415/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) 72 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 593/1995,

ändras rubriken för 69 § samt 73 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, rubriken för 69 § samt 73 § 1 mom. i sistnämnda lag och 73 § 2 mom. i lag 880/2001, samt

fogas till 69 §, sådan den lyder i nämnda lag 593/1995, ett nytt 5 mom. som följer:

69 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

Om straff för straffbar användning av kärnenergi i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 10 § strafflagen (39/1889).

73 §
Förverkandepåföljd

En kärnladdning, ett kärnämne eller kärnavfall som har använts för att begå brott som avses i 69 § 1―4 mom. samt en anordning eller ett ämne eller formler eller ritningar som avses i 69 § 3 mom. skall dömas förverkade till staten.

Med anledning av ett i 44 kap. 10 § 1 mom. 1 punkten strafflagen avsett brott som gäller användning av kärnenergi utan tillstånd skall

1) kärnanläggning som uppförts eller drivits,

2) gruva eller anrikningsverk som inlett sin verksamhet och där producerad malm eller anrikad malm som innehåller uran eller torium,

3) kärnämne eller kärnavfall som framställts, innehafts, producerats, överlåtits, behandlats, använts, lagrats eller transporterats eller förts till eller från landet och malm eller anrikad malm, innehållande uran eller torium, som förts till eller från landet, samt

4) ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial på kärnenergiområdet som innehafts, framställts, monterats, överlåtits eller förts till eller från landet,

dömas förverkade till staten, om kärnenergilagen eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den har överträtts.Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Genom denna lag upphävs 73 § 2 mom. 4 punkten lagen den 30 juni 2000 (738/2000) om ändring av kärnenergilagen.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.