346/2002

Given i Helsingfors den 3 maj 2002

Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 2 § 1 mom. och 4 §, sådana de lyder i lag 930/2001, som följer:

2 §
Skattetillägg

Om skatt, som skall betalas på eget initiativ, lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på skatten. Skattetillägget motsvarar den i 12 § räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.


4 §
Förseningsränta

På debiterad och obetald skatt som förfallit till betalning beräknas en förseningsränta som motsvarar den i 12 § räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med sju procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Lagen tillämpas första gången på skattetillägg och förseningsränta kalenderåret 2003.

RP 232/2001
EkUB 3/2002
RSv 36/2002
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG (300L0035); EGT nr L 200, 8.8.2000, s. 35

Helsingfors den 3 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.