359/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 85 a §, sådan den lyder i lag 80/1999,

ändras 7 § 1 mom., 8 och 9 §, 10 § 1 mom., 11 §, 12 § 2 mom., 13, 15 och 16 §, 17 § 2―4 mom., 18 § 2 mom., 22, 25 och 27 §, 28 § 3 mom., 29 §, 30 § 1 mom., 32, 34, 39 och 40 §, det inledande stycket i 41 § 1 mom. och 41 § 2 mom., 42, 44, 46, 47, 49 och 50 §, 52 § 4 mom., 54 och 64 §, 65 § 2―4 mom., 66 och 67 §, 68 § 2 och 3 mom., det inledande stycket i 70 § 1 mom. och 70 § 2 mom., 73 § 2 mom. samt 75, 77 och 84 §,

av dessa lagrum 16, 44 och 49 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 80/1999, 40 §, 41 § 2 mom. och 84 § sådana de lyder i sistnämnda lag, 66 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 612/1997, 68 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag och 77 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 580/1998, samt

fogas till lagen nya 34 a, 39 a, 40 a och 40 b § som följer:

7 §
En representations etableringsanmälan

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland med stöd av etableringsrätten, skall Försäkringsinspektionen av den myndighet som i försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten få en anmälan med tillräckliga uppgifter om den tilltänka representationens affärsverksamhet, förvaltning och generalagent. Som bedrivande av försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten anses inrättande av en representation i Finland.


8 §
Försäkringsinspektionens svar

Försäkringsinspektionen skall inom två månader från mottagandet av den anmälan som avses i 7 § underrätta ifrågavarande myndighet om de villkor som med hänsyn till allmän fördel gäller för försäkringsrörelse i Finland.

9 §
Inledande av en representations verksamhet

En representation kan börja bedriva försäkringsrörelse i Finland när det utländska EES-försäkringsbolaget av den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten har fått uppgift om de villkor som avses i 8 §, dock senast två månader efter att den myndighet som i hemstaten utövar tillsyn över försäkringverksamheten underrättade försäkringsbolaget om att uppgifterna om inrättande av representationen sänts till Försäkringsinspektionen.

10 §
Anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland på basis av friheten att tillhandahålla tjänster, skall den myndighet i försäkringsbolagets hemstat som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten underrätta Försäkringsinspektionen om saken.


11 §
Inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får börja fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland sedan bolaget av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i bolagets hemstat har underrättats om att myndigheten har sänt anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster till Försäkringsinspektionen.

12 §
Ändrade uppgifter

Om ändringar i de uppgifter som ingår i representationens etableringsanmälan skall försäkringsbolaget dessutom underrätta Försäkringsinspektionen minst en månad innan den planerade ändringen görs.

13 §
Verkningarna av att koncessionen återkallas

Om den koncession som ett utländskt EES-försäkringsbolag har beviljats i hemstaten återkallas, skall försäkringsbolaget utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om saken. Inspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur bolagets verksamhet i Finland härvid skall avslutas. Efter det koncessionen har återkallats kan det utländska EES-försäkringsbolaget inte bevilja nya försäkringar i Finland.

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i ett utländskt EES-försäkringsbolags hemstat har rätt att efter att ha underrättat Försäkringsinspektionen om saken inspektera, antingen själv eller genom sin representant, den verksamhet som det utländska EES-försäkringsbolagets representation i Finland bedriver. Försäkringsinspektionen har rätt att delta i inspektionen.

Försäkringsinspektionen kan på begäran av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat omhänderta egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i hemstaten inte uppfyller de krav som i staten i fråga uppställs för den försäkringstekniska ansvarsskulden eller solvensen.

16 §
Social- och hälsovårdsministeriets och Försäkringsinspektionens rätt att få uppgifter och att utöva tillsyn

Ett utländskt EES-försäkringsbolag skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet samt Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen sådana upplysningar om bolaget och om sin verksamhet i Finland som behövs för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag.

Försäkringsinspektionen har rätt att granska den försäkringsrörelse och övriga verksamhet som ett utländskt EES-försäkringsbolags representation i Finland bedriver. Försäkringsinspektionen har rätt att utföra inspektioner i representationens lokaliteter.

