning betalas för sälskada som har orsakats i nät-, rev- eller ryssjefiske inom Finlands territorialvatten eller fiskezon. Ersättning betalas ut bara om de sälskador som förorsakats sökanden är minst 20 procent av den genomsnittliga fångsten under åren 1997―1999.

En förutsättning för betalning av ersättning är att den som söker ersättning inte uppsåtligen har medverkat till att den sälskada som avses i ansökan om ersättning har uppkommit eller förvärrats och inte heller utan orsak har låtit bli att vidta sådana åtgärder som skulle ha kunnat förhindra skadan.

4 §
Värdering av skada

Arbetskrafts- och näringscentralen beräknar områdesvis och enligt fiskart och fångstform sådana genomsnittliga skadeprocenter som så väl som möjligt motsvarar den andel av den uppskattade totalfångsten som inte har erhållits eller som har skadats på grund av gråsäl eller östersjövikare.

Vid beräkningen av genomsnittliga skadeprocenter används som utgångspunkt tidsmässiga och områdesvisa utredningar som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har utarbetat om förekomsten av gråsäl och östersjövikare och om de fångstskador som de har orsakat, fångststatistik gällande yrkesfisket och andra tillgängliga uppgifter som påverkar ärendet.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall innan den fastställer skadeprocenten höra lokala organisationer som representerar yrkesfiskarna.

5 §
Ersättningsbeloppet

En sälskada som har orsakats en yrkesfiskare räknas utgående från den genomsnittliga skadeprocenten, antalet fiskedagar som fiskaren har anmält till arbetskrafts- och näringscentralen, arten och antalet använda fångstredskap, de genomsnittliga enhetsfångsterna samt de första försäljningspriserna som har erhållits för fiskarten i fråga under skadeåret.

Om de medel som finns till förfogande inte räcker för betalning av ersättningar enligt 1 mom., sänks ersättningarnas belopp för alla ersättningstagares del procentuellt lika mycket.

6 §
Sökande av ersättning

Ersättning för sälskador söks hos den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde den sökandes hemort är belägen. Ersättningsansökan skall lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen senast före utgången av augusti år 2002. En ansökan som har kommit för sent prövas inte.

Av ansökan skall framgå sökandens personuppgifter samt adress och bankförbindelse. Till ansökan skall även fogas en fullmakt som berättigar arbetskrafts- och näringscentralen att använda upplysningarna i de utdrag ur fiskedagboken och kustfiskeblanketterna som sökanden har gett vid beräkningen av de sälskador som har orsakats sökanden.

Den sökande skall på arbetskrafts- och näringscentralens begäran även ge annan sådan pålitlig utredning som kan vara av betydelse när ansökan om ersättning avgörs.

7 §
Fördelning av anslag

Arbetskrafts- och näringscentralen skall före utgången av november år 2002 tillställa jord- och skogsbruksministeriet ett sammandrag av de skador som har orsakats av sälar under åren 2000 och 2001 samt av de föreslagna ersättningsbeloppen på grund av dem. Ministeriet anvisar arbetskrafts- och näringscentralen de medel som står till förfogande för ersättning av skador.

8 §
Beviljande, utbetalning och återkrav av ersättning

Arbetskrafts- och näringscentralen fattar beslut om och betalar ut ersättningarna av de medel som jord- och skogsbruksministeriet anvisat samt i enlighet med de anvisningar som ministeriet eventuellt meddelar.

Vid beviljande och utbetalning av ersättning samt vid återkrav av ersättning som betalats utan grund iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om tillvägagångssätt vid värdering av skada och för beräkning och betalning av ersättning för skada som orsakats av sälar.

9 §
Självrisk

Ersättning med anledning av ett sälskadefall betalas endast till den del skadebeloppet överstiger 250 euro per kalenderår.

10 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2002 och gäller fram till den 13 maj 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Fiskeriråd
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.