360/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Lag om ändring av 1 § revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1719/1995, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som i denna lag bestäms om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på revisionen av en sådan utländsk näringsidkares filial vars bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska gemenskapens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som bestäms i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 7/2002
EkUB 2/2002
RSv 20/2002

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.