Om det finns särskilda skäl, kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för granskning. På begäran av bolaget skall kopior av handlingarna ges till bolaget avgiftsfritt.

17 §
Tvångsmedel

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, skall Försäkringsinspektionen lämna meddelande om detta till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat.

Om de åtgärder som vidtas av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat visar sig vara otillräckliga och bolaget fortsätter sitt felaktiga förfarande, kan Försäkringsinspektionen, efter att ha lämnat meddelande om detta till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat, förena sin uppmaning eller sitt förbud med vite, omhänderta egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att i Finland bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där orten för det utländska EES-försäkringsbolagets representation är belägen eller, om bolaget inte har någon representation i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om ett utländskt EES-försäkringsbolags verksamhet äventyrar de försäkrade förmånerna, får Försäkringsinspektionen vidta åtgärder som nämns i 3 mom. utan att iaktta det förfarande som anges i 1 och 2 mom. och utan att på förhand lämna meddelande om detta till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat.

18 §
Rätt att driva försäkringsrörelse i Finland

För sin verksamhet i Finland skall bolaget här inrätta en representation som leds av en generalagent som Försäkringsinspektionen har godkänt.

22 §
Inledande av verksamheten

Generalagenten skall utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om att verksamheten har inletts och om representationens adress.

25 §
Ansökan om godkännande av generalagent

Försäkringsinspektionen godkänner på ansökan av försäkringsbolaget från tredje land den generalagent som bolaget har befullmäktigat. Till ansökan skall fogas en fullmakt som har givits generalagenten och en utredning om att agenten uppfyller kraven enligt 24 §.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den fullmakt som skall ges generalagenten och den utredning som nämns i 1 mom.

27 §
Tillfällig generalagent

Om ett försäkringsbolag från tredje land inte i Finland har en sådan generalagent eller en sådan ställföreträdare för agenten som uppfyller kraven enligt 24 §, skall Försäkringsinspektionen förordna en tillfällig generalagent att sköta sysslan tills bolaget har befullmäktigat en ny generalagent som inspektionen har godkänt eller tills den ordinarie generalagentens förhinder har upphört. Till den tillfälliga generalagenten skall bolaget betala ett arvode vars belopp Försäkringsinspektionen bestämmer.

28 §
Representationens grundkapital

När bolaget har varit verksamt i Finland i tre år kan Försäkringsinspektionen på ansökan, med beaktande av rörelsens omfattning och art, godkänna ett grundkapital som är mindre än det som anges i 1 mom., men som dock skall vara minst hälften av det belopp som anges i lagrummet. Försäkringsinspektionen kan återkalla eller ändra sitt godkännande.


29 §
Säkerhet

Av representationens grundkapital skall på de villkor som Försäkringsinspektionen bestämmer minst hälften deponeras som säkerhet på en av inspektionen godkänd finsk depositionsbank eller på ett av inspektionen godkänt sidokontor för ett utländskt kreditinstitut som har etablerats i Finland.

Medan verksamheten pågår skall värdet av säkerheten alltid vara minst lika stort som verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 30 § 2 eller 3 mom.

Säkerheten skall bestå av sådana värdepapper eller förbindelser som duger som täckning för ansvarsskulden och som stämmer överens med de närmare föreskrifter som Försäkringsinspektionen meddelar. Ett försäkringsbolag från tredje land kan enligt vad inspektionen bestämmer byta värdepapper eller förbindelser eller få sådana tillbaka. Bolaget skall se till att säkerhetens värde inte underskrider det minimibelopp som föreskrivs i 1 och 2 mom.

De tillgångar som utgör säkerhet får användas endast för betalning av sådana på försäkringsavtal grundade skulder som hänför sig till bolagets direkta försäkringsrörelse i Finland.

30 §
Representationens verksamhetskapital

Med representationens verksamhetskapital avses det belopp varmed tillgångarna skall anses överskrida representationens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser. För representationens verksamhetskapital gäller i övrigt vad som i lagen om försäkringsbolag föreskrivs om försäkringsbolags verksamhetskapital. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur representationens verksamhetskapital skall beräknas.


