417/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 11 och 12 § lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953) 11 och 12 §, av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 893/2001, som följer:

11 §

Om straff för ingivande av osant intyg till myndighet bestäms i 16 kap. 8 § strafflagen (39/1889).

Om straff för sprängämnesbrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 11 § strafflagen.

Om straff för ovarsam hantering av explosionsfarliga ämnen eller produkter bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

12 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller bestämmelser eller allmänna eller särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd av den

1) tillverkar, importerar, håller till salu, överlåter, installerar, utför service på, besiktar eller använder tillverknings- eller upplagringsanordningar eller förbrukningsapparater för explosionsfarliga ämnen eller produkter,

2) försummar sin skyldighet enligt 4 eller 5 § att lämna uppgifter som behövs för tillsynen eller sin bokföringsskyldighet enligt 5 §, eller

3) försummar sin anmälningsskyldighet som föreskrivits i syfte att avvärja olyckor och skador till följd av olyckor eller försummar att utarbeta rapporter och informera om dem,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.