419/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 19 § lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) 19 § som följer:

19 §
Straffbestämmelser

Om straff för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 13 § strafflagen (39/1889).

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 48 kap. 1―4 § strafflagen.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 och 2 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den, skall för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats eller en skyldighet som har ålagts med stöd av denna lag och som förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.