436/2002

Given i Helsingfors den 30 maj 2002

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

upphävs i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 23 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i förordning 730/2000,

ändras 16 § 1 mom. 7―9 punkten och 2 mom., 18 § 1 mom. 3 och 8 punkten, 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 22 § 2 mom., 23 § 1 mom. 1 och 7 punkten och 24 § 2 mom.,

av dessa lagrum 16 § 2 mom. och 24 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 418/2001, 18 § 1 mom. 3 och 8 punkten sådana de lyder i förordning 856/1999, 19 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1326/2001, 21 § 2 mom. och 22 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 221/2001 samt 23 § 1 mom. 1 och 7 punkten sådana de lyder i nämnda förordning 730/2000, samt

fogas till 24 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 856/1999, en ny 3 a punkt som följer:

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


7) utsökningsväsendet, verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff samt annan verkställighet av domar och beslut,

8) allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik,

9) straffregistret och övriga rättsregister,


Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

jorddomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

riksåklagarämbetet

de statliga rättshjälpsbyråerna

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

brottspåföljdsverket

fångvårdsväsendet med därtill hörande slutna anstalter, öppna anstalter och sjukhusenheter

kriminalvårdsväsendet med därtill hörande distriktsbyråer

Fångvårdens utbildningscentral

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Sametinget

domarförslagsnämnden.

18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


3) försvarsmaktens sammansättning och organisation, utrustning, utbildning och underhåll samt materialpolitiken inom förvaltningsområdet,


8) förvaltningsområdets samhälls- och miljöpolitik,


19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga för-valtningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Senatfastigheter

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Kapiteeli Oy

Handelshuset Hansel Ab

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Ab Myntverket i Finland

Sampo Abp

Silta Oy

Sponda Abp

Solidium Oy

Finlands Exportkredit Abp

Tietokarhu Ab

Yrityspankki SKOP Oyj.

21 §

Till jord- och skogsbruksministeriets verk-samhetsområde hör dessutom

lantmäteriverket

Forststyrelsen

forskningscentralen för jordbruk och livs-medelsekonomi

Skogsforskningsinstitutet

kontrollcentralen för växtproduktion

Geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Livsmedelsverket

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informa-tionstjänstcentral

Centralen för utsädespotatis

Avena Oy

Boreal Växtförädling Ab

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

veterinärmedicinska skadenämnden.


22 §

Till kommunikationsministeriets verksam-hetsområde hör dessutom

Vägförvaltningen

Sjöfartsverket

Banförvaltningscentralen

Fordonsförvaltningscentralen

Kommunikationsverket

Havsforskningsinstitutet

Meteorologiska institutet

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Vägverket

Luftfartsverket

Raskone Oy

Finlands Bilbesiktning Ab

Sonera Abp

Posten Finland Ab

Rundradion Ab

Suomen Erillisverkot Oy

VR-Group Ab

Finnair Abp

Trafikskyddet.

23 §

Till handels- och industriministeriets verk-samhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) de allmänna verksamhetsbetingelserna för närings- och företagsverksamhet,


7) teknologipolitik samt utvecklande och utnyttjande av teknologi,


24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


3 a) barnens och familjernas välfärd och sociala trygghet,


Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsyns-central

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetarskyddets distriktsförvaltning

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jäm-ställdhetsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Försäkringsinspektionen

Alko Ab

arbetarskyddsfonden

utbildnings- och avgångsbidragsfonden

arbetslöshetsförsäkringsfonden

nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

Penningautomatföreningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Helsingfors den 30 maj 2002

Statsminister
Paavo Lipponen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.