443/2002

Given i Helsingfors den 31 maj 2002

Lag om ändring av 6 och 8 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 6 § 1 mom. och 8 §, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 550/1997, som följer:

6 §
Referenskvantiteter för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer på ansökan en individuell referenskvantitet för en producent som säljer mjölk eller mjölkekvivalenter direkt för konsumtion.


8 §
Försummad tilläggsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initiativ har betalt tilläggsavgift för överskridning av referenskvantiteterna för mjölk eller om han har betalt för litet i avgift, läggs till beloppet som skall betalas dröjsmålsränta enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1392/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

För indrivning av obetalda tilläggsavgifter gäller i tillämpliga delar lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) och vad som föreskrivits med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 5 juni 2002.

RP 37/2002
JsUB 4/2002
RSv 48/2002

Helsingfors den 31 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.