32 §
Tillstånd att avvika från kapitalkraven

Om ett försäkringsbolag från tredje land har koncession att bedriva försäkringsrörelse i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan Försäkringsinspektionen på bolagets ansökan bevilja bolaget rätt att avvika från de krav som föreskrivs i 28―31 §, om den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet svarar för solvenskontrollen av hela den direkta försäkringsrörelse som bolaget bedriver inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

34 §
Täckning av ansvarsskuld

Ansvarsskulden skall täckas så som bestäms i 10 kap. 3 och 3 a § lagen om försäkringsbolag. De tillgångar som hör till täckningen skall dock finnas i Finland.

För täckning av ansvarsskulden får inte användas den säkerhet som avses i 29 §.

De tillgångar som hör till täckningen skall förvaras så som Försäkringsinspektionen bestämmer.

34 a §
Placeringsplan

Generalagenten för ett försäkringsbolag från tredje land skall göra upp en plan för hur representationens tillgångar skall placeras (placeringsplan).

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om uppgörandet av placeringsplanen.

39 §
Utredningar som skall tillställas Försäkringsinspektionen

Ett försäkringsbolag från tredje land skall enligt ett av Försäkringsinspektionen fastställt formulär årligen göra upp en berättelse över representationens verksamhet och ställning samt enligt inspektionens föreskrifter en redogörelse för beräknandet av ansvarsskulden och, om det är fråga om ett livförsäkringsbolag, utföra en undersökning av försäkringsrörelsen. Till berättelsen skall fogas ett intyg över att de tillgångar som motsvarar grundkapitalet, den ställda säkerheten och täckningen av ansvarsskulden motsvarar kraven i 28, 29 och 34 §. Generalagenten skall inom den tid som inspektionen bestämmer tillställa inspektionen de handlingar som avses här.

39 a §
Revision

Representationen för ett försäkringsbolag från tredje land skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant. Till revisor och revisorssuppleant får väljas endast en sådan godkänd revisor som avses i 2 § 2 punkten revisionslagen (936/1994). Minst en revisor och en revisorssuppleant skall dock vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning.

Försäkringsinspektionen skall förordna en revisor för representationen, om

1) en godkänd revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) en revisor saknar behörighet enligt 10 § revisionslagen, eller om

3) en revisor inte är oberoende på det sätt som avses i 23 eller 24 § revisionslagen.

För revisors skyldighet att till Försäkringsinspektionen lämna en anmälan om omständigheter och beslut som avser försäkringsbolaget gäller i tillämpliga delar 9 kap. 3 a § lagen om försäkringsbolag.

För revisionen av representationer gäller i övrigt revisionslagen i tillämpliga delar.

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om revisionen av representationer.

40 §
Representationens bokslut

I bokföringen och vid upprättandet av bokslutet för representationen för ett försäkringsbolag från tredje land iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av vad som bestäms om bokföring och bokslut i denna lag, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av vad som i denna lag bestäms om bokföring och bokslut eller av en förordning av social- och hälsovårdsministeriet som givits med stöd av 40 a eller 40 b § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter som givits med stöd av nämnda paragrafer.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 § 3―5 mom., 2 § 2 mom., 9 § 1―4 mom., 11 § och 13 § 1 mom., 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom., 13, 16, 17 och 20 § samt 6 och 7 kap. bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslutet för en representation.

På bokslutet för en representation tillämpas förutom denna lag i tillämpliga delar 10 kap. 4, 4 a―4 e och 10 § lagen om försäkringsbolag samt 11 kap. 6 a §, 9 § 2 och 6 mom. och 9 a § lagen om aktiebolag (734/1978). Vad som i nämnda lagrum bestäms om aktier och aktiekapital gäller i tillämpliga delar garantiandelar och garantikapital samt övriga bolagsandelar och det grundkapital som bildas av dem.

40 a §
Bokslutshandlingar och registrering av bokslut

Bokslutshandlingarna för representationen för ett försäkringsbolag från tredje land skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet. Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt specifikationer till noterna, om vilka bestäms närmare genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om specifikationerna.

