311/2002

Given i Helsingfors den 18 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen den 19 juli 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 8 §,

fogas till förordningens 4 § ett nytt 2 mom., till 9 § ett nytt 3 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―6 mom. blir 4―7 mom., samt till förordningen en ny 9 a § och en ny 16 a § som följer:

4 §
Låneandelar

Låneandelen av det räntestödslån som beviljats för byggande av hyreshus utgör 80 procent av det godkända anskaffningsvärdet om låneobjektet är ett hyreshus i vilket det finns sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002).

8 §
Räntestöd

Låntagarens bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet är 3,5 procent. Om låneobjektet är ett hyreshus, i vilket det finns sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, är låntagarens bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet dock 3,8 procent.

Om den årliga räntan på räntestödslånet överstiger beloppet för bassjälvriskandelen, betalas i räntestöd för den övergående delen 95 procent under första låneåret. Procentbeloppet för det räntestöd som betalas för ränta som övergår bassjälvriskandelen minskar därefter under de första tio låneåren årligen med fyra procentenheter för byggnads- och förvärvslån och med sex procentenheter årligen i fråga om ombyggnadslån. Därefter minskar beloppet årligen med sex procentenheter för samtliga räntestödslån.

Om låneobjektet är ett hyreshus, i vilket det finns sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, betalas under det första låneåret dock 85 procent i räntestöd för den del av räntan som övergår bassjälvriskandelen. Procentbeloppet minskar därefter med 6 procentenheter årligen.

9 §
Räntestödslån med fasta avkortningar

Om lånet har godkänts för byggande av ett hyreshus, i vilket det finns sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, skall lånet med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. avkortas på följande sätt:

År avkortningsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1― 5 3,0
6―10 4,0
11―15 6,5
16―20 12,0
21―25 21,5
26―30 35,0
30―32 18,0
9 a §
Förtida avkortningar av räntestödslån

Villkoren för räntestödslån skall vara sådana, att lånet, utan kostnader som måste erläggas till den som beviljat kredit, på avtalade förfallodagar för avkortning kan avkortas med mer än vad som förutsätts i avkortningsprogrammet, då den minoritetsägare som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder enligt delägaravtalet har rätt att lösa in den slutliga delen av de aktier som medför rätt att besitta bostaden eller köpa tilläggsandelar av de aktier som medför rätt att besitta bostaden.

10 §
Räntestödslån som bygger på de totala kapitalutgifterna

Om låneobjektet är ett hyreshus, i vilket det finns sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, är kapitalutgifterna för räntestödet det första låneåret 4,5 procent av det ursprungliga lånebeloppet.


16 a §
Strykande av anteckning om begränsning

En anteckning om begränsning skall strykas när det har utretts att begränsningarna har upphört att gälla. Också fastighetens ägare eller innehavaren av arrenderätten till fastigheten eller, i fråga om anteckningar i aktiebrev och aktiebok, ägaren av de aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet kan yrka på att en anteckning om begränsning stryks.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Helsingfors den 18 april 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Lagstiftningsråd
Tiina Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.