375/2002

Given i Helsingfors den 21 maj 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i Jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 januari 2001 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (17/2001) 9, 18 och 22 §, rubrikerna för 2 och 3 kap. samt bilagorna 1, 5, 6 och 7, av dessa bilagorna 1 och 7 sådana de lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 792/2001, samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Import från vissa tredje länder

8 §

Om villkoren för import av kött och köttprodukter som importeras från Andorra och San Marino bestäms i de avtal som ingåtts mellan dessa länder och Europeiska gemenskapen.

3 kap.

Import från andra tredje länder än dem som anges i 8 §

9 §
Allmänna villkor för import

Från ett annat tredje land än dem som anges i 8 § får sådant kött och sådana köttvaror importeras som överensstämmer med lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) (hygienlagen) och bestämmelser utfärdade med stöd av den och som dessutom uppfyller kraven i denna förordning.

På kött och köttvaror som importeras från tredje land eller på deras emballage eller förpackningar skall finnas hälsomärke eller identifikationsmärkning, av vilka framgår exportland och -anläggning.

Kött och köttvaror som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa, får inte importeras.

18 §
Köttprodukter

Köttprodukter får importeras från de länder som anges i tabellen i bilaga 6 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare villkor för import i enlighet med 1 mom. är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning som köttråvaran i köttprodukterna härrör ifrån,

2) kommissionen har godkänt den anläggning som köttprodukter härrör ifrån,

3) köttprodukterna överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/221/EG och köttprodukterna åtföljs av ett djurhälsointyg så som bestäms i ovan nämnda beslut,

4) köttprodukter av rött kött åtföljs av ett hälsointyg i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 72/462/EEG, och att

5) köttprodukter av kött av fjäderfä, hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin åtföljs av ett hälsointyg enligt mallen i kommissionens beslut 97/41/EG.

Köttprodukter av kött av kräldjur, struts, emu och andra ratiter får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriet har beviljat importtillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

22 §
Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom tarmar, magar, urinblåsor och fett

Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom som livsmedel använda tarmar, magar, urinblåsor och fett, får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriet har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Kommissionens beslut 2001/640/EG (32001D0640); EGT nr L 223, 18.8.2001, s. 28
Kommissionens beslut 2001/731/EG (32001D0731); EGT nr L 274, 17.10.2001, s. 22
Kommissionens beslut 2001/733/EG (32001D0733); EGT nr L 275, 18.10.2001, s. 17
Kommissionens beslut 2001/736/EG (32001D0736); EGT nr L 275, 18.10.2001, s. 32
Kommissionens beslut 2001/745/EG (32001D0745); EGT nr L 278, 23.10.2001, s. 37
Kommissionens beslut 2001/767/EG (32001D0767); EGT nr L 288, 1.11.2001, s. 51
Kommissionens beslut 2001/774/EG (32001D0774); EGT nr L 291, 8.11.2001, s. 48
Kommissionens beslut 2001/793/EG (32001D0793); EGT nr L 297, 15.11.2001, s. 12
Kommissionens beslut 2001/794/EG (32001D0794); EGT nr L 297, 15.11.2001, s. 20
Kommissionens beslut 2001/842/EG (32001D0842); EGT nr L 313, 30.11.2001, s. 45
Kommissionens beslut 2001/849/EG (32001D0849); EGT nr L 315, 1.12.2001, s. 71
Kommissionens beslut 2002/45/EG (32002D0045); EGT nr L 20, 23.1.2002, s. 7
Kommissionens beslut 2002/68/EG (32002D0068); EGT nr L 30, 31.1.2002, s. 47
Kommissionens beslut 2002/184/EG (32002D0184); EGT nr L 61, 2.3.2002, s. 61
Kommissionens beslut 2002/198/EG (32002D0198); EGT nr L 66, 8.3.2002, s. 21
Kommissionens beslut 2002/219/EG (32002D0219); EGT nr L 72, 14.3.2002, s. 27
Kommissionens beslut 2002/338/EG (32002D0338); EGT nr L 116, 3.5.2002, s. 60

Helsingfors den 21 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Veterinärinspektör
Outi Tyni

Bilagor 1, 5, 6 och 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.