392/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av lagen om borgen och tredjemanspant

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 7 § 2 mom. samt

fogas till 38 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §
Jämkning av borgen

Angående jämkning av en enskild borgensmans ansvar gäller dessutom 4 kap. konsumentskyddslagen (38/1978). Angående jämkning av oskäliga villkor gäller i övrigt 36 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929).

38 §
Internationellt förpliktande bestämmelser

Angående begränsning av en laghänvisnings verkningar när det gäller bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor föreskrivs i 4 kap. 5 § konsumentskyddslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På utfästelser som har givits före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 14/2002
EkUB 5/2002
RSv 52/2002
Rådets direktiv 85/577/EEG (31985L0577); EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 31
Rådets direktiv 93/13/EEG (31993L0013); EGT nr L 95, 21.4.1993, s. 29

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.