Bokslutet skall tillställas revisorerna inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Representationen skall anmäla bokslutet och revisionsberättelsen för registrering hos patent- och registerstyrelsen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

40 b §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om bokslut samt undantag

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade bestämmelser om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av resultaträkningen och balansräkningen för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen och om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för representationer skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, social- och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på en representation.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en representation av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. angivna bestämmelserna, om avvikelsen behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av representationens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 40 a § 2 mom., från de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, från noterna och verksamhetsberättelsens närmare innehåll samt från 3 kap. 6 § bokföringslagen.

41 §
Utredningar som generalagenten skall lämna

Generalagenten skall utan dröjsmål tillställa Försäkringsinspektionen


Generalagenten skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om bolaget och om sin verksamhet i Finland än de som avses i 1 mom.

42 §
Vite för generalagenten

Försäkringsinspektionen kan ålägga generalagenten att tillställa inspektionen de handlingar och uppgifter som avses i 22 och 39, 40, 40 a och 41 §. Inspektionen kan förena sitt åläggande med vite.

Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där den ort på vilken representationen för ett försäkringsbolag från tredje land finns är belägen eller, om bolaget inte har någon representation i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

44 §
Tvångsmedel

Försäkringsinspektionen kan tilldela ett försäkringsbolag från tredje land en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lag, koncessionen, bolagsordningen eller stadgarna, bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag eller de beslut som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag, om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet.

Försäkringsinspektionen kan förena en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där den ort på vilken representationen för ett försäkringsbolag från tredje land finns är belägen eller, om bolaget inte har någon representation i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda försäkringsbolaget från tredje land att bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till.

46 §
Saneringsplan och finansieringsplan

Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande lämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för representationen.

Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland underskrider garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande lämna en plan avseende kortfristig finansiering för representationen.

47 §
Rätt att omhänderta tillgångar

Försäkringsinspektionen kan omhänderta egendom som ett försäkringsbolag från tredje land har i sin besittning eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om

1) försäkringsbolagets koncession har återkallats,

2) försäkringsbolaget inte uppfyller kraven enligt 34 § angående täckning av ansvarsskulden,

3) verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom.,

4) verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 30 § 2 eller 3 mom. och Försäkringsinspektionen har anledning att förmoda att representationens ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om inspektionen anser att representationen håller på att råka ut för en sådan situation, samt om

5) försäkringsbolaget inte har iakttagit inspektionens med stöd av denna lag givna uppmaning att komplettera de tillgångar som motsvarar representationens grundkapital eller den säkerhet som bolaget har ställt.

49 §
Tillsättande av utredningsmän

Har koncessionen för ett försäkringsbolag från tredje land återkallats eller annars upphört att gälla, skall bolaget utan dröjsmål sätta en likvidator i generalagentens ställe för att sköta likvidationen av bolagets försäkringsrörelse i Finland. Försäkringsinspektionen har dessutom rätt att förordna en likvidator. Inspektionen får också förordna en tillfällig likvidator tills bolaget har tillsatt en likvidator.

För likvidator och tillfällig likvidator gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om generalagent och tillfällig generalagent.

Har likvidatorerna inte inom ett år efter det koncessionen upphörde att gälla fått till stånd en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet enligt 66 § eller har försäkringsrörelsen annars inte likviderats inom nämnda tid, kan Försäkringsinspektionen bestämma vid vilken tidpunkt andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen (279/1959), patientskadelagen (585/1986) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) skall upphöra att vara i kraft samt vid vilken tidpunkt beståndet av försäkringar baserade på nämnda lagar samt mot försäkringsbeståndet svarande tillgångar skall överföras från det särskilda administrationsboet till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i tillämpliga delar vad som i 16 a kap. 9 § lagen om försäkringsbolag och i 68 § 2 mom. i denna lag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.

50 §
Berättelse över likvidationen

Efter fullgjort uppdrag skall likvidatorerna utan dröjsmål utarbeta en berättelse över likvidationen och sända den till Försäkringsinspektionen.

52 §
Överlämnande till konkurs av egendom som tillhör ett försäkringsbolag från tredje land

När bolagets egendom har överlämnats till konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta och om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om inspektionen gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av inspektionen föreslagen person utöver de valda.

54 §
Särskilt administrationsbo

Vad som i 29 § 4 mom. och 53 § bestäms om användning av tillgångar som utgör säkerhet och om förmånsrätt till egendom som utgör bokförd täckning iakttas även om den egendom som försäkringsbolaget från tredje land äger har överlämnats till konkurs. Försäkringsinspektionen skall dock bestämma att den egendom som utgör säkerhet och bokförd täckning för ansvarsskulden skall avskiljas till ett särskilt administrationsbo. Till boet skall också utan dröjsmål överföras så mycket av bolagets övriga egendom att administrationsboets egendom motsvarar den ansvarsskuld som avses i 33 § samt de beräknade likvidationskostnaderna.

Försäkringsinspektionen skall samtidigt utse en eller flera förrättningsmän att förvalta det särskilda administrationsboet. Av boets medel skall till förrättningsmännen betalas ett arvode vars belopp inspektionen bestämmer. För förrättningsmännen gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om likvidatorer.

När likvidationen av administrationsboet har slutförts skall den återstående egendomen överlåtas till konkursboet.

64 §
Ett utländskt försäkringsbolags rätt att överlåta försäkringsbestånd

Ett utländskt försäkringsbolag (överlåtande bolag) som bedriver i denna lag avsedd försäkringsrörelse i Finland kan med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta försäkringsbeståndet enligt de försäkringsavtal som hör till ifrågavarande försäkringsrörelse till ett finskt eller utländskt försäkringsbolag (övertagande bolag) i de fall om vilka bestäms i detta kapitel.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om åtgärden inte kränker de förmåner som försäkringen omfattar och den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet och om övriga förutsättningar enligt detta kapitel för överlåtelse av försäkringsbeståndet uppfylls. Försäkringsinspektionen har rätt att förena ett samtycke med villkor som inspektionen anser vara behövliga för att de förmåner som omfattas av försäkringen eller en sund utveckling av försäkringsväsendet skall kunna tryggas.

65 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett utländskt EES-försäkringsbolag

Försäkringsinspektionen ger på begäran av ett utländskt EES-försäkringsbolag samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om den risk som täcks av ett skadeförsäkringsavtal finns i Finland, om den som har tecknat livförsäkring varaktigt bor i Finland eller i de fall där den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, det av dennes driftställen till vilket avtalet hänför sig finns i Finland.

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, skall Försäkringsinspektionen dessutom ge den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen av det överlåtande försäkringsbolaget ett utlåtande om huruvida det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Försäkringsinspektionen skall besluta om givande av samtycke enligt 2 mom. eller utlåtande enligt 3 mom. inom tre månader från det begäran inkom från den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen av det utländska EES-försäkringsbolaget. I annat fall anses inspektionen ha gett samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet eller bekräftat att försäkringsbolagets verksamhetskapital är tillräckligt.

66 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett försäkringsbolag från tredje land

Utan hinder av 16 a kap. 14 § lagen om försäkringsbolag kan ett försäkringsbolag från tredje land med samtycke av Försäkringsinspektionen överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts utgående från dess representation i Finland till ett finskt försäkringsbolag eller till ett sådant utländskt EES-försäkringsbolag eller till ett försäkringsbolag från tredje land som har en representation i Finland.

Försäkringsinspektionen skall innan samtycke ges inhämta samtycke av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den andra stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den av skadeförsäkringsavtalet täckta risken finns enligt 2 a kap. 10 § lagen om försäkringsbolag eller där den som har tecknat livförsäkring varaktigt bor eller, om den som tecknar en livförsäkring är en juridisk person, det av dennes driftställen till vilket avtalet hänför sig finns.

Om det övertagande bolaget är ett utländskt EES-försäkringsbolag skall Försäkringsinspektionen, innan samtycke ges, hos den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Om det övertagande bolaget är ett sådant försäkringsbolag från tredje land som har en representation i Finland och solvensövervakningen av den direkta livförsäkringsrörelse som det övertagande bolaget bedriver inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sköts av en försäkringsinspektionsmyndighet från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, skall Försäkringsinspektionen hos denna myndighet inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

67 §
Tidsfrist för erhållande av samtycke eller bekräftelse

Om Försäkringsinspektionen inte inom tre månader från det begäran har anlänt till mottagaren har fått svar från de myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av vilka Försäkringsinspektionen med stöd av 66 § har begärt bekräftelse eller samtycke, anses dessa ha bekräftat att det övertagande bolagets verksamhetskapital är tillräckligt eller på motsvarande sätt ha gett sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts.

68 §
Förfarande som tillämpas på överlåtelse av försäkringsbestånd

Vad som i 16 a kap. 9 § lagen om försäkringsbolag bestäms om överlåtelse av försäkringsbestånd gäller i tillämpliga delar när det är fråga om sådan överlåtelse av försäkringsbestånd som avses i 66 §. Den kungörelse som avses i 16 a kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag publiceras dock på det överlåtande bolagets bekostnad. Det överlåtande bolaget skall dock inte förpliktas att underrätta bolagets delägare om ovan nämnda kungörelse. De handlingar som gäller överlåtelse av försäkringsbeståndet skall hos Försäkringsinspektionen hållas framlagda till utgången av den tid som avses i 16 a kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

Det övertagande bolaget skall informera om den i 65 eller 66 § avsedda överlåtelsen av försäkringsbeståndet i den officiella tidningen och i åtminstone en tidning på den ort där det överlåtande bolagets representation i Finland är belägen samt dessutom enligt vad Försäkringsinspektionen vid behov bestämmer, inom en månad från det försäkringsbeståndet övergick, om den av skadeförsäkringen täckta risken finns i Finland, om den som har tecknat livförsäkring är varaktigt bosatt i Finland eller, om den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, det driftställe till vilket försäkringen hänför sig finns i Finland. Informationen skall innehålla ett omnämnande av försäkringstagarens i 16 a kap. 12 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda rätt att säga upp sitt försäkringsavtal. Om det överlåtande bolaget inte har någon representation i Finland, skall om överlåtelsen av försäkringsbeståndet förutom i den officiella tidningen informeras i åtminstone en tidning som utkommer i Finland samt dessutom enligt vad inspektionen vid behov bestämmer.


70 §
Register över utländska försäkringsbolag

Försäkringsinspektionen för register över utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland. I registret antecknas


Ett utländskt försäkringsbolag skall utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om ändringar i uppgifter som antecknats i registret.


73 §
Generalagentens skadeståndsskyldighet

I fråga om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/1974).


75 §
Verksamhet som i Finland bedrivs för ett försäkringsbolags räkning

Har Försäkringsinspektionen skäl att anta att någon för ett utländskt försäkringsbolags räkning i Finland bedriver verksamhet enligt denna lag utan att göra sådan anmälan som avses i 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom., skall inspektionen skaffa utredning om saken och vid behov uppmana den som saken gäller att inom en bestämd tid göra anmälan enligt 7 eller 10 §, ansöka om koncession, ändra sin verksamhet enligt inspektionens anvisningar eller att upphöra med verksamheten.

77 §
Försäkringsbolagsbrott

Den som i strid med ett förbud som Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av 15 § 2 mom., 17 § 3 mom. eller 47 § överlåter eller pantsätter egendom som bolaget besitter i Finland, skall dömas enligt vad som i lagen om försäkringsbolag föreskrivs om försäkringsbolagsbrott.

84 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

Ändring i beslut om utdömande av vite som länsstyrelsen har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen.

Ett beslut som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av 13 §, 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 eller 4 mom., 41 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 eller 3 mom., 45 eller 47 §, 49 § 1 mom. eller 54 § kan verkställas trots besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

En placeringsplan enligt 34 a § skall uppgöras inom sex månader från lagens ikraftträdande.

En revisor och en revisorssuppleant som uppfyller kraven enligt 39 a § skall första gången väljas för att revidera bokföringen och bokslutet för samt förvaltningen av en representation för ett försäkringsbolag från tredje land för den räkenskapsperiod som först löper ut efter denna lags ikraftträdande.

RP 7/2002
EkUB 2/2002
RSv 20/2002